| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/55/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 25 maja 2011r.

w sprawie: warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży nieruchomości najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu a także stawki procentowej od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami z 2002 roku Nr 23, poz 220; Nr 62, poz 558; Nr 113, poz 984; Nr 214, poz 1806; z 2003 roku Nr 80, poz 717; Nr 162, poz 1568, z 2002 roku Nr 153, poz. 1271, z 2004 roku Nr 102, poz 1055; Nr 116, poz 1203, z 2002 roku Nr 214 poz. 1806; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441; z 2006 roku Nr 17 poz. 128, z 2005 roku Nr 175, poz 1457, z 2006 roku Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48 poz 327, Nr 138, poz 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 157, poz 1241, z 2010 roku Nr 28, poz 142 i 146, Nr 106 poz 675, z 2011 roku Nr 40, poz 230) oraz art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 37 ust 2 i 3, art. 68 ust . 1 pkt. 7 i ust 1a i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2010 roku Nr 102 poz 651 z późniejszymi zmianami z 2010 roku Nr 106, poz 675 ,Nr 143, poz 963, Nr 155 poz 1043, Nr 197 poz 1307, Nr 200, poz 1323 z 2011 roku Nr 64, poz 341) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na udzielanie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości mieszkalnych stanowiących własność Gminy Trzciel na rzecz najemcy z którym umowa najmu została zawarta na czas nieoznaczony.

2. Podstawą ustalenia ceny przedmiotu sprzedaży przedmiotu o którym mowa w ust. 1 jest wartość nieruchomości określona w opinii rzeczoznawcy majątkowego.

§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży, o której mowa w § 1 w zależności od wyników rokowań pomiędzy gminą a kupującym w jednej z następujących wysokości:

1) 60% wartości lokalu w przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych stanowiących jeden lokal mieszkalny jak i w budynkach wielorodzinnych

2) bonifikata o której mowa w pkt. 1 ulega podwyższeniu o 10% w przypadku jednorazowej zapłaty ceny kupna lokalu mieszkalnego

3) bonifikata o której mowa w pkt. 1 ulega obniżeniu o 10% w przypadku rozłożenia ceny kupna lokalu mieszkalnego na roczne raty płatne do 31 marca każdego roku w okresie do 5 lat, od dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości

§ 3. 1. Sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty dotyczy wyłącznie lokali mieszkalnych lub budynków jednorodzinnych, których najemca zainteresowany kupnem nie zalega z płatnościami wynikającymi ze stosunku najmu.

2. Kupujący zobowiązany jest do wpłaty całości ceny kupna bądź ustalonej w protokole uzgodnień raty najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości.

3. Kupujący oprócz ustalonej wartości nieruchomości ponosi wszystkie koszty związane z wyceną nieruchomości, uzyskaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej i koszty notarialne. Na poczet wyceny kupujący wpłaca na mocy porozumienia zawartego pomiędzy nim a gminą kwotę 500 zł celem zabezpieczenia kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży, kwota ta zaliczana jest na poczet ceny kupna i nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania się kupującego z nabycia lokalu, z przyczyn leżących po jego stronie.

§ 4. Nie udziela się bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości:

1) w zakresie budynków oddanych do użytku nie dalej jak 10 lat przed dniem złożenia wniosku

2) w zakresie budynków w których remont objął 50% i więcej konstrukcji budynku nie dalej jak 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wykup

3) w zakresie budynków w których stosunek najmu został zawarty mniej niż 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wykup

§ 5. Ustala się stawkę procentową pierwszej opłaty rocznej z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości:

1) 15% jej wartości dla gruntów związanych z budownictwem mieszkaniowym, oświatowym, sakralnym, obronnym i przeznaczonym na cele charytatywne

2) 25% jej wartości dla gruntów pozostałych

§ 6. Tracą moc zapisy uchwały Nr VII/59/99 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 26 marca 1999 roku w sprawie: zasad zbywania nieruchomości komunalnych z tym, że do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Józef Pihan

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »