| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/60/2015 Rady Gminy Deszczno

z dnia 27 kwietnia 2015r.

w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy Deszczno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 17 ust. 2 pkt.4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.) oraz art. 27 i 28 ustawa z dnia 05.12.2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Na terenie Gminy Deszczno wprowadza się w życie program wsparcia i pomocy dla rodzin wielodzietnych, zwany dalej programem rodzina 3+, którego celem jest:

1) Pomoc rodzinom wielodzietnym mieszkającym i zameldowanym na terenie Gminy Deszczno, promocja modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowanie jej pozytywnego wizerunku;

2) Poprawa warunków materialnych i wzmocnienie kondycji finansowej rodziny wielodzietnej poprzez obniżenie jej kosztów utrzymania;

3) Zwiększenie rodzinom wielodzietnym dostępności do form rozrywki, sportu i edukacji, organizowanych dla dzieci i młodzieży przez instytucje i organizacje zarządzane przez jednostki organizacyjne Gminy Deszczno.

2. Realizacja celów o których mowa w ust. 1 odbywać się będzie poprzez:

1) udzielenie rodzinom wielodzietnym 5% zniżki na zakupy leków nierefundowanych oraz 5% zniżki na suplementy diety w Punkcie Aptecznym w Deszcznie.

2) udzielenie rodzinom wielodzietnym 10% zniżki w szkole języków obcych Hi Hallo (język niemiecki oraz angielski).

3) udzielenie rodzinom wielodzietnym 5% zniżki na zakup podręczników w księgarni "OMEGA" Marzanna Rajchel.

4) udzielenie rodzinom wielodzietnym 10% zniżki na organizacje imprez okolicznościowych, abonamentów obiadowych oraz wynajem pokoi gościnnych "Ranczo pod lasem" w Prądocinie.

5) udzielenie rodzinom wielodzietnym 10% zniżki na usługi w TYMO DENT Centrum Stomatologii.

6) udzielenie rodzinom wielodzietnym 10% zniżki na zakup Mebli VOX wraz z artykułami dekoracyjnymi oraz 50% zniżki na transport w PHU ULMIX.

7) udzielenie rodzinom wielodzietnym 10% zniżki na zakup galanterii ogrodowej w PPH "JANO" Jan Lis.

8) udzielenie rodzinom wielodzietnym 5% zniżki na zakup opału w Skład Opału Małgorzata Chojka.

9) udzielenie rodzinom wielodzietnym 5% zniżki na zakup roślin ozdobnych w Szkółce Drzew i Krzewów Ozdobnych "Abies".

10) udzielenie rodzinom wielodzietnym 10% zniżki na wynajęcie sal gminnych na organizację imprez rodzinnych (chrzcin, komunii świętych oraz 18 urodzin) wraz z kartą mieszkańca 30% zniżki.

11) udzielenie rodzinom wielodzietnym 10% zniżki na korzystanie z zajęć w Centrum Spotkań Artystycznych - Kotłownia Pomysłów.

12) udzielenie rodzinom wielodzietnym 10% zniżki na zakup rolet w Tapparella.

13) udzielenie rodzinom wielodzietnym 10% zniżki na naprawę samochodu w Blacharstwo-Lakiernictwo Samochodowe Eugeniusz Fiszer.

14) udzielenie rodzinom wielodzietnym 50% zniżki na kursy powyżej 25zł w PANORAMA TAXI Ernest Makohon.

§ 2. 1. Szczegółowe warunki korzystania z Karty Rodziny 3+ określa Regulamin Karty Rodziny 3+, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Jako potwierdzenie uprawnień do realizacji celów, o których mowa w par. 1 wprowadza się Kartę Rodziny 3+.

3. Wzór Karty Rodziny 3+, dla rodziny z co najmniej trojgiem dzieci, stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Uzyskanie Karty Rodziny 3+ odbywać się będzie na wniosek rodzica, opiekuna prawnego, złożony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Deszcznie (wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały).

§ 3. 1. Jednostką koordynującą realizację założeń niniejszej uchwały jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie.

1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie przedstawi Radzie Gminy w Deszcznie informację o realizacji niniejszej uchwały za poprzedni rok, najpóźniej do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego, po upływie roku budżetowego.

§ 4. 1. W programie mogą, na zasadzie dobrowolności, brać udział podmioty zewnętrzne, wprowadzając ulgi dla rodziny wielodzietnej w zakupie towarów i usług, na określonym przez siebie poziomie. Akces do programu należy zgłosić do koordynatora i z nim ustalić sposób promocji działań podmiotu - uczestnika programu. Wzór formularza zgłoszenia podmiotu zewnętrznego do Programu Rodzina 3+ stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Promocja działań objętych niniejszą uchwałą realizowana będzie poprzez stronę internetową Gminy Deszczno oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Działania promocyjne obejmą również - nieodpłatnie - wszystkich zewnętrznych uczestników programu opisanych w ust. 1.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Deszczno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Chrobak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/60/2015
Rady Gminy Deszczno
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Regulamin "Karty Rodziny 3+"

§ 1. 1. Regulamin ustanawia zasady:

1) prowadzenia działań w ramach "Karty Rodziny 3+"

2) wydawania "Karty Rodziny 3+" członkom rodzin wielodzietnych,

3) korzystania z "Karty 3+"przez członków rodzin wielodzietnych

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Rodzinie - rozumie się przez to rodzinę wielodzietną, w tym zastępczą, mającą na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia przez nie osiemnastego roku życia lub do ostatniego dnia miesiąca, w którym kończą naukę w szkole średniej (w trybie dziennym);

2) Rodzicu - rozumie się przez to rodzica biologicznego, opiekuna prawnego, rodzica samotnie wychowującego dziecko;

3) Programie Rodzina 3+ - rozumie się przez to program przyjęty do realizacji Uchwałą Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy Deszczno;

4) Karcie - rozumie się przez to "Kartę Rodziny 3+", czyli dokument uprawniający członków rodziny wielodzietnej do korzystania na preferencyjnych warunkach z usług i świadczeń oferowanych przez Gminę Deszczno oraz partnerów akcji w ramach Programu Rodzina 3+;

5) Dziecku - oznacza to dziecko własne, przysposobione oraz dziecko znajdujące się pod opieką prawną;

6) Szkole - oznacza to szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i ponadgimnazjalną oraz szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

§ 2. 1. Celami Programu Rodzina 3+, realizowanymi przy pomocy Karty są:

1) pomoc rodzinom wielodzietnym mieszkającym na terenie Gminy Deszczno, promocja modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowanie jej pozytywnego wizerunku;

2) poprawa warunków materialnych i wzmocnienie kondycji finansowej rodziny wielodzietnej;

3) zwiększenie rodzinom wielodzietnym dostępności do form rozrywki, sportu i edukacji, organizowanych dla dzieci i młodzieży przez instytucje i organizacje zarządzane przez jednostki budżetowe Gminy Deszczno.

2. Program Rodzina 3+ jest adresowany do rodzin, w których wszystkie dzieci i przynajmniej jeden Rodzic jest zameldowany na terenie Gminy Deszczno na pobyt stały.

§ 3. 1. Karta wydawana jest Rodzicowi - wnioskodawcy.

2. W celu otrzymania Karty Rodzic powinien złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Deszcznie wypełniony i podpisany wniosek o wydanie Karty.

3. Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

1) kserokopie aktów urodzenia dzieci,

2) zaświadczenie z placówki edukacyjnej lub kserokopię legitymacji (oryginał do wglądu) lub inny dokument potwierdzający kontynuację nauki przez dzieci w szkole średniej oraz powyżej 18 roku życia,

3) w przypadku opiekuna prawnego - kserokopię prawomocnego orzeczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu),

4) kserokopię dowodu osobistego,

5) poświadczenie zameldowania członków Rodziny.

4. Osoby wnioskujące o otrzymanie Karty zobowiązane są do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie Karty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.) przez podmioty uprawnione do realizacji programu.

5. Druki wniosków są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Deszcznie.

§ 4. 1. Karta jest wydawana przez Ośrodek Pomocy Społecznej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

2. Osobą upoważnioną do odbioru Karty jest wnioskodawca.

3. Właścicielem Karty jest Urząd Gminy Deszczno. W przypadku znalezienia Karty, należy ją zwrócić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie.

4. Karta wydawana jest na czas określony.

5. Karta jest imienna (imię, nazwisko), z oznaczonym daty ważności, numer oraz oznaczenie Rodzina 3+.

6. Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika.

7. Po upływie okresu ważności ponownie należy złożyć wniosek o wydanie kolejnej Karty, w takim terminie, aby zapewnić sobie możliwość z jej ciągłego korzystania.

8. W przypadku utraty, uszkodzenia lub zmiany danych zawartych w Karcie, jej użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie wraz z wnioskiem o wydanie nowej Karty. Za terminową aktualizację danych zawartych w Karcie odpowiada użytkownik, podlegając w zakresie podania danych niezgodnych z prawdą, właściwym przepisom kodeksu karnego.

9. W przypadku wygaśnięcia uprawnień do posiadania Karty, użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego jej zwrotu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia utraty uprawnień.

10. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana lub udostępniana przez użytkownika innym, nieupoważnionym osobom. Karta nie jest kartą płatniczą, ani kartą kredytową.

11. W przypadku nieodebrania Karty po upływie 12 miesięcy od złożenia wniosku, dokument zostanie zniszczony.

§ 5. 1. Przy odbiorze Karty, użytkownik otrzyma aktualny katalog przysługujących ulg i zwolnień.

2. Katalog instytucji i firm uczestniczących w zadaniu "Karta Rodziny 3+" aktualizowany będzie w porozumieniu z jednostkami i instytucjami samorządowymi Gminy Deszczno, jednostkami nie powiązanymi strukturalnie i kapitałowo z samorządem Gminy lub podmiotami działalności gospodarczej, które złożyły akces, jako partnerzy programu wsparcia rodzin wielodzietnych.

3. Aktualny katalog instytucji i firm będzie publikowany na stronie internetowej http://www.deszczno.pl

4. Gmina Deszczno nie ponosi odpowiedzialności za zniżki, ulgi i inne oferty proponowane posiadaczom Karty, przez partnerów akcji.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/60/2015
Rady Gminy Deszczno
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Wzór Karty Rodziny 3+

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/60/2015
Rady Gminy Deszczno
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Data wpływu ......................................................

Deszczno…………………………………

.................................................................................

Imię i nazwisko wnioskodawcy

……………………………………………………..

Adres zameldowania wnioskodawcy

……………………………………………………..

Seria i numer dowodu osobistego

……………………………………………………..

Nr telefonu/Adres e-mail

Ośrodek

Pomocy Społecznej

ul. Strażacka 5

66 - 446 Deszczno

WNIOSEK
o wydanie "Karty Rodziny 3+"

Wnoszę o wydanie/przedłużenie karty "Karty Rodziny 3+" uprawniającej członków mojej rodziny do korzystania z uprawnień określonych Uchwałą Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy Deszczno.

Oświadczam, że moja rodzina składa się z następujących osób zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Deszczno.

Lp

Imię i Nazwisko

Stopień

Pokrewieństwa

z

wnioskodawcą

Data

urodzenia

PESEL

Nr dokumentu

potwierdzającego tożsamość lub nr aktu urodzenia, miejsce wydania

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Do wniosku załączam:

- Akty urodzenia dzieci,

- Ksero dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości ze zdjęciem,

- Poświadczenie zameldowania,

- W przypadku dzieci powyżej 18 roku życia - zaświadczenie z placówki edukacyjnej, kserokopię legitymacji (oryginał do wglądu) lub inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki przez dzieci powyżej 18 roku życia,

- W przypadku opiekuna prawnego - kserokopia prawomocnego orzeczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).

Oświadczam, że wszyscy wymienieni członkowie rodziny zamieszkują pod podanym adresem, oraz że powyższe dane są zgodne z prawdą i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń a także zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku.

.............................................................

data, czytelny podpis wnioskodawcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie "Karty Rodziny 3+" - wprowadzonej Uchwałą Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy Deszczno - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2014 poz.1182 ze zm.) przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie oraz inne podmioty uprawnione do realizacji zadania.

Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że podanie moich danych jest dobrowolne oraz o przysługującym mi prawie do kontroli treści danych, ich poprawiania, a także o prawie sprzeciwu wobec przekazywania moich danych osobowych innym podmiotom.

…………………………………………...

data, czytelny podpis wnioskodawcy

Dane osobowe zawarte w Karcie są zgodne i kwituję odbiór Karty o numerze:

Imię i Nazwisko

Numer karty

...................................................................

data, czytelny podpis wnioskodawcy

Oświadczenie

Oświadczam, że zostałam/em skutecznie poinformowana/y, że:

· w przypadku utraty, uszkodzenia lub zmiany danych zawartych w Karcie, jej posiadacz zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie wraz z wnioskiem o wydanie nowej Karty,

· w przypadku wygaśnięcia uprawnień do posiadania Karty, użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego jej zwrotu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie,

· Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana lub udostępniana przez użytkownika innym, nieupoważnionym osobom.

……………………………………….....

data, czytelny podpis wnioskodawcy


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/60/2015
Rady Gminy Deszczno
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PODMIOTU JAKO PARTNERA PROGRAMU WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GM. DESZCZNO "KARTA RODZINY 3+"

DANE PODMIOTU:

NAZWA WŁAŚCICIEL/REPREZENTANT

ADRES SIEDZIBY ADRES STRONY WWW

ADRES E - MAIL TELEFON

Zgłaszamy wolę współpracy z Gminą Deszczno w ramach programu wsparcia rodzin wielodzietnych, poprzez udzielanie zniżek na oferowane przez nas towary i usługi według poniższych zasad:

infoRgrafika

% ZNIŻKI NA………………………………………

infoRgrafika

% ZNIŻKI NA………………………………………

Zobowiązuję/my się do udzielania wymienionych zniżek posiadaczom Karty Rodzina 3+ w następujących punktach prowadzenia przeze mnie/przez nas działalności:

1. ………………………………………

2. ………………………………………

W okresie:

· OD DNIA .......... - ………. - ………. DO DNIA ………. - ………. - ……….

Proszę o przekazanie znaku informacyjnego, informującego o udziale w programie do oznakowania punktu prowadzenia działalności, w ilości - …….. sztuk, oraz w wersji elektronicznej na adres:

……………………………..@...............

Oświadczam/y, że poniosę/poniesiemy we własnym zakresie wszelkie koszty związane z udzielanymi zniżkami dla użytkowników Karty Rodziny 3+, i nie będę/nie będziemy kierować żadnych roszczeń finansowych z tego tytułu do Gminy Deszczno. Przyjmuję/my do wiadomości, że podjęcie współpracy rozpocznie się po podpisaniu stosownego porozumienia z Gminą Deszczno. Oświadczam/y, że wyrażamy zgodę na umieszczenie danych podmiotu który reprezentuję/my, informacji o udzielanych zniżkach i logotypu przekazanego Gminie, we wszelkich materiałach informacyjnych dotyczących wsparcia dla rodzin wielodzietnych, oraz na stronach internetowych prowadzonych przez Gminę i jej jednostki organizacyjne.

Dane kontaktowe osób upoważnionych do kontaktu w zakresie niniejszego zgłoszenia:

..................................................................................

miejscowość, data i podpis

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Zegarek

Ekspert ds. ochrony danych osobowych. Współwłaściciel Kancelarii Lex Artist. Odpowiada za zarządzanie całością przedsiębiorstwa oraz przeprowadzanie audytów i wspieranie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji u Klientów Kluczowych. Swoimi wieloletnimi doświadczeniami i wiedzą praktyczną z przyjemnością dzieli się z uczestnikami licznych konferencji, szkoleń i kursów oraz czytelnikami publikacji i artykułów na blog-daneosobowe.pl.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »