| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/27/2011 Rady Miejskiej w Żarowie

z dnia 3 marca 2011r.

w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żarowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żarowie.

2. Postanowienia ogólne:

1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, zwany dalej " Ośrodkiem", jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej,

2) siedzibą Ośrodka jest miasto Żarów, ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów, a terenem działania obszar gminy Żarów,

3) Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do osób w nim zatrudnionych.

3. Ośrodek jest organizatorem, koordynatorem i wykonawcą zadań z zakresu pomocy społecznej i działa w oparciu o przepisy:

1) uchwały nr IX/53/90 Miejsko-Gminnej Rady Narodowej w Żarowie z dnia 12 marca 1990 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie,

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.),

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362, z późn.zm.),

4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.473, z późn. zm.),

6) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994 r., Nr 111, poz. 535 z późn. zm.),

7) innych ustaw oraz w oparciu o odrębne przepisy lub na podstawie udzielonych upoważnień i pełnomocnictw.

4. Zadania, o których mowa w ust. 3 realizuje się poprzez pomoc środowiskową oraz prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie.

5. Do zadań Ośrodka należy realizacja zadań własnych gminy Żarów i zadań zleconych gminie przez administrację rządową, w szczególności:

1) wspieranie osób i rodzin przeżywających trudności oraz motywowanie do uruchamiania własnych zasobów i możliwości pozwalających na rozwiązywanie trudnych sytuacji życiowych w jakich się znalazły, przy ich aktywnym współdziałaniu,

2) organizowanie działań profilaktycznych skierowanych do osób i rodzin zagrożonych dysfunkcją,

3) inicjowanie w środowisku lokalnym pomocy ze strony grup, organizacji społecznych i instytucji w celu integracji, reintegracji osób i rodzin szczególnego ryzyka,

4) świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych: znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, emerytów, inwalidów, osób samotnych oraz osób w rodzinie, którym krewni z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie zapewnić opieki,

5) realizowanie rządowych programów pomocy społecznej oraz gminnych programów (w tym dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej) jak też strategii z zakresu pomocy społecznej,

6) tworzenie systemowych form współdziałania z różnymi partnerami zaangażowanymi w rozwiązywanie określonych problemów społecznych, budowanie partnerstw w przedmiotowym zakresie,

7) przyznawanie i wypłacanie świadczeń finansowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz na podstawie odrębnych upoważnień.

6. Zarządzanie i organizacja:

1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, wykonując zadania w przedmiocie pomocy społecznej, uwzględnia kierunki działania określone przez Burmistrza Miasta Żarów, który między innymi: dokonuje oceny kierownika, wykonuje wobec niego czynności z zakresu prawa pracy,

2) Funkcję kontrolną działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, z ramienia Rady Miejskiej w Żarowie, pełni Komisja Rewizyjna,

3) Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka,

4) Kierownik Ośrodka, a w razie jego nieobecności upoważniony pracownik, działa jednoosobowo na podstawie upoważnień udzielonych przez Burmistrza Miasta Żarów oraz Radę Miejską w Żarowie,

5) Kierownik wykonuje wobec pracowników Ośrodka czynności wynikające ze stosunku pracy.

§ 2. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

2. Podstawę funkcjonowania gospodarki finansowej stanowi plan dochodów i wydatków zwany "planem finansowym Ośrodka".

§ 3. Ośrodek używa pieczątki podłużnej o brzmieniu "Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Armii Krajowej 54, 58 - 130 Żarów, tel. 85-80-745 NIP 884-10-62-475".

§ 4. Tracą moc:

1) uchwała Nr XL/253/2005 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 8 września 2005 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żarowie,

2) uchwała Nr X/51/2007 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żarowie,

3) uchwała Nr XXX/152/2008 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej,

4) uchwała Nr XLI/193/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żarowie,

5) uchwała Nr XLVIII/230/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 09 października 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żarowie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Uzasadnienie

Uchwałę podejmuje się na podstawie przepisów przytoczonych we wstępie, w związku z koniecznością dostosowania zapisów statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie do aktualnego zakresu działania Ośrodka.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Pudlik

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Macuga

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »