| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/282/2014 Rady Gminy Lubiszyn

z dnia 24 października 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze z.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 260 ze zm.) Rada Gminy Lubiszyn

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych o których mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 1 ) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 3,00zł

2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 5,00zł

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00zł

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do chodników, poboczy, placów, zatok autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcie 1m2 pasa drogowego w wysokości 1,50zł.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) poza obszarem zabudowanym 8,00zł, a dla urządzeń wodnych i kanalizacyjnych - 4,00zł

2) w obszarze zabudowanym 16,00zł, a dla urządzeń wodnych i kanalizacyjnych -8,00zł

3) na drogowym obiekcie inżynierskim 160,00zł, a dla urządzeń wodnych i kanalizacyjnych -80,00zł

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1m2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego

a) poza teren zabudowanym 0,40zł,

b) w terenie zabudowanym 0,50zł,

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów 0,30zł,

3) reklamy -1,30zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiszyn.

§ 6. Tracą moc: Uchwała nr XII/103/04 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; uchwała nr XX/171/05 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 4 marca 2005r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lubiszyn nr XII/103/04 z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Artur Terlecki


Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 260 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego. Wysokość opłaty za prowadzenie robót w pasie drogowym oraz zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności nie może przekroczyć 10zł, natomiast opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami nie może przekroczyć 200zł.

W niniejszej uchwale stawki opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym drogi publicznej urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zostały dostosowane do stawek ustalonych przez Radę Powiatu Gorzowskiego. Podjęcie uchwały jest również odpowiedzią na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Komunikacji Sp. z o.o. o ujednolicenie stawek opłat za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla wszystkich gmin zrzeszonych w Związku Celowym Gmin MG-6. PWiK Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6". Zostanie wybudowane około 150km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 64km sieci wodociągowej.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »