| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/162/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzciel

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ze zm.: z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, z 2011r. Nr 152, poz.897 ) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu, Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:

Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzciel

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzciel dotyczące:

1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenia we własnym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz odpadów z remontów,

b) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2. rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych urządzeń i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;

3. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4. maksy lanego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów;

5. innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami;

6. obowiązków osób otrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

7. wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach;

8. wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwie domowym lub odpady o składzie podobnym do nich, bez domieszki odpadów niebezpiecznych,

2) odpadach komunalnych wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane w pojemnikach stanowiących wyposażenie nieruchomości,

3) odpadach roślinnych - należy przez to rozumieć odpady organiczne powstające w wyniku pielęgnacji i uprawiania publicznych i prywatnych terenów zieleni oraz gromadzone selektywnie odpady pochodzenia roślinnego,

4) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych,

5) ściekach bytowych - rozumie się przez to ścieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i terenów usługowych powstałych w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych,

6) ściekach komunalnych - rozumie się przez to ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi,

7) zlewnie - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc ich gromadzenia,

8) zbiorniku bezodpływowym - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania,

9) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, jednostkę organizacyjną oraz osobę posiadającą nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością,

§ 3. Przepisy zawarte w Regulaminie obowiązują:

1) właścicieli nieruchomości oraz ich domowników,

2) podmioty prowadzące działalność produkcyjną i usługową,

3) wszystkich posiadaczy terenów, do których tytuł prawny ma gmina,

4) osoby stale lub czasowo przebywające na terenie gminy,

5) podmioty odbierające odpady komunalne.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na posesji oraz terenach użytku publicznego.

§ 4. 1. Podmioty, o których mowa w § 3, zobowiązane są do utrzymania na terenie nieruchomości czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno - higienicznego, w tym:

a) dbać o estetykę posesji i jej otoczenie,

b) utrzymywać we właściwym stanie estetycznym bram, wjazdów, budynków, korytarzy i ogrodzenia,

c) wyposażać nieruchomości w niezbędne urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych stałych(dotyczy odpowiednich kubłów do odpadów zmieszanych i kubłów lub worków z odpowiednimi oznaczeniami do selektywnego zbierania odpadów),

d) przyłączać nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,

e) dbać o tereny zieleni na posesji oraz tereny przylegające do niej, stanowiące własność gminy,

f) wieszać ogłoszenia tylko w miejscach do tego przeznaczonych,

2. Podmioty o których mowa w § 3, mają obowiązek niezwłocznego usunięcia śniegu, lodu, sopli dachowych, błota oraz innych zanieczyszczeń powstałych w okolicach chodnika i na chodniku przyległym do posesji,

3. Obowiązek określony w ust. 2 dotyczy także innych części nieruchomości służących do użytku publicznego.

4. Właściciele nieruchomości obowiązaniu są, do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

a) Przeterminowanych leków i chemikaliów,

b) Zużytych baterii i akumulatorów,

c) Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

d) Mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

e) Odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

f) Zużytych opon,

g) Odpadów zielonych,

h) Papieru i tektury,

i) Szkła, w tym szkła bezbarwnego i szkła kolorowego,

j) Tworzywa sztucznego,

k) Opakowań wielomateriałowych,

l) Metali,

m) Odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.

5. Nadzór nad realizacją obowiązków, określonych w ust. 1-3, sprawuje Burmistrz.

6. Wykonanie tych obowiązków podlega egzekucji administracyjnej.

§ 5. 1. Obowiązek uprzątnięcia chodnika ze śniegu i lodu powinien być realizowany poprzez:

a) odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów,

b) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika,

2. Zakazuje się wrzucania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika do pojemników przeznaczonych na odpady komunalne.

3. Obowiązek pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przyległych do drogi publicznej przez podmioty określone w § 3. należy do zarządcy drogi.

§ 6. 1. Odbierający odpady komunalne ma obowiązek opróżniania koszy na śmieci na terenach lub obiektach służących do użytku publicznego z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnianiu i gniciu odpadów.

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także zarządzającego drogą publiczną, znajdującą się na obszarze zabudowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 98, poz. 602 z póź. zm.) oraz w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej i przedsiębiorców użytkujących te przystanki.

3. Organizator imprez publicznych ma obowiązek utrzymania porządku i czystości w miejscu organizowanej imprezy poprzez zapewnienie odpowiedniej liczby pojemników i szalet.

Rozdział 3.

§ 7. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz drogach i placach publicznych:

a) pojemniki na odpady 120 L,

b) pojemniki na odpady 240L,

c) pojemniki na odpady 1100L,

d) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności 5m3 do 10 m3

e) pojemniki jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego w rozmiarach 60L, 90L, 120l oraz pojemniki stałe w odpowiednich kolorach i oznakowaniach dla budynków wielorodzinnych:

- kolor zielony dla odpadów szklanych

- kolor żółty dla odpadów z plastiku

- kolor niebieski dla odpadów z papieru i tektury

- kolor czarny dla odpadów biodegradowalnych - zielonych

f) kosze uliczne o pojemności od 30L do 70L,

2. Pojemniki stałe i jednorazowego użytku mają zostać rozmieszczone przy lub na nieruchomości, której służą w miejscu umożliwiającym dogodny odbiór śmieci. Umieszczone powinny być w wydzielonych miejscach odpowiednio utwardzonych i zabezpieczonych, tak by nie stanowiły uciążliwości dla ludzi i środowiska. Poddaje się je wewnątrz obligatoryjnemu myciu i dezynfekcji przez przedsiębiorcę odbierającego odpady jeden raz w roku w miesiącu wrześniu oraz naprawie i konserwacji ciągłej lub wymianie całkowicie uszkodzonych. Pojemniki na zewnątrz powinny być myte na bieżąco przez właścicieli nieruchomości.

§ 8. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta:

a) w gospodarstwach domowych jednoosobowych pojemnik 120 l odbierany nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

b) w gospodarstwach domowych zamieszkałych przez 2 osoby pojemnik 120 l odbierany nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu ,

c) w gospodarstwach domowych zamieszkałych przez 3 - 4 osoby pojemnik 120 l odbierany nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,

d) w gospodarstwach domowych zamieszkałych przez nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 osób w pojemnikach 240 l odbierany 1 raz w tygodniu.

§ 9. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w §7 pkt.1e, dla każdego rodzaju odpadów selektywnie zbieranych:

a) nie więcej niż trzy osoby w rozmiarze 60L,

b) nie mniej niż 4 osoby i nie więcej niż 6 osób w rozmiarze 90L,

c) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 10 osób w rozmiarze 120L

§ 10. Ustala się dla lokatorów i właścicieli nieruchomości w budynkach wielorodzinnych, jeżeli w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z nich korzysta:

a) nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 osób - w wymiarze 2 x 240L

b) nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 25 osób - w wymiarze 1100L

c) nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 30 osób - w wymiarze 1100l i 240L

d) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 35 osób - w wymiarze 1100L i 2x240L

§ 11. Ustala się dla lokatorów i właścicieli nieruchomości w budynkach wielorodzinnych, jeżeli w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemników (żółty, zielony, niebieski) przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych dla każdego z rodzaju selektywnie zbieranych jeżeli z nich korzysta:

a) nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 120L

b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób - w wymiarze 240,

c) nie mniej niż 21 osób i nie więcej niż 30 osób - w wymiarze 240 i 120L

d) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 40 osób - w wymiarze 2x240L

Rozdział 4.
Prowadzenie zbiórki selektywnej odpadów komunalnych

§ 12. 1. Podmioty, o których mowa w § 3, mają obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wg kryteriów określonych przez Uchwałę lub firmy uprawnione do odbioru odpadów:

1) odpady surowcowe należy gromadzić w pojemnikach lub w do tego przeznaczonych foliowych workach, dostarczanych przez podmiot zajmujący się zbiórką selektywną:

a) odpady wielkogabarytowe i wielomateriałowe np.: meble, zniszczona stolarka budowlana itp. odbierane są po indywidualnym uzgodnieniu z przedsiębiorcom odbierającym odpady,

b) odpady biodegradowalne - roślinne - zalecane gromadzenie na terenie nieruchomości na kompostowniku, wykorzystywane na potrzeby własne - nawożenie terenów zieleni, ogrodów przydomowych lub oddawanie przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne po uprzednim uzgodnieniu w oddzielnych workach foliowych koloru czarnego,

2) gruz budowlany - pochodzący z robót remontowo - budowlanych należy zgłaszać przedsiębiorstwom odbierającym odpady komunalne i uzgadniać odbiór telefonicznie lub pisemnie.

2. Odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych gromadzi się w sposób następujący:

1) leki przeterminowane - w punktach zbiórki zorganizowanych w aptekach,

2) zużyte baterie - w wyznaczonych punktach zbiórki np. (punktach handlowych prowadzących sprzedaż baterii i szkołach)

3) zużyte akumulatory - w placówkach handlowych oraz w stacjach obsługi i naprawy samochodów,

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz AGD po uprzednim zgłoszeniu do przedsiębiorstwa odbierającego śmieci lub dostarczany indywidualnie do punktu zbiórki zorganizowanym w POŚ "Mrówka" Trzciel Osiedle Jana III Sobieskiego 11 lub innych punktów odbioru.

§ 13. 1. Podmiotom o których mowa w § 3 zabrania się:

1) spalania odpadów, powodujących wprowadzenie do atmosfery szkodliwych substancji, w szczególności opon, opakowań z tworzyw sztucznych itp.,

2) wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin,

3) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska podczas usuwania śniegu i lodu.

Rozdział 5.
Zagospodarowania nieczystości płynnych pochodzących z gospodarstw domowych

§ 14. 1. Szczegółowe wymagania i zasady gromadzenia nieczystości płynnych:

a) zbiorniki bezodpływowe w zakresie częstotliwości ich opróżniania oraz planu rozwoju sieci kanalizacyjnej podlegają kontroli i ewidencji gminnej,

b) przydomowe oczyszczalnie ścieków w zakresie częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych jak i planu rozwoju sieci kanalizacyjnej podlegają kontroli i ewidencji gminnej,

c) w przypadku gdy technicznie jest możliwe przyłączenie nieruchomości do istniejącej kanalizacji, jest ono obowiązkowe. W przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona obowiązkowe jest wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach,

d) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do regularnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie burmistrza w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych.

e) nakazuje się odprowadzania ścieków płynnych powstałych w wyniku produkcji hodowlanej bydła, trzody chlewnej i innych zwierząt do zbiorników bezodpływowych,

2. Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu zbiornika bezodpływowego i wypływowi tych nieczystości do ziemi i wód gruntowych.

3. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) są zobowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacji szamb:

1) w ciągu 6 m-cy od dnia przekazania do eksploatacji sieci kanalizacyjnej,

2) sposób przyłączenia musi być uzgodniony z właścicielem sieci,

3) przyłącze należy zgłosić do odbioru technicznego.

4. Nie dopuszcza się budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz bezodpływowych zbiorników do gromadzenia nieczystości płynnych w miejscowościach skanalizowanych.

§ 15. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są informować właścicieli nieruchomości o obowiązkach selektywnego zbierania wybranych rodzajów odpadów.

Rozdział 6.
Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 16. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z §8 w przypadku budynków jednorodzinnych i co najmniej 1 raz w tygodniu zgodnie z §10 w przypadku budynków wielorodzinnych,

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się segregowanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz na 3 miesiące,

3. Odpady wielkogabarytowe i wielomateriałowe odbierane będą 2 razy w roku, w ostatnim tygodniu kwietnia i ostatnim tygodniu października,

4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, co najmniej 1 raz na 2 miesiące,

5. Z miejsc użytku publicznego niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą :

a) w mieście Trzcielu 2 razy w tygodniu,

b) z terenu gminy Trzciel 1 raz w tygodniu

§ 17. 1. Na jednostki wywozowe odpadów komunalnych i pochodzących z tych odpadów surowców wtórnych, nakłada się obowiązek wywozu tych odpadów i surowców w miejsca do tego celu przeznaczone:

a) odpady stałe - zgodnie z WPGO do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Wexpool Sp. z o.o. z/s w Dąbrówce Wlkp.,

b) nieczystości ciekłe komunalne - do oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcielu

c) nieczystości ciekłe przemysłowe - do oczyszczalni ścieków przemysłowych w Świebodzinie

2. Odpady wielkogabarytowe i wielomateriałowe użytkownicy mogą osobiście dostarczyć do wyznaczonych przez podmiot odbierający odpady, punktów odbioru w terminie określonym w §16 pkt.3.

§ 18. 1. Odpady niebezpieczne (w tym:przemysłowe, medyczne i weterynaryjne) powinny być oddzielone od odpadów komunalnych przed wsypaniem ich do pojemników.

2. Odpady przemysłowe i medyczne podlegają obowiązkowemu oddzielnemu gromadzeniu, odbiorowi i unieszkodliwianiu wg zasad i wymogów określonych oddzielnymi przepisami.

Rozdział 7.
Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi

§ 19. Na nieruchomościach lub ich częściach takich jak chodniki, podwórka, itp.:

1) zakazuje się mycia samochodów w miejscu o nieutwardzonej, przepuszczalnej nawierzchni uniemożliwiającej odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej lub gromadzenie ich w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu; ścieki powstałe podczas mycia samochodów nie mogą być odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi,

2) wprowadza się zakaz mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi (z zastrzeżeniem pkt. 1), a w szczególności mycia pojazdów nad rzekami, jeziorami, stawami, ciekami wodnymi itp.

3) zakazuje się prowadzenia wszelkich prac blacharsko - lakierniczych poza warsztatami naprawczymi,

Rozdział 8.
Obowiązki posiadaczy zwierząt domowych

§ 20. 1. Osoba utrzymująca zwierzęta domowe a szczególności psy i koty, zwana dalej właścicielem zwierzęcia, winna:

a) dysponować pomieszczeniami zapewniającymi odpowiednie warunki bytu dla utrzymania zwierząt,

b) szczepić zwierzęta, które ukończyły 2 miesiące życia przeciwko wściekliźnie, a następnie powtarzać szczepienie nie rzadziej niż raz w roku,

c) do 30 czerwca każdego roku zapłacić podatek od posiadanego psa wg stawek określonych odrębnymi przepisami,

d) zapewnić ochronę osobom zamieszkującym w sąsiedztwie przed uciążliwościami powodowanymi przez zwierzę.

2. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest:

a) utrzymywać pomieszczenia, w których przebywają zwierzęta w odpowiednim stanie sanitarnym,

b) usuwać odpadki zanieczyszczenia powodowane przez zwierzęta, zachowując czystość w miejscach przebywania zwierzęcia,

c) stosować zabezpieczenia uniemożliwiające samowolne wydostanie się zwierzęcia poza pomieszczenia lub nieruchomości jego właściciela,

d) zapewnienie stałego nadzoru nad zwierzętami poza posesją, a w przypadku psów prowadzenie na smyczy w sposób nie powodujący zagrożenia dla innych osób i zwierząt (w przypadku psów niebezpiecznych - kaganiec)

§ 21. Właściciel lub opiekun psa lub kota, zobowiązany jest do sprzątania odchodów pozostawionych przez kota lub psa w miejscu publicznym, a także na klatce schodowej i w innych pomieszczeniach wspólnego użytku a szczególnie w budynkach wielorodzinnych. Niedopuszczalnym jest umożliwienie psu lub kotu załatwienia potrzeb fizjologicznych w piaskownicach oraz terenach placów zabaw dla dzieci.

§ 22. Zwierzęta domowe, a w szczególności psy i koty przebywające w miejscach publicznych bez opieki ich właścicieli uważane są za bezdomne i będą wyłapywane oraz przekazywane do "Schroniska dla bezdomnych zwierząt".

Rozdział 9.
Warunki i wymagania dla utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 23. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem, że nie będą stanowiły uciążliwości dla otoczenia, z zachowaniem zasad określonych w niniejszym Regulaminie, oraz warunków hodowli i przetrzymywania zwierząt określonych w ustawie o ochronie zwierząt.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić:

1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z wymaganiami niniejszego Regulaminu i nie powodowanie zanieczyszczeń terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

2) nie powodowanie uciążliwości (takich jak hałas i odory) przez prowadzoną hodowlę wobec innych osób zamieszkujących w nieruchomości i nieruchomościach sąsiednich.

3. W przypadku stwierdzenia uciążliwości Burmistrz może wprowadzić całkowity zakaz hodowli i trzymania zwierząt na określonym obszarze lub w poszczególnych nieruchomościach.

Rozdział 10.
Wyznaczanie obszarów obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia

§ 24. 1. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji przynajmniej raz w roku w miesiącu październiku oraz do okazywania się dowodem jej wykonania na żądanie osoby kontrolującej.

2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie obiekty na terenie gminy w szczególności budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, warsztaty, obiekty przemysłowe.

3. Koszty związane z deratyzacją pokrywa właściciel lub użytkownik nieruchomości

Sankcje z tytułu naruszenia postanowień regulaminu

§ 25. 1. W przypadku, gdy właściciel i zarządca nieruchomości, nie stosuje się do nakazów wynikających z niniejszego Regulaminu, Burmistrz zarządza wykonanie zastępcze, przewidziane w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na koszt zobowiązanego.

2. Naruszenie obowiązków zawartych w Regulaminie z wyjątkiem wynikających z rozdziału VI, podlega zgodnie z art. 10 ust. 2 a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - karze grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

3. Do egzekwowania przestrzegania przepisów zawartych w Regulaminie upoważnieni są :

- Policja.

- Służby sanitarne.

- Przedstawiciele Urzędu Miejskiego Trzciel.

Rozdział 11.
Przepisy przejściowe

§ 26. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XLI/319/10 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie : regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzciel.

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Józef Pihan

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »