| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/184/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy de minimis dla przedsiebiorców działających na terenie Gminy Szprotawy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz.613 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1. Uchwała określa szczegółowe warunki udzielania pomocy de minimis, do której ma zastosowanie Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.).

§ 2. Uchwałę przyjmuje się w celu wspierania przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Szprotawy.

§ 3. Uchwały nie stosuje się do :

a) pomocy udzielanej w zakresie określonym w art.1 ust.1 od pkt a do pkt h Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379/5 z 28 grudnia 2006 r.),

b) wobec podatników zalegających z zapłatą zobowiązań wobec Gminy Szprotawy.

§ 4. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej pod warunkiem utworzenia nowego miejsca pracy dla osoby bezrobotnej.

2. Zwolnienie od podatku, o którym mowa w ust.1 stanowi pomoc de minimis spełniającą przesłanki określone w rozporządzeniu, o którym mowa w §1.

3. Pomoc uzyskana na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć limitu pomocy de minimis określonego w rozporządzeniu, o którym mowa w §1.

§ 5. Zwolnieniu od podatku, o którym mowa w §4 nie podlegają :

a) budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą, których powierzchnia użytkowa przekracza 800 m2,

b) budynki lub jego części wyłaczone z prowadzenia wszelkiej działalności gospodarczej, bez względu na ich stan techniczny, w którym fizycznie nie znajdują się żadne przedmioty bądź osoby,

c) budynki lub ich części związane z działalnością bankową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.).

§ 6. 1. Okres zwolnienia, o którym mowa w § 4 wynosi odpowiednio :

1) 18 miesięcy - w przypadku utworzenia :

a) przez mikroprzedsiebiorcę - 1 nowego miejsca pracy dla osoby, która jest bezrobotna,

b) przez małego przedsiębiorcę - minimum 5 nowych miejsc pracy dla osób, które są bezrobotne,

c) przez średniego przedsiebiorcę - minimum 20 nowych miejsc pracy dla osób, które są bezrobotne,

d) w przypadku innego niż mikro, małego lub średniego przedsiebiorcy - minimum 30 nowych miejsc pracy dla osób, które są bezrobotne.

2) 24 miesięce - w przypadku utworzenia :

a) przez mikroprzedsiebiorcę - 1 nowego miejsca pracy dla osoby, która jest bezrobotna i jest jednocześnie absolwentem szkoły policealnej, wyższej lub osobą, która ukończyła 50 rok życia, a nie nabyła praw emerytalnych bądź rentowych,

b) przez małego przedsiębiorcę - minimum 5 nowych miejsc pracy dla osób, które są bezrobotne, w tym co najmniej dwie spośród tych osób są jednocześnie absolwentami szkoły policealnej, wyższej lub osobami, które ukończyły 50 rok życia a nie nabyły praw emerytalnych bądź rentowych,

c) przez średniego przedsiebiorcę - minimum 20 nowych miejsc pracy dla osób, które są bezrobotne, gdy co najmniej połowa spośród tych osób to jednocześnie absolwenci szkoły policealnej, wyższej lub osoby, które ukończyły 50 rok życia, a nie nabyły praw emerytalnych bądź rentowych,

d) w przypadku innego niż mikro, małego, średniego przedsiębiorcy - minimum 30 nowych miejsc pracy dla osób, które są bezrobotne, gdy co najmniej połowa spośród tych osób to jednocześnie absolwenci szkoły policealnej, wyższej lub osoby, które ukończyły 50 rok życia, a nie nabyły praw emerytalnych bądź rentowych.

2. Zwolnienie stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca zawarł, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Pracy, umowę o pracę z osobą/osobami, o których mowa w ust.1.

3. Zachowanie prawa do zwolnienia, o którym mowa w §4 uwarunkowane jest utrzymaniem zatrudnienia nowych pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Pracy, na nowo utworzonych dla nich miejscach pracy przynajmniej przez okres 12 miesięcy.

4. Utrzymaniem zatrudnienia jest również zatrudnienie w ciągu 30 dni nowego pracownika, w miejsce pracownika, który porzucił pracę, zastosowano zwolnienie dyscyplinarne lub rozwiązano umowę o pracę z przyczyn po stronie pracownika.

5. Przez tworzenie nowych miejsc pracy należy rozumieć przyrost netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji lub informacji w związku z nabyciem praw do zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, przy czym od liczby utworzonych nowych stanowisk pracy należy odjąć liczbę miejsc pracy zlikwidowanych w tym samym okresie.

§ 7. Warunkiem zwolnienia od podatku od nieruchomości, w związku z nabyciem praw do zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały, jest złożenie :

a) deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzonych na formularzu według ustalonego w odrębnej uchwale wzoru,

b) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

c) informacji wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz 311).

§ 8. 1. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzania czynności sprawdzających odnośnie spełnienia przesłanek zwolnienia od podatku, w tym także zgodności ze stanem faktycznym dokumentów i informacji składanych przez przedsiębiorców.

2. Przedsiębiorca, na żadanie organu podatkowego, przedkłada dokumenty i informacje celem stwierdzenia spełniania warunków zwolnienia od podatku od nieruchomości.

3. W przypadku naruszenia warunków uchwały organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w celu określenia lub ustalenia zobowiązania podatkowego.

§ 9. 1. Traci moc uchwała Nr XIV/104/07 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie pomocy de minimis udzielanej w formie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Szprotawa.

2. Przedsiębiorcy, którzy w okresie obowiązywania uchwały, o której mowa w ust. 1 nabyli prawa do zwolnień, zachowują je przez okresy wskazane w tej uchwale, po spełnieniu warunków w niej określonych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

§ 11. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Skawiński

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »