| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/252/11 Rady Miejskiej Wrocławia

z dnia 7 lipca 2011r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Obornickiej, na północ od ulicy Paprotnej we Wrocławiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.2) ) w związku z uchwałą Nr XLIX/1445/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Obornickiej, na północ od ulicy Paprotnej we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 4, poz. 94) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Obornickiej, na północ od ulicy Paprotnej we Wrocławiu, zwany dalej planem, obejmuje obszar przedstawiony na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. W planie nie określa się:

1)zasad ochrony dóbr kultury współczesnej - ze względu na brak dóbr kultury współczesnej;

2)granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - ze względu na brak takich terenów i obiektów;

3)sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - ze względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania;

4)granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości - ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;

5)granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej - ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;

6)granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji - ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;

7)granic terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 - ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;

8)granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych - ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;

9)granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych - ze względu na brak takich pomników oraz ich stref ochronnych.

§ 2.

Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1)dojazd - dojazd pojazdem samochodowym;

2)kondygnacja naziemna - kondygnacja, której nie mniej niż połowa wysokości w świetle, co najmniej z jednej strony budynku, znajduje się powyżej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu, a także każda, usytuowana nad nią kondygnacja;

3)nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca fragment terenu, na wyłącznie którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu budowli; linia ta nie dotyczy podziemnych części obiektów budowlanych, balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, elementów wystroju elewacji, schodów prowadzących do budynków, pochylni dla niepełnosprawnych i innych podobnych elementów budynków, których zasięg może być ograniczony w ustaleniach planu;

4)nośnik reklamowy - obiekt służący reklamie;

5)obowiązująca linia zabudowy - nieprzekraczalna linia zabudowy, na której musi być usytuowana zewnętrzna krawędź zewnętrznej ściany budynku i określonych w ustaleniach planu budowli, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej; linia ta nie dotyczy przejść i przejazdów bramowych na poziomie terenu;

6)obszar zabudowany II - obszar zajęty przez budynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym obrysem ścian zewnętrznych kondygnacji naziemnej w jego lub ich rzucie o największej powierzchni;

7)parking samodzielny jednopoziomowy - jednokondygnacyjna budowla lub budynek przeznaczony do przechowywania samochodów;

8)przeznaczenie terenu - obiekty, które jako jedyne są dopuszczone na danym terenie;

9)sieci uzbrojenia - przewody wodociągowe i kanalizacyjne, gazociągi, sieci ciepłownicze, linie kablowe sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej, oraz inne podobne przewody, wraz z urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania;

10)strefa oddziaływania obowiązującej linii zabudowy - obszar, na którym sytuowanie budynków dopuszcza się wyłącznie zgodnie z obowiązującą linią zabudowy;

11)szczególne wymagania architektoniczne - wymóg wysokiego poziomu ukształtowania architektonicznego zabudowy i zagospodarowania terenu;

12)szpaler drzew - pojedynczy lub podwójny szereg drzew, którego przerwanie jest możliwe na skrzyżowaniach oraz w miejscach dojazdu do terenu;

13)teren - część obszaru objętego planem wyznaczona liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem;

14)wydzielenie wewnętrzne - część terenu oznaczona symbolem.

§ 3.

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 1.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)granice obszaru objętego planem tożsame z granicami strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych;

2)linie rozgraniczające tereny;

3)symbole terenów;

4)granice wydzieleń wewnętrznych;

5)symbole wydzieleń wewnętrznych;

6)nieprzekraczalne linie zabudowy;

7)obowiązujące linie zabudowy;

8)strefy oddziaływania obowiązującej linii zabudowy;

9)miejsca zmiany lub końca linii zabudowy.

3. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4.

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

1)handel detaliczny małopowierzchniowy A - należy przez to rozumieć obiekty służące sprzedaży detalicznej, przystosowane do przyjmowania klientów, o powierzchni sprzedaży nie większej niż 400 m2 , oraz punkty sprzedaży zakładów, gier losowych oraz loteryjnych i zakładów sportowych, wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu, z wyłączeniem stacji paliw;

2)handel detaliczny małopowierzchniowy B - należy przez to rozumieć obiekty służące sprzedaży detalicznej, przystosowane do przyjmowania klientów, o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 , ale nie większej niż 2000 m2 , wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu, z wyłączeniem stacji paliw;

3)gastronomia - należy przez to rozumieć restauracje, bary, kawiarnie, w tym kawiarnie internetowe, cukiernie, koktajl-bary, winiarnie, puby, stołówki, obiekty służące działalności kateringowej, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

4)rozrywka - należy przez to rozumieć dyskoteki, kluby, w tym kluby muzyczne, sale taneczne, kasyna i salony gier, kręgielnie, sale bilardowe, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

5)widowiskowe obiekty kultury - należy przez to rozumieć teatry, opery, filharmonie, sale koncertowe, sale widowiskowe, cyrki, kina, kabarety, planetaria, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

6)obiekty upowszechniania kultury - należy przez to rozumieć domy kultury, biblioteki, mediateki, wypożyczalnie filmów, centra informacyjne, kluby, z wyjątkiem muzycznych, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

7)wystawy i ekspozycje - należy przez to rozumieć muzea, galerie sztuki, sale wystawowe, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

8)pracownie artystyczne - należy przez to rozumieć pomieszczenia lub budynki wyspecjalizowane do potrzeb tworzenia utworów artystycznych, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

9)biura - należy przez to rozumieć budynki lub ich części, w których prowadzi się działalność związaną z zarządzaniem, działaniem organizacji, doradztwem, finansami, ubezpieczeniami, projektowaniem, obsługą nieruchomości, wynajmem, pośrednictwem, prowadzeniem interesów, pracami badawczo-rozwojowymi, archiwizowaniem, działalnością wydawniczą, reklamą, tłumaczeniami, świadczeniem usług turystycznych poza udzielaniem noclegów, przetwarzaniem i przesyłaniem informacji, informatyką, przygotowywaniem programów telewizyjnych i radiowych, przyjmowaniem przesyłek, administracją, wymiarem sprawiedliwości, zarządzaniem obroną narodową, policją, strażą pożarną i służbami ochrony, reprezentowaniem państw, instytucjami międzynarodowymi, a także podobną działalność, której nie prowadzi się w budynkach lub ich częściach należących do innych kategorii przeznaczenia terenu;

10)obiekty kongresowe i konferencyjne - należy przez to rozumieć obiekty kongresowe i konferencyjne wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

11)obiekty hotelowe - należy przez to rozumieć budynki niemieszkalne zakwaterowania turystycznego, w tym hotele, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, gospody, schroniska, w tym schroniska młodzieżowe, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

12)usługi drobne - należy przez to rozumieć obiekty usług szewskich, krawieckich, rymarskich, fotograficznych, introligatorskich, poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fryzjerskich, kosmetycznych, zegarmistrzowskich, pogrzebowych, ślusarskich, stolarskich, obiekty napraw artykułów użytku osobistego i użytku domowego, konserwacji i naprawy sprzętu i wyposażenia biurowego, studia wizażu i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria, gabinety masażu, gabinety wróżek i astrologów, pralnie, obiekty wynajmu i wypożyczania przedmiotów ruchomych, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

13)poradnie medyczne - należy przez to rozumieć przychodnie, poradnie, ambulatoria, ośrodki zdrowia, gabinety lekarskie, stacje dializ, zakłady rehabilitacji leczniczej, stacje krwiodawstwa, szkoły rodzenia, gabinety paramedyczne, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

14)obiekty ratownictwa medycznego;

15)pracownie medyczne - należy przez to rozumieć pracownie diagnostyki medycznej, protetyki stomatologicznej i ortodoncji, pracownie ortopedyczne, banki krwi, organów i szpiku kostnego, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

16)zakłady lecznicze dla zwierząt;

17)schroniska dla zwierząt;

18)hotele dla zwierząt;

19)edukacja - należy przez to rozumieć przedszkola i szkoły, wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyjątkiem szkół wyższych, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

20)obiekty kształcenia dodatkowego - należy przez to rozumieć obiekty, w których prowadzone jest kształcenie dodatkowe lub uzupełniające, w tym kursy i szkolenia oraz działalność wspomagająca proces nauczania, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

21)uczelnie wyższe;

22)obiekty naukowe i badawcze - należy przez to rozumieć obiekty, w których prowadzi się działalność naukową lub badawczą, w tym laboratoria, obserwatoria, stacje meteorologiczne, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

23)obrona cywilna - należy przez to rozumieć obiekty obrony cywilnej z wyjątkiem obiektów zarządzania obroną cywilną;

24)obiekty penitencjarne - należy przez to rozumieć areszty, więzienia, zakłady poprawcze, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

25)policja i służby ochrony - należy przez to rozumieć obiekty policji, straży miejskiej, służb ochrony, w tym straży ochrony kolei, agencji ochrony, z wyjątkiem obiektów służących ich zarządzaniu, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

26)straż pożarna - należy przez to rozumieć obiekty straży pożarnej z wyjątkiem obiektów zarządzania strażą pożarną;

27)obiekty wystawienniczo-targowe - należy przez to rozumieć obiekty wystawienniczo-targowe wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

28)produkcja;

29)produkcja drobna - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty związane z prowadzeniem działalności wytwórczej, takie jak piekarnie, lodziarnie, wyrób produktów cukierniczych i ciastkarskich, zakłady poligraficzne, w tym obiekty przystosowane do przyjmowania klientów, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

30)wytwarzanie energii elektrycznej;

31)wytwarzanie energii cieplnej;

32)pobór i uzdatnianie wody;

33)bazy budowlane i sprzętowe - należy przez to rozumieć obiekty do przechowywania i konserwacji maszyn i sprzętu oraz przetwarzania materiałów budowlanych i gruzu, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

34)magazyny i handel hurtowy - należy przez to rozumieć obiekty służące do składowania, sortowania, konfekcjonowania, sprzedaży hurtowej i wysyłkowej sprzedaży detalicznej towarów, wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyłączeniem giełd towarowych, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

35)giełdy towarowe;

36)obsługa pojazdów - należy przez to rozumieć obiekty służące obsłudze pojazdów, w tym myjnie, stacje diagnostyki pojazdów, punkty wymiany oleju, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

37)naprawa pojazdów - należy przez to rozumieć obiekty służące naprawie pojazdów, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

38)stacje paliw;

39)bazy kurierskie i wysyłkowe;

40)obiekty do parkowania;

41)odzysk lub unieszkodliwianie odpadów;

42)terenowe urządzenia sportowe - należy przez to rozumieć niekryte urządzenia do uprawiania sportu i rekreacji, w tym kąpieliska i plaże, wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;

43)kryte urządzenia sportowe - należy przez to rozumieć kryte w całości lub w części urządzenia do uprawiania sportu wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;

44)parki rozrywki - należy przez to rozumieć wesołe miasteczka wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

45)obiekty tresury zwierząt;

46)wody powierzchniowe - należy przez to rozumieć cieki i zbiorniki wodne wraz ze związanymi z nimi obszarami, w tym służącymi do przeprowadzenia wód powodziowych, budowle hydrotechniczne, z wyjątkiem nabrzeży i bulwarów, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

47)linie kolejowe;

48)bocznice kolejowe;

49)ulice;

50)place;

51)drogi wewnętrzne;

52)ciągi piesze;

53)ciągi pieszo-rowerowe;

54)pętle transportu publicznego;

55)stacje transformatorowe;

56)stacje gazowe;

57)obiekty infrastruktury wodociągowej - należy przez to rozumieć studnie publiczne, urządzenia służące do ujmowania i magazynowania wód, pompownie wód, hydrofornie, urządzenia regulujące ciśnienie wody, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

58)obiekty infrastruktury kanalizacyjnej - należy przez to rozumieć wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu.

2. Ustala się następujące grupy kategorii przeznaczenia terenu:

1)aktywność gospodarcza - grupa obejmuje kategorie:

a) handel detaliczny małopowierzchniowy A,

b) handel detaliczny małopowierzchniowy B,

c) gastronomia,

d) rozrywka,

e) widowiskowe obiekty kultury,

f) obiekty upowszechniania kultury,

g) wystawy i ekspozycje,

h) pracownie artystyczne,

i) biura,

j) obiekty kongresowe i konferencyjne,

k) obiekty hotelowe,

l) usługi drobne,

m) poradnie medyczne,

n) obiekty ratownictwa medycznego,

o) pracownie medyczne,

p) zakłady lecznicze dla zwierząt;

q) schroniska dla zwierząt,

r) hotele dla zwierząt,

s) edukacja,

t) obiekty kształcenia dodatkowego,

u) uczelnie wyższe,

v) obiekty naukowe i badawcze,

w) obrona cywilna,

x) obiekty penitencjarne,

y) policja i służby ochrony,

z) straż pożarna,

za) obiekty wystawienniczo-targowe,

zb) produkcja drobna,

zc) bazy budowlane i sprzętowe,

zd) magazyny i handel hurtowy,

ze) giełdy towarowe,

zf) obsługa pojazdów,

zg) naprawa pojazdów,

zh) stacje paliw,

zi) bazy kurierskie i wysyłkowe,

zj) terenowe urządzenia sportowe,

zk) kryte urządzenia sportowe,

zl) parki rozrywki,

zm) obiekty tresury zwierząt;

2)elektrociepłownie - grupa obejmuje kategorie:

a) wytwarzanie energii elektrycznej,

b) wytwarzanie energii cieplnej;

3)infrastruktura drogowa - grupa obejmuje kategorie:

a) obiekty do parkowania,

b) place,

c) drogi wewnętrzne,

d) ciągi piesze,

e) ciągi pieszo-rowerowe;

4)obiekty infrastruktury technicznej - grupa obejmuje kategorie:

a) stacje transformatorowe,

b) stacje gazowe,

c) obiekty infrastruktury wodociągowej,

d) obiekty infrastruktury kanalizacyjnej.

3. Na każdym terenie dopuszcza się zieleń i urządzenia budowlane towarzyszące kategoriom przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie.

Rozdział 2.
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 5.

W ramach przeznaczenia edukacja dopuszcza się wyłącznie przedszkola wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu.

§ 6.

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1)obiekty o wymiarze pionowym, mierzonym od poziomu terenu do ich najwyższego punktu, nie mniejszym niż 50 m podlegają zgłoszeniu do właściwego organu nadzoru nad lotnictwem wojskowym oraz oznakowaniu jako przeszkody lotnicze, a obiekty o wysokości 100 m i więcej powyżej poziomu terenu podlegają zgłoszeniu do właściwego organu nadzoru nad lotnictwem cywilnym oraz oznakowaniu jako przeszkody lotnicze;

2)kąt nachylenia połaci dachowej nie może być mniejszy niż 1°;

3)dla obiektów infrastruktury technicznej i dróg wewnętrznych nie obowiązują ustalenia dla terenów, zawarte w rozdziale 3, dotyczące powierzchni terenu biologicznie czynnego;

4)w odniesieniu do budowli nieprzekraczalne linie zabudowy dotyczą budowli przekrytych dachem.

§ 7.

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska i krajobrazu oraz ochrony przyrody:

1)na powierzchniach niezabudowanych i nieutwardzonych obowiązuje zieleń;

2)dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych na terenie działki budowlanej.

§ 8.

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1)ustala się strefę ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych na całym obszarze objętym planem;

2)w strefie, o której mowa w pkt 1, przed prowadzeniem prac ziemnych należy uzyskać opinię właściwych służb ochrony zabytków;

3)w obrębie zabytkowego stanowiska archeologicznego nr 307 - ślad osadniczy z neolitu, wyznaczonego na rysunku planu, oraz w przypadku odkryć zabytków archeologicznych na pozostałym obszarze należy przeprowadzić badania archeologiczne za pozwoleniem właściwych służb ochrony zabytków.

§ 9.

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące nośników reklamowych i obiektów informacyjnych:

1)zakazuje się nośników reklamowych, z wyjątkiem:

a) nośników reklamowych stanowiących wyposażenie przystanków transportu publicznego,

b) słupów reklamowych;

2)wymiar pionowy słupów reklamowych, o których mowa w pkt 1 lit. b, mierzony od poziomu terenu przy słupie do najwyższego punktu słupa nie może być większy niż 5 m, a powierzchnia jego rzutu na płaszczyznę poziomą musi zawierać się w okręgu o średnicy nie większej niż 1,5 m;

3)dopuszcza się wolno stojące obiekty służące informacji o obiektach historycznych i informacji turystycznej o wymiarze pionowym nie większym niż 3 m.

§ 10.

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad scalania i podziału nieruchomości:

1)dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości;

2)powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 2 m2 ;

3)szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 1 m;

4)kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego nie może być mniejszy niż 40°.

§ 11.

1. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:

1)obowiązują miejsca postojowe dla samochodów osobowych towarzyszące poszczególnym kategoriom przeznaczenia terenu co najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi wskaźnikami:

a) dla handlu detalicznego małopowierzchniowego A - 25 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni sprzedaży,

b) dla handlu detalicznego małopowierzchniowego B - 30 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni sprzedaży,

c) dla gastronomii i rozrywki - 20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,

d) dla widowiskowych obiektów kultury - 25 miejsc postojowych na 100 miejsc użytkowych lub dla widzów,

e) dla obiektów upowszechniania kultury, wystaw i ekspozycji - 1 miejsce postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej,

f) dla obiektów sakralnych - 10 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,

g) dla biur, obiektów kongresowych i konferencyjnych - 25 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,

h) dla obiektów hotelowych - 50 miejsc postojowych na 100 pokoi hotelowych,

i) dla obiektów wystawienniczo-targowych - 25 miejsc postojowych 1000 m2 powierzchni użytkowej,

j) dla poradni medycznych i pracowni medycznych - 15 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,

k) dla zakładów leczniczych dla zwierząt - 15 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,

l) dla edukacji - 2 miejsca postojowe na 1 oddział,

m) dla obiektów kształcenia dodatkowego - 15 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,

n) dla uczelni wyższych - 25 miejsc postojowych na 100 stanowisk pracy i miejsc dla studentów,

o) dla obiektów naukowych i badawczych - 25 miejsc postojowych na 100 stanowisk pracy,

p) dla produkcji, wytwarzania energii elektrycznej, wytwarzania energii cieplnej - 25 miejsc postojowych na 100 stanowisk pracy,

q) dla magazynów i handlu hurtowego - 15 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,

r) dla terenowych i krytych urządzeń sportowych - 15 miejsc postojowych na 100 miejsc dla użytkowników lub miejsc dla widzów;

2)miejsca postojowe, o których mowa w pkt 1, należy usytuować na terenie i działce budowlanej, na których usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą;

3)nie dopuszcza się parkingów samodzielnych jednopoziomowych nadziemnych;

4)obowiązują miejsca postojowe dla rowerów towarzyszące poszczególnym kategoriom przeznaczenia terenu co najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi wskaźnikami:

a) dla handlu detalicznego małopowierzchniowego A i B - 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni sprzedaży,

b) dla gastronomii - 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej,

c) dla obiektów upowszechniania kultury - 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej,

d) dla uczeni wyższych - 20 miejsc postojowych na 100 miejsc dla studentów,

e) dla biur - 1 miejsce postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej,

f) dla terenowych urządzeń sportowych i krytych urządzeń sportowych - 2 miejsca postojowe na 100 miejsc dla użytkowników lub miejsc dla widzów.

2. Dostawy paliw stałych transportem kolejowym do obszaru objętego planem nie mogą powodować ograniczenia przepustowości ul. Obornickiej i ul. Żmigrodzkiej.

§ 12.

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemów infrastruktury technicznej:

1)dopuszcza się sieci uzbrojenia;

2)odprowadzenie ścieków komunalnych dopuszcza się wyłącznie siecią kanalizacyjną;

3)przewody wodociągowe i kanalizacyjne, gazociągi, sieci ciepłownicze, linie kablowe sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej dopuszcza się wyłącznie jako podziemne lub usytuowane w konstrukcjach drogowych i kolejowych obiektów inżynierskich, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej.

§ 13.

Następujące tereny ustala się jako obszary przeznaczone na cele publiczne: 1KDZ, 2KDZ, 3KDD i 4KDAB.

§ 14.

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla:

1)terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1AG i 2AG na 30%;

2)pozostałych terenów na 0,1%.

Rozdział 3.
Ustalenia dla terenów

§ 15.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1AG ustala się przeznaczenie:

1)elektrociepłownie;

2)produkcja;

3)odzysk lub unieszkodliwianie odpadów;

4)pobór i uzdatnianie wody;

5)aktywność gospodarcza;

6)obiekty infrastruktury technicznej;

7)infrastruktura drogowa;

8)wody powierzchniowe;

9)bocznice kolejowe.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większy niż 49 m;

2)ustalenie, o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy budynków i budowli przekrytych dachem należących do kategorii przeznaczenia terenu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 3, dla których wymiar pionowy, mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większy niż 80 m;

3)wymiar pionowy budowli nieprzekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu do jej najwyższego punktu, nie może być większy niż 180 m;

4)udział powierzchni obszaru zabudowanego II w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 80%;

5)powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 15% powierzchni działki budowlanej;

6)obowiązuje osłona placów składowych od strony ulicy Obornickiej oraz terenu 5KK;

7)wymiar pionowy osłony, o której mowa w pkt 6, nie może być mniejszy niż wysokość składowania;

8)ustalenie, o którym mowa w pkt 7, nie obowiązuje dla wysokości składowania przekraczającej 8 m, dla której wymiar pionowy osłony nie może być mniejszy niż 8 m;

9)obowiązują szczególne wymagania architektoniczne dla elewacji budynków sytuowanych od strony terenu 2KDZ;

10)obowiązuje szpaler drzew na odcinkach wskazanych na rysunku planu;

11)ustalenie, o którym mowa w § 12 pkt 3, nie dotyczy linii elektroenergetycznych i sieci ciepłowniczych służących do wyprowadzenia mocy z obiektów, należących do kategorii przeznaczenia terenu elektrociepłownie i produkcja.

3. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wyłącznie od:

1)terenu 2KDZ;

2)terenu 3KDD;

3)ul. Paprotnej poprzez teren 4KDAB.

§ 16.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2AG ustala się przeznaczenie:

1)aktywność gospodarcza;

2)produkcja;

3)elektrociepłownie;

4)pobór i uzdatnianie wody;

5)odzysk i unieszkodliwianie odpadów;

6)obiekty infrastruktury technicznej;

7)infrastruktura drogowa;

8)bocznice kolejowe.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)wymiar pionowy budynku lub budowli, mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większy niż 49 m;

2)w granicach wydzielenia wewnętrznego, oznaczonego na rysunku planu symbolem (A), wymiar pionowy budynków, mierzony od poziomu terenu do najniższego punktu pokrycia dachu, nie może być mniejszy niż 12 m;

3)suma długości ścian budynków usytuowanych na obowiązującej linii zabudowy musi stanowić co najmniej 80% długości tej linii w granicach działki lub działek, na których są sytuowane te budynki;

4)udział powierzchni obszaru zabudowanego II w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 80%;

5)powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 15% powierzchni działki budowlanej;

6)obowiązuje osłona placów składowych od strony ulicy Obornickiej oraz terenu 5KK;

7)wymiar pionowy osłony, o której mowa w pkt 6, nie może być mniejszy niż wysokość składowania;

8)ustalenie, o którym mowa w pkt 7, nie obowiązuje dla wysokości składowania przekraczającej 8 m, dla której wymiar pionowy osłony nie może być mniejszy niż 8 m;

9)obowiązują szczególne wymagania architektoniczne dla elewacji budynków sytuowanych od strony terenu 1KDZ.

3. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wyłącznie od terenu 3KDD.

§ 17.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDZ ustala się przeznaczenie:

1)ulice;

2)linie kolejowe.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1)obowiązuje ulica klasy zbiorczej;

2)obowiązują obustronne chodniki;

3)obowiązują szpalery drzew na odcinkach wskazanych na rysunku planu;

4)obowiązuje ścieżka rowerowa.

§ 18.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KDZ ustala się przeznaczenie - ulice.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje ulica klasy zbiorczej.

§ 19.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3KDD ustala się przeznaczenie - ulice.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje ulica klasy dojazdowej.

§ 20.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4KDAB ustala się przeznaczenie:

1)pętle transportu publicznego;

2)drogi wewnętrzne;

3)handel detaliczny małopowierzchniowy A;

4)gastronomia.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, handel detaliczny małopowierzchniowy A oraz gastronomię dopuszcza się wyłącznie w obiektach o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 25 m2 i o wymiarze pionowym, mierzonym od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie większym niż 4,5 m.

§ 21.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5KK ustala się przeznaczenie:

1)linie kolejowe;

2)bocznice kolejowe;

3)ulice.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ulice dopuszcza się wyłącznie w granicach wydzielenia wewnętrznego oznaczonego na rysunku planu symbolem (A).

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 22.

Traci moc uchwała Nr XIV/338/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Obornickiej we Wrocławiu (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 305, poz. 4171) na obszarze objętym planem.

§ 23.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 24.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia


Maria Zawartko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/252/11
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 7 lipca 2011 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/252/11
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 7 lipca 2011 r.

Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia

Rada Miejska Wrocławia stwierdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegos w rejonie ulicy Obornickiej, na północ od ulicy Paprotnej we Wrocławiu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia przyjętego uchwałą Nr LIV/3249/06 z dnia 6 lipca 2006 roku (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 8, poz. 253), wraz ze zmianą przyjętą uchwałą Nr L/1467/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2010 r. (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 5, poz. 116).


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/252/11
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 7 lipca 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Rada Miejska Wrocławia, po uprzednim rozpatrzeniu, nie uwzględnia następujących uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Obornickiej, na północ od ulicy Paprotnej we Wrocławiu wniesionych przez:

1)Marka Nowaka, pismem w dniu 06.06.2011 r.:

a) dotyczącej terenu 1AG:

- w zakresie ustalenia obowiązywania co najmniej 80% terenu biologicznie czynnego w pasie terenu o szerokości 10 metrów wzdłuż granicy z terenem 2KDZ,

- w zakresie wątpliwości wobec dopuszczenia (zachowania bez zmian w stosunku do obowiązującego planu miejscowego) zabudowania budynkami o wysokości nawet 49 metrów całego terenu o powierzchni 12 ha (z pomniejszeniem o powierzchnię terenu biologicznie czynnego),

- w zakresie zastrzeżenia wobec dopuszczenia budynków i budowli o wysokości nawet 80 metrów dla kategorii przeznaczenia terenu odzysk i unieszkodliwianie odpadów,

b) dotyczącej terenu 2AG, z wyjątkiem wydzielenia wewnętrznego A, w zakresie ustalenia obowiązywania co najmniej 80% terenu biologicznie czynnego w pasie terenu o szerokości 10 metrów wzdłuż granicy z terenem 1KDZ,

c) dotyczącej terenów 1AG i 2AG:

- co najmniej w granicach działek stanowiących własność gminy Wrocław bez wieczystego użytkowania w zakresie wykreślenia przeznaczenia terenu odzysk lub unieszkodliwianie odpadów lub dopuszczenie wyłącznie wewnątrz budynku (budynków), oraz ponownej analizy zasadności utrzymania tak szerokiej listy przeznaczeń w ramach grupy kategorii przeznaczenia terenu aktywność gospodarcza,

- w zakresie nie dopuszczenia składowania poza budynkami sypkich (masowych) produktów i półproduktów w pasie terenu o szerokości co najmniej 100 metrów wzdłuż granicy z terenami 1KDZ, 2KDZ i 5KK,

- w zakresie zastrzeżenia wobec braku ustalenia ograniczającego liczbę lub co najmniej rodzaj obiektów (kominów, wież, masztów, słupów, elementów naziemnych i innych) o wysokości większej niż 49 metrów,

- w zakresie zastrzeżenia wobec w praktyce dopuszczenia do zrealizowania centra lub centrów logistycznych (odmiennie wynika ze Studium) oraz wobec braku ograniczeń w zakresie rodzaju (branża) i wielkości działalności gospodarczej (skala) w ramach kategorii przeznaczenia terenu produkcja,

d) w zakresie dezaprobaty wobec braku ustaleń mogących służyć zapobieżeniu szatkowania zieleni (powierzchni biologicznie czynnej) na niewielkie fragmenty, jak również w formie długich ale wąskich pasów zieleni, co ostatecznie może powodować zmarginalizowanie zieleni w przestrzeni, a nawet - jej faktyczną likwidację,

e) w zakresie dodania wskaźnika minimalnej powierzchni zajmowanej przez szpalery drzew, przykładowo w oparciu o opracowanie pt. "Propozycje standardów w zakresie kształtowania zieleni wysokiej miejskich tras komunikacyjnych", dostępne na stronie internetowej Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu,

f) dotyczącej terenu 1AG w części oraz terenu 4KDBA w części - w zakresie analizy, czy brak linii zabudowy wzdłuż niektórych linii rozgraniczających ww. terenów jest zgodny z:

- § 15 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- § 4 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

g) w zakresie zastrzeżenia wobec nie dopuszczenia nośników reklamowych (obiekty służące reklamie) na terenach przeznaczonych na aktywność gospodarczą, przy jednoczesnym braku ustaleń w zakresie szyldów, logotypów i innych podobnych obiektów,

h) w zakresie spostrzeżenia, że miejsca dopuszczenia lokalizacji budynków wysokościowych wykraczają poza obszar zdefiniowany na rys. 2 Studium [uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego - kompozycja przestrzenna] jako "wnętrza uliczne, w częściach których, możliwe jest harmonijne wkomponowanie budynków wysokościowych o wysokości do 100 m",

i) w zakresie zwrócenia uwagi na postanowienia Studium dotyczące budynków wysokościowych;

2)Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia, pismem w dniu 06.06.2011 r. w zakresie:

a) dezaprobaty i odrzucenia dla ustaleń, które pozwalają na:

- wybudowanie obiektów technologicznych o wysokości powyżej 80 metrów,

- zakłócenie ładu przestrzenno-estetycznego w północnej części Wrocławia,

- znaczną ingerencję w środowisko naturalne oraz zwiększenie zanieczyszczenia powietrza,

b) zwrócenia uwagi na fakt, że nowa inwestycja położona na opiniowanych terenach nie jest spójna z długofalowym planem zagospodarowania wytworzonej w elektrociepłowni energii,

c) zasadności wybudowania nowej elektrociepłowni na opiniowanym terenie, jedynie po spełnieniu określonych działań z zakresu energetyki cieplnej, w tym na obszarach Centrum Miasta i Śródmieścia,

d) uwag dodatkowych dotyczących:

- obecnych nadwyżek energii cieplnej, ryzyka ich zwiększenia i niewykorzystania w przypadku budowy nowej elektrociepłowni,

- braku spójności miejscowego planu z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Wrocław (uchwała Rady Miejskiej Wrocławia Nr XXXI/2275/04 z dnia 9 grudnia 2004 r.) oraz konieczności jej aktualizacji,

- złożonych przez TUMW uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia (pismo z dnia 10 lutego 2009 r.) oraz postulatu w sprawie aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław,

- wejścia w życie Ustawy o efektywności energetycznej, która określa m.in. cele w zakresie oszczędnego gospodarowania energią;

3)Izbę Gospodarczą Reklamy Zewnętrznej, pismem nadanym w dniu 08.06.2011 r., w zakresie dotyczącym:

a) dopuszczenia na terenach 1KDZ, 2KDZ, 1AG, 2AG:

- urządzeń reklamowych dwustronnych o powierzchni reklamowej każdej ze stron do 3 m2 , np. typu citylight,

- urządzeń reklamowych o powierzchni do 9 m2 , np. typu cityscroll, superscroll,

z zastrzeżeniem zachowania minimalnej odległości pomiędzy urządzeniami reklamowymi,

b) zaproponowanych dodatkowych zasad umieszczania urządzeń reklamowych, zgodnie z którymi:

- nośniki reklamowe nie powinny być umieszczane w miejscach i w sposób zastrzeżony dla znaków drogowych lub w sposób utrudniający ich odczytanie, w miejscach i w sposób zastrzeżony dla istniejącego oznakowania miejskiego systemu informacji lub w sposób utrudniający jego odczytanie, na obiektach wpisanych do rejestru zabytków, na pomnikach i miejscach pamięci narodowej, w pasie dzielącym jezdnie oraz na barierkach oddzielających jezdnie i torowiska,na budowlach o funkcji barier dźwiękochłonnych, na mostach, wiaduktach i kładkach, na obiektach urzędów administracji rządowej i samorządowej, za wyjątkiem reklam remontowo-budowlanych, na ażurowych balustradach balkonów i tarasów, za wyjątkiem reklam remontowo-budowlanych, w parkach, cmentarzach i wydzielonych terenach zieleni miejskiej, a także na ich ogrodzeniach, na pomnikach przyrody, w sposób ograniczający widoczność z kamer systemu monitoringu miejskiego, na budynkach mieszkalnych w sposób przesłaniający okna, za wyjątkiem reklam remontowo-budowlanych,

- nośniki reklamowe posiadające podświetlane i oświetlone powierzchnie ekspozycyjne, nośniki ze zmienną liczbą powierzchni ekspozycyjnych, nośniki elektroniczne/cyfrowe oraz oświetlenie wystaw nie mogą być uciążliwe dla użytkowników budynków w obszarze oddziaływania, jak również dla użytkowników drogi,

- urządzenia reklamowe ze zmienną ekspozycją obrazu lub oświetlenia, którego czas zmiany ekspozycji jest krótszy niż 5 sekund, mogą być umieszczane w odległości nie mniejszej niż 50 m od skrzyżowania ulic.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/252/11
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 7 lipca 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »