| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/198/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. [1] ) ) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. [2] ) ) uchwala się: Program współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 1. Aktywna działalność organizacji pozarządowych jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Rozwój Gminy Kożuchów i poprawa warunków życia jej mieszkańców jest nadrzędnym zadaniem samorządu. U podłoża niniejszego Programu współpracy Gminy Kożuchów, zwanej dalej "Gminą", z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku leży przekonanie jej władz o korzyściach płynących z tej współpracy. W ramach niniejszego Programu chcemy kontynuować politykę partnerstwa, ukazać jasne i czytelne rozwiązania włączające organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w realny system demokracji lokalnej.

§ 2. Program określa cele, zasady i formy współpracy, zakres przedmiotowy i zadania priorytetowe, sposób i okres realizacji programu, planowane środki publiczne Gminy na realizację zadań. Ponadto program zawiera sposób oceny realizacji programu i tryb powoływania komisji konkursowych.

§ 3. Cele programu:

1. Celem głównym programu jest podniesienie poziomu życia mieszkańców Gminy Kożuchów oraz budowanie i umacnianie pozycji lokalnego społeczeństwa obywatelskiego w realizowaniu zadań publicznych gminy służących rozwojowi gminy i jej mieszkańców.

2. Celami szczegółowymi są:

1) rozwój partnerskiej współpracy pomiędzy samorządem, a sektorem organizacji pozarządowych,

2) poprawa jakości usług publicznych Gminy z zakresu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy,

3) tworzenie systemowych rozwiązań dla ważnych problemów społecznych,

4) promocja społeczeństwa obywatelskiego,

5) zwiększenie poczucia odpowiedzialności mieszkańców za stan lokalnej społeczności jak i całej Gminy,

6) wspieranie oraz powierzanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych.

§ 4. Zasady i formy współpracy

1. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach: równego dostępu do informacji, pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

2. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi będzie realizowana poprzez formy:

1) finansowe:

a) zlecanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zleconych zadań,

2) pozafinansowe:

a) konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej działalności organizacji pozarządowych na zasadach określonych odrębną uchwałą,

b) wzajemne informowanie się o kierunkach planowanej działalności i współdziałania,

c) publikowanie informacji, ważnych dla organizacji pozarządowych, na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie,

d) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne i tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,

e) promowanie osiągnięć i prezentacji dorobku organizacji pozarządowych,

f) organizowanie szkoleń i konferencji dla współpracujących z Gminą organizacji,

g) doradztwo i współpracę przy pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych z innych źródeł i pomoc w ich wykorzystaniu i rozliczaniu,

h) pomoc merytoryczną organizacjom pozarządowym z zakresu realizowanych zadań zleconych z obszarów objętych programem współpracy,

i) rekomendowanie projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach współpracy z innymi partnerami,

j) aktualizacji mapy aktywności organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

k) przekazywania materiałów promocyjnych Gminy Kożuchów.

§ 5. Zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania publiczne

1. Przedmiotowy zakres współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określa art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Do priorytetowych zadań publicznych realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013 r. należą zadania:

1) z zakresu kultury:

- działania na rzecz upowszechniania muzyki wśród dzieci i młodzieży,

- promowanie, pielęgnowanie i prezentowanie tradycji narodowych oraz regionalnych i lokalnych,

- działania polegające na organizacji środowiskowych imprez kulturalnych, w tym propagujących pozytywne wartości społeczne integrujące społeczność lokalną,

- działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

2) z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki:

- działania na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy,

- propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych

- działania na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa,

- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,

- realizacja przez kluby i stowarzyszenia kultury fizycznej zadań mających na celu przygotowanie zawodników do rywalizacji w zakresie różnorodnych dyscyplin sportowych,

- promocja Gminy przez sport na terenie powiatu, województwa, kraju i za granicą.

3) z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia:

- realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015,

- realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kożuchów na 2013 rok,

- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- ochrona i promocja zdrowia,

- wypoczynek dzieci i młodzieży,

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 6. Sposób realizacji programu:

1. Program będzie realizowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez:

1) powierzanie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji

2) wspieranie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w drodze umowy zlecenia,

3) wspólny udział w wykonywaniu zadań o charakterze pozafinansowym,

4) realizację inicjatyw lokalnych.

2. Zlecanie realizacji zadań publicznych następuje w trybie otwartego konkursu ofert, w ramach którego warunki konkursowe są konsultowane z organizacjami pozarządowymi o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

3. Zlecanie realizacji zadań publicznych może nastąpić również na podstawie odrębnych przepisów przewidujących inny tryb zlecania niż otwarty konkurs ofert.

4. Szczegółowe prawa i obowiązki organizacji pozarządowych realizujących zlecone zadania publiczne będą każdorazowo określane w umowach.

§ 7. Program będzie finansowany ze środków własnych Gminy. Wysokość środków przewidzianych na wsparcie realizacji zadań przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wynosi:

- w zakresie kultury: 20.000,00 zł.,

- w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki: 124.000,00 zł.,

- w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia: 26.000,00 zł.

§ 8. 1. Ocena realizacji programu będzie dokonywana na podstawie uzyskanych informacji dotyczących:

a) liczby organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności,

b) liczby osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy),

c) liczby osób, które były adresatami różnych działań publicznych,

d) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań,

e) łącznej wysokości środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców,

f) wysokość dofinansowania uzyskanego ze środków Unii Europejskiej.

2. Burmistrz Kożuchowa złoży Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji programu w 2013 r. w terminie do 30 kwietnia 2014r. Sprawozdanie z realizacji programu w 2013 r. zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. 1. Projekt programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami przygotowywany jest przez Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie.

2. Projekt programu jest konsultowany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w § 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sposób określony w Uchwale Nr LXV/404/10 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 1 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2011 r. Nr 1, poz. 1) zmienionej Uchwałą Nr LXVI/414/10 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2011r. Nr 1, poz. 20).

§ 10. 1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

2. Skład osobowy oraz regulamin pracy komisji konkursowej określa zarządzeniem Burmistrz Kożuchowa każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

3. Powołana komisja konkursowa opiniuje pod względem merytorycznym wszystkie oferty konkursowe w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie terminu składania ofert określonego w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

4. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz Kożuchowa.

§ 11. Program ma charakter otwarty. Zakłada możliwość uwzględnienia nowych form współpracy i doskonalenia tych, które zostały określone. Rozszerzenie wykazu zadań, które mogą być powierzone organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, może zostać dokonane na wniosek Burmistrza Kożuchowa, po akceptacji ich przez radę w drodze zmiany uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

§ 12. Program współpracy obowiązuje w okresieod 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Medyński


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Program stanowi uzupełnienie do obowiązujących przepisów, które są podstawą współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Program zawiera:

- cel główny i cele szczegółowe;

- zasady współpracy;

- zakres przedmiotowy;

- formy współpracy;

- priorytetowe zadania publiczne;

- okres realizacji programu;

- sposób realizacji programu;

- wysokość środków przeznaczanych na realizację programu;

- sposób oceny realizacji programu;

- informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;

- tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

W dniu 22 listopada 2012 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Kożuchów, którego celem było skonsultowanie projektu Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Przedstawiony projekt w/w Programu został pozytywnie zaopiniowany przez przedstawicieli organizacji pozarządowych.


[1] ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281, z 2012r. poz. 567.

[2] ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241 i Nr 209, poz. 1244.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »