| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/46/11 Rady Powiatu Strzelińskiego

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie określania zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, opiekunów prawnych i kuratorów z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze. zm.) w związku z art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz.1362 ze zm.) Rada Powiatu Strzelińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów w przypadku, gdy dysponują oni dochodami dziecka.

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) Ustawa - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 ze zm.),

2) Dziecko - rozumie się dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

3) Osoba pełnoletnia - osoba, która po uzyskaniu pełnoletniości pozostaje w placówce opiekuńczo-wychowawczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletniości,

4) Placówka opiekuńczo-wychowawcza - placówka opiekuńczo-wychowawcza działająca na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 1,

5) Dochód - dochód ustalony zgodnie z art.6 pkt 4 ustawy, o której mowa w pkt 1,

6) Dochód dziecka - dochód ustalony zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy, o której mowa w pkt 1,

7) Kryterium dochodowe - kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy, o której mowa w pkt 1 i art. 10 ust.3 ustawy,

8) Opłata - oznacza opłatę ponoszoną przez rodziców, opiekunów prawnych i kuratorów za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

§ 3. 1. Zwolnienie całkowite z obowiązku ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej może nastąpić jeżeli:

a) Dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 100% kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy.

b) Dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 100% kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy.

2. W przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziców dziecka, opiekunów prawnych i kuratorów potwierdzonej wywiadem środowiskowym, na ich wniosek, można wydać decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat jeżeli występuje wobec nich co najmniej jedna z wymienionych przesłanek:

a) Bezdomność,

b) Niepełnosprawność,

c) Niepełnoletność rodziców,

d) Bezrobocie,

e) Długotrwała lub ciężka choroba,

f) Przemoc w rodzinie,

g) Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

h) Bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

i) Alkoholizm i narkomania,

j) Pobyt rodziców w domu pomocy społecznej lub innych placówkach pomocy społecznej,

k) Pobyt rodziców w areszcie śledczym lub zakładzie karnym,

l) Zaistnienie zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

3. W przypadku, gdy dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz nie występują okoliczności określone w § 3 pkt 2 niniejszej uchwały możliwe jest wyłącznie częściowe zwolnienie z odpłatności; wysokość odpłatności oblicza się według stawek zawartych poniżej:

% przekroczenia kryterium dochodowego określonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy

pierwsze dziecko przebywające w placówce - kwota odpłatnosci

drugie dziecko przebywające w placówce - kwota odpłatności

trzecie i kolejne dziecko przebywających w placówce

Powyżej 100% do 149%

80 zł.

40 zł.

30 zł.

Powyżej 150% do 200%

100 zł.

50 zł.

40 zł.

Powyżej 200% do 250%

140zł.

60 zł.

50 zł.

Powyżej 250% do 300%

180 zł.

70 zł.

60 zł.

Powyżej 300% do 350%

240 zł.

100 zł.

70 zł.

Powyżej 350% do 400%

300 zł.

150 zł.

80 zł.

Powyżej 400% do 450%

450 zł.

150 zł.

120 zł.

Powyżej 450% do 500%

500 zł.

175 zł.

90 zł.

Powyżej 500% do 600%

600 zł.

200 zł.

100 zł.

Powyżej 600% do 900%

1000 zł.

300 zł.

150 zł.

Powyżej 900%

Całość opłaty

Całość opłaty

Całość opłaty

§ 4. Traci moc uchwała nr XXIII/129/04 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 23 września 2004 r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Strzelińskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Strzelińskiego


Jarosław Fit

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »