| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII.44.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO

z dnia 27 maja 2015r.

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie powiatu międzyrzeckiego

Na podstawie art. 12 ust. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się stypendium Starosty Międzyrzeckiego dla uzdolnionej młodzieży uczącej się w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie powiatu międzyrzeckiego za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

§ 2. O przyznanie świadczenia finansowego pn. "Stypendium Starosty Międzyrzeckiego" zwanego dalej stypendium, ubiegać się mogą uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) uczą się w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie międzyrzeckim,

2) posiadają ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą.

§ 3. Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie warunki, o których mowa w § 2 oraz jeden z niżej wymienionych:

1) jest laureatem lub finalistą konkursów o zasięgu wojewódzkim, ponadwojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu,

2) jest laureatem lub zdobył 2-3 miejsce w olimpiadach wpisanych w rejestr Olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego lub umożliwiających wolny wstęp na studia,

3) jest laureatem lub finalistą ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych,

4) zajął 1-3 miejsce w zawodach sportowych międzynarodowych lub jest zwycięzcą zawodów sportowych na szczeblu wojewódzkim bądź krajowym organizowanych w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży,

5) uzyskał tytuł laureata turnieju lub olimpiady tematycznej związanej z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej o zasięgu ogólnopolskim na szczeblu wojewódzkim (okręgowym) lub ogólnopolskim
(centralnym), znajdujących się w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, bądź zdobył indeks na wyższą uczelnię w konkursach organizowanych przez uczelnie.

§ 4. Stypendium wypłacane będzie raz w roku, nie będzie wyższe niż 700,00 złotych. Stypendium będzie przyznawane w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie powiatu na dany rok.

§ 5. Uroczyste wręczenie dyplomu stypendysty, potwierdzające przyznane stypendium oraz jego wysokość odbędzie się na Sesji Rady Powiatu, a środki zostaną przekazane na konto bankowe wskazane przez stypendystę lub przez prawnych opiekunów. O terminie sesji stypendyści zostaną poinformowani odrębnym pismem.

§ 6. Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium składa dyrektor szkoły na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu, do Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu, w terminie do 10 maja każdego roku. Wniosek opiniuje Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski danej szkoły.

§ 7. Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium rozpatruje Komisja powołana przez Starostę Międzyrzeckiego po analizie wniosków, biorąc pod uwagę rangę odniesionych sukcesów.

§ 8. Zadaniem Komisji jest rozpatrzenie złożonych w terminie wniosków oraz przedstawienie listy stypendystów Staroście Międzyrzeckiemu.

§ 9. Traci moc uchwała nr XLV/301/10 Rady Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie powiatu międzyrzeckiego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010 r. Nr 65, poz. 904).

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Jarosław Szałata


Załącznik do Uchwały Nr VIII.44.15
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 27 maja 2015 r.

.............................……………………

(pieczęć szkoły?(miejscowość i data)

Starosta Międzyrzecki

Wniosek
o przyznanie "Stypendium Starosty Międzyrzeckiego"

Imię i nazwisko ucznia: ................................ ................................ ................................ .........

Data i miejsce urodzenia: ................................ ................................ ................................ ........

Dokładny adres zamieszkania: ................................ ................................ ................................

Nazwa szkoły / klasa ................................ ................................ ................................................

Ocena z zachowania: ................................ ................................ ................................ ..............

Wyniki w konkursach, olimpiadach, festiwalach, wernisażach, wystawach itp. (kserokopie

potwierdzające wyniki w załączeniu)

................................ ................................ ................................ ................................ .........

Opinia Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego

................................ ................................ ................................ ................................

....................................................

(podpis dyrektora szkoły)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »