| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr I/20/11 Rady Miejskiej w Lubawce

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera "c ", "d", pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. Nr 142 z 2001r, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157 z 2009r. poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,art. 218 ,art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska w Lubawce u c h w a l a co następuje :

§ 1.

w zł

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 29.308.440 z tego:

I. Dochody bieżące w wysokości 23.075.285 w tym:

- dochody z podatków i opłat 4.067.000

w tym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 140.000

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.948.658

- subwencje ogólne z budżetu państwa 10.358.650

- dochody bieżące z majątku gminy 137.800

- pozostałe wpływy własne 543.500

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 2.994.230

- dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy 905.100

- dotacje celowe otrzymane na realizacje zadań na podst. porozumień 3.000

- środki na bieżące zadania własne pozyskane z innych źródeł 117.347

II. Dochody majątkowe w wysokości 6.233.155 w tym:

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy 880.000

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 20.000

- środki na inwestycyjne zadania własne pozyskane z innych źródeł /UE/ 5.333.155

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

Ustala się wydatki budżetu w wysokości 29.291.510 z tego:

I. Wydatki bieżące ogółem 23.075.280 z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 15.998.713

z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.090.150

b) pozostałe wydatki na realizacje zadań statutowych 4.908.563

2) dotacje na zadania bieżące 2.112.000

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.555.370

4) wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE 117.347

5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 91.850

6) wydatki na obsługę długu publicznego 200.000

II. Wydatki majątkowe ogółem 6.216.230

z tego na:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.071.230

w tym na:

- programy finansowane z udziałem środków UE 1.656.295

b) na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 145.000

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

III. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 16.930 zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

§ 2. 1. Ustala się przychody budżetu na kwotę 4.346.010 zł

z tytułu:

- kredytów w kwocie 3.046.140 zł

- pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.299.870 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.362.940 zł

z przeznaczeniem spłatę:

- zaciągniętych kredytów 292.000 zł

- zaciągniętych pożyczek w wysokości 300.000 zł

- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 3.770.940 zł

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z pokryciem niedoboru określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku w szczegółowości poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 4.

§ 4. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości:

- dochody - 2.994.230 zł

- wydatki - 2.994.230 zł

oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 55.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów, dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości określonej w załączniku nr 8 i 9 do niniejszej uchwały, dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 9 oraz dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych zawarte w załączniku Nr 8.

§ 7. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury wysokości 1.394.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na cele publiczne podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 219.828 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 12 załączonym do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem - 200.000 zł

z tego:

- rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości - 140.000 zł

- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 60.000 zł

§ 11. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w wysokości 91.850 zł.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie:

a) dochody w wysokości 140.000 zł

b) wydatki w wysokości 140.000 zł.

§ 13. Ustala się wysokość wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie z ochrony środowiska w kwocie 360.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14. Ustala się:

1) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.046.140 zł.

2) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.299.870 zł.

3) limit na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 2.000.000 zł.

Kredyt ten winien zostać spłacony do 31 grudnia 2011 roku.

2) do samodzielnego zaciągania zobowiązań z tytułu dostaw i umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 2.000.000 zł.

3) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki a termin zapłaty upływa w 2012 roku.

4) do dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w wydatkach majątkowych w ramach tego samego działu.

5) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubawce


Wanda Zabiegło

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/20/11
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/20/11 Dochody budżetu gminy na 2011r. wg działów i rozdziałów.

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr I/20/11
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr I/20/11 Dochody budżetu gminy na 2011r wg źródeł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr I/20/11
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr I/20/11 Wydatki budżetu gminy na 2011r wg działów.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr I/20/11
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr I/20/11 Wydatki budżetu gminy na 2011r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr I/20/11
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr I/20/11 Zadania inwestycyjne w 2011r

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr I/20/11
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr I/20/11 Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr I/20/11
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr I/20/11 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr I/20/11
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr I/20/11 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr I/20/11
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr I/20/11 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz wydzielonego rachunku dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2011r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr I/20/11
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr I/20/11 Dotacje przedmiotowe i celowe w 2011r. dla jednostek sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr I/20/11
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr I/20/11 Dotacje podmiotowe w 2011r. dla instytucji kultury.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr I/20/11
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr I/20/11 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nieniależące do sektora finansów publicznych w 2011r.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr I/20/11
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr I/20/11 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego Gmina Lubawka na 2011r.

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr I/20/11
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr I/20/11 Plan finansowy na 2011r. z wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »