| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/134/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wlkp

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235 ze zm.), uchwala się co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Żłobek Miejski Nr 3 w Gorzowie Wlkp. zwany dalej żłobkiem jest gminną jednostką budżetową.

2. Żłobek prowadzony jest w obrębie Miasta Gorzowa Wlkp.

3. Siedziba Żłobka Miejskiego Nr 3 mieści się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Słonecznej 10.

§ 2. Żłobek prowadzi działalność na podstawie:

1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235 ze zm.);

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);

4) niniejszego statutu.

§ 3. 1. Podmiotem, który utworzył żłobek jest Miasto Gorzów Wlkp.

2. Nadzór nad działalnością żłobka sprawuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

3. Żłobek funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem ustalonej przerwy wakacyjnej.

Rozdział 2.
Cele i zadania

§ 4. Celem żłobka jest wspieranie rodziców/opiekunów prawnych w wychowywaniu i opiece nad dzieckiem oraz dbanie o jego prawidłowy rozwój umysłowo-fizyczny.

§ 5. Do podstawowych zadań żłobka należy:

1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez zapewnienie pielęgnacji i bezpieczeństwa oraz gwarantowanie warunków zbliżonych do domowych;

2) przygotowywanie dzieci do pobytu w przedszkolu poprzez umożliwienie zdobycia podstawowych nawyków higienicznych;

3) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz potrzeb rodziców /opiekunów prawnych poprzez dostosowanie godzin pracy żłobka;

4) współdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnymi mające na celu wspieranie ich w opiece i wychowywaniu dzieci;

5) zapewnienie właściwego rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez prowadzenie zajęć metodyczno-dydaktycznych odpowiednich do wieku dziecka;

6) troska o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci poprzez zapewnienie im właściwej opieki, wyrabianie nawyków higienicznych życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych;

7) kształtowanie postawy społecznej poprzez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników.

8) sprawowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez rozwijanie umiejętności rozwojowych i intelektualnych dzieci, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności;

9) kształtowanie umiejętności funkcjonowania społecznego dzieci niepełnosprawnych poprzez odpowiednie oddziaływanie wychowawcze skierowane na dziecko oraz uwzględniające rodzaj niepełnosprawności.

Rozdział 3.
Warunki przyjmowania dzieci do żłobka

§ 6. 1. Do żłobka przyjmowane są dzieci:

1) od 20 tygodnia życia do 3 lat;

2) zamieszkałe na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest złożenie tylko w jednym dowolnie wybranym żłobku miejskim "Karty zgłoszenia dziecka do żłobka".

3. "Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka" składa się w okresie od 1 do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

4. Wzór "Karty zgłoszenia dziecka do żłobka" określa regulamin organizacyjny żłobka, nadawany przez dyrektora żłobka.

5. W przypadku, gdy liczba miejsc w żłobku jest mniejsza niż liczba dzieci oczekujących na przyjęcie, o kolejności przyjęcia dziecka do żłobka decyduje pierwszeństwo określone w ust. 8, według wskazanej tam kolejności.

6. W przypadku gdy liczba miejsc będzie mniejsza niż liczba dzieci oczekujących na przyjęcie w tej samej sytuacji co do pierwszeństwa, o kolejności przyjęcia dziecka do żłobka decyduje data złożenia "Karty zgłoszenia dziecka do żłobka".

7. Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają dzieci:

1) rodziców/opiekunów prawnych pracujących w wymiarze pełnego etatu lub uczących się w systemie dziennym;

2) rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko;

3) jednego lub obojga rodziców/opiekunów prawnych ze znacznym lub umiarkowanym orzeczeniem o niepełnosprawności;

4) z rodzin wielodzietnych (co najmniej troje dzieci);

5) mające jedno lub więcej rodzeństwa w danym żłobku;

6) z rodzin zastępczych.

§ 7. 1. Przed oddaniem dziecka pod opiekę w żłobku konieczne jest przedłożenie przez rodziców/opiekunów prawnych zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z opieki żłobkowej.

2. Zaświadczenie winno być wydane nie wcześniej niż tydzień przed przyjęciem dziecka do żłobka.

Rozdział 4.
Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w żłobku

§ 8. 1. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku:

1) rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie, w wysokości iloczynu obowiązującej dziennej stawki za wyżywienie i liczby dni nieobecności, pod warunkiem poinformowania pracownika żłobka przez rodziców/opiekunów prawnych, najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności dziecka w żłobku;

2) rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje zwrot opłaty za pobyt za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku w wysokości ustalonej poprzez podzielenie opłaty za pobyt przez liczbę dni roboczych w danym miesiącu i pomnożoną przez liczbę dni nieobecności.

2. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Zwrotu dokonuje się w miesiącu następującym po okresie rozliczeniowym.

3. W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) opłatę za pobyt uiszczają tylko rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do żłobka.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 9. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr LIII/871/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wlkp.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta


Krystyna Sibińska

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »