| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie Programu współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. z 2014 r. Dz. U. poz.1118 ze zm.),uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Program o którym mowa w § 1 dotyczy podmiotów określonych w art. 3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. z 2014 r. Dz. U. poz.1118 ze zm.)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Olejniczak


Załącznik do Uchwały Nr VI/49/2015
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 28 maja 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SŁUBICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

Mając na uwadze troskę o dobro społeczności lokalnej oraz poczucie odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów społecznych, organy gminy współpracują z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi działalność pożytku publicznego w zakresie prowadzonej działalności w sferze zadań publicznych.

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

Ilekroć w programie jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Słubice;

2) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Słubicach;

3) Burmistrza - należy przez to rozumieć Burmistrza Słubic;

4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

5) organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, określone w art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty realizujące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy;

6) programie - należy przez to rozumieć Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.;

7) dotacji - należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 151 ust. 1 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Rozdział 2.

Cel główny i cele szczegółowe programu

1. Głównym celem programu jest rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez tworzenie i realizację rozwiązań zmierzających do poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

2. Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe programu, w tym poprzez:

1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie i wspólnotę lokalną poprzez powierzanie i wspieranie wykonywania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w trybie konkursowym i pozakonkursowym, popieranie indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji konkretnych zadań publicznych, zachęcanie organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach społecznych, w partycypacji społecznej czy realizacji inicjatyw lokalnych, włączenie przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych jako równorzędnych partnerów w dyskusji publicznej

2) tworzenie więzi społecznych i budowanie społeczeństwa obywatelskiego celem zapewnienia efektywnego wykonywania zadań publicznych poprzez wprowadzanie jasnych, czytelnych i ujednoliconych zasad przeprowadzania konkursów, organizację lub współorganizację szkoleń w zakresie przygotowywania jak i rozliczania zadań publicznych, wprowadzanie bieżącej kontroli realizacji zadań zapewniających zgodne z umowami ich wykonanie oraz wykorzystanie dotacji;

3) dążenie do zapewnienia odpowiednich warunków dla działalności organizacji

(instytucjonalnych, prawnych i materialnych), celem zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców; poprzez udostępnianie bazy lokalowej dla organizacji pozarządowych, aktualizacja strony internetowej Gminy http://www.slubice.pl, prowadzenie bazy danych organizacji pozarządowych, współtworzenie nowych narzędzi współpracy, tworzenie i aktualizacje aktów normatywnych uwzględniających potrzeby społeczności;

4) stworzenie sprawnego systemu funkcjonowania organizacji pozarządowych pozwalającego na istotne odciążenie lub uzupełnienie działań sektora publicznego w realizacji niektórych zadań poprzez wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności i wspólnym planowaniu działań służących zaspokojeniu tych potrzeb, upowszechnianie informacji o działaniach podejmowanych przez gminę i organizacje pozarządowe, wzmocnienie procesu konsultacji społecznych, upowszechnianie ekonomii społecznej.

Rozdział 3.

Zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi

Program jest wyrazem polityki organów Gminy wobec organizacji pozarządowych zmierzającej do zapewnienia im jak najlepszych możliwości do działania, opartej na poniższych zasadach:

1. Pomocniczości i suwerenności stron - Gmina respektując odrębność i suwerenność organizacji pozarządowych uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfer zadań publicznych i umożliwia organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie.

2. Partnerstwa - organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz wg trybu wynikającego z innych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych.

3. Efektywności - Gmina, przy zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

4. Uczciwej konkurencji i jawności - Gmina udostępnia informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których wykonaniu zamierza współpracować z organizacjami pozarządowymi, z poszanowaniem zasady uczciwej konkurencji gwarantującej równy dostęp i jawność kryteriów wyboru realizatorów zadania publicznego.

Rozdział 4.

Zakres przedmiotowy współpracy z organizacjami pozarządowymi

Obszar współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi obejmuje zadania publiczne w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy.

Rozdział 5.

Formy współpracy

1. Finansowe formy współpracy obejmują:

1) zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert poprzez:

a) powierzanie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

b) wspieranie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;

2) zlecanie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z przepisami określonymi w art. 19a ustawy;

3) udzielanie dodatkowego wsparcia finansowego (pożyczek, gwarancji, poręczeń) organizacjom pozarządowym ubiegającym się o realizację zadań dofinansowanych z różnych źródeł;

4) realizację wspólnych, partnerskich projektów gminy z organizacjami pozarządowymi finansowanych z różnych źródeł;

5) udzielanie organizacjom dotacji na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Gminy do wysokości środków w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert.

2. Pozafinansowe formy współpracy dotyczą sfery:

1) zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na zasadach określonych odrębną uchwałą rady;

2) zadań publicznych w ramach zamówień publicznych z możliwością wykorzystania klauzul społecznych;

3) informacyjnej, poprzez:

a) prowadzenie i aktualizację interaktywnego serwisu informacyjnego na stronie internetowej Urzędu www.slubice.pl, celem wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania,

b) prowadzenie elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych działających lokalnie oraz jej aktualizowaniu na podstawie złożonych przez organizacje pozarządowe wniosków lub ankiet,

c) promocję organizacji pozarządowych poprzez angażowanie ich do wymiany doświadczeń i prezentacji swoich osiągnięć w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez umieszczanie ich na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu, w mediach lokalnych, jak również w formach dostępnych przez Słubickie Centrum Organizacji Pozarządowych,

d) publikowanie informacji o możliwościach pozyskiwania środków finansowych przez organizacje pozarządowe z różnych źródeł,

e) promocja działań w zakresie ekonomii społecznej;

4) organizacyjnej, poprzez:

a) wzmocnienie procesu konsultacyjnego;

b) konsultowanie programów oraz projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych,

c) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym, w tym na wniosek organizacji pozarządowych,

d) podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska,

e) organizowanie lub współorganizowanie spotkań przedstawicieli organizacji pozarządowych,

f) obejmowanie, zgodnie z obowiązującymi procedurami, patronatem honorowym przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe,

g) udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym współpracującym z Gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z różnych źródeł oraz realizowanie wspólnych projektów w ramach porozumień lub partnerstwa,

h) udostępnianie organizacjom pozarządowym (w miarę możliwości) bazy lokalowej na ich działalność statutową na warunkach preferencyjnych,

i) udostępnianie organizacjom pozarządowym zasobów Gminy (pomieszczeń, urządzeń biurowych i narzędzi promocyjnych),

j) pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych,

k) pomoc w przygotowaniu wniosków o środki finansowe z różnych źródeł,

5) szkoleniowej, poprzez:

a) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych,

b) współorganizowanie konferencji i forów tematycznych dotyczących współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi,

c) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń dotyczących, m.in. pozyskiwania środków oraz przygotowania wniosków z różnych źródeł.

Rozdział 6.

Priorytetowe zadania publiczne

Ustala się następujące zadania priorytetowe Gminy Słubice w następujących obszarach:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

1) szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym;

2) wspieranie organizacji imprez rekreacyjnych, rozgrywek sportowych różnych grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;

3) przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i negatywnych zjawisk społecznych poprzez aktywny udział dzieci i młodzieży w zajęciach sportowych.

2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:

1) wspieranie działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych;

2) wspieranie przedsięwzięć zwalczających zjawiska patologii społecznej wśród mieszkańców Gminy zwłaszcza dzieci i młodzieży;

3) wspieranie działań na rzecz upowszechniania programów pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie;

4) wspieranie działalności środowisk abstynenckich;

5) przeciwdziałanie rozszerzaniu się postaw destrukcyjnych, agresywnych i aspołecznych wśród mieszkańców, poprzez prowadzenie profilaktyki i poradnictwa w środowisku osób zagrożonych;

6) wspieranie dodatkowych zorganizowanych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologiami społecznymi.

3. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:

1) realizacja zadań w ramach programu przeciwdziałania przemocy w tym m.in. poradnictwo psychologiczne, prawnicze, warsztaty dla dzieci i młodzieży, treningi;

4. Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym:

1) wspieranie działań wynikających z potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Gminy, promocja zdrowia z elementami edukacji zdrowotnej;

2) wspieranie działań zmierzających do realizacji prawa osób niepełnosprawnych do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym i sportowym.

5. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

1) wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury i sztuki, twórczości i przedsięwzięć artystycznych wzbogacających ofertę Gminy;

2) wspieranie organizacji uroczystych obchodów świąt narodowych, rocznic znaczących wydarzeń historycznych, oraz innych przedsięwzięć organizowanych w gminie służących podtrzymywaniu tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

6. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, a także

turystyki i krajoznawstwo:

1) edukacja ekologiczna - kształtowanie postaw przyjaznych środowisku (warsztaty, konkursy, prelekcje, happeningi, wycieczki rowerowe, spływy kajakowe itp.);

2) wspieranie akcji związanych z ochroną środowiska i przyrody oraz ochronę zwierząt bezdomnych i niewłaściwie traktowanych.

7. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz promocja i organizacja

wolontariatu:

1) wzmacnianie organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa

obywatelskiego poprzez prowadzenie działań w ramach Słubickiego Centrum Organizacji Pozarządowych;

2) upowszechnianie i wspieranie aktywizacji działań w zakresie wolontariatu w tym: szkolnych kół wolontariatu, poprzez promowanie, szkolenia, warsztaty;

3) animowanie przepływu informacji między organizacjami, organizacjami a samorządem i samorządem a mieszkańcami.

Rozdział 7.

Okres realizacji programu

Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi jest programem rocznym i będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Rozdział 8.

Sposób realizacji programu

W ramach realizacji programu zostaną podjęte następujące działania:

1. Przyjmowanie wskazówek i wniosków organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy, dotyczących realizowanych zadań i zgłaszania zapotrzebowania na środki finansowe, do uwzględnienia przy tworzeniu budżetu gminy na kolejne lata;

2. Podejmowanie działań określonych w programie przez organy Gminy przy pomocy komórek organizacyjnych Urzędu realizujących współpracę z organizacjami pozarządowymi zgodnie z kompetencjami określonymi w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.

Rozdział 9.

Wysokość środków planowanych na realizację programu

1. Finansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym odbywa się w ramach budżetu Gminy uchwalanego na rok obowiązywania programu;

2. Rada Miejska w Słubicach na realizację programu w roku budżetowym 2016 planuje przeznaczyć środki finansowe w wysokości 350.000,00 zł.

Rozdział 10.

Sposób oceny realizacji programu

1. Burmistrz w terminie do 30 kwietnia 2016 r. przedstawi Radzie Miejskiej w Słubicach sprawozdanie z realizacji programu za rok poprzedni.

2. Do oceny realizacji programu stosowane będą następujące mierniki:

1) liczba i forma organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz społeczności lokalnej;

2) liczba przeprowadzonych konsultacji społecznych;

3) liczba zawartych umów w trybie otwartego konkursu ofert;

4) liczba zawartych umów w trybie pozakonkursowym;

5) liczba zadań zrealizowanych w ramach inicjatyw lokalnych;

6) wysokość środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych;

7) wysokości środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych;

8) wysokość środków podlegających zwrotowi z powodu niewłaściwego wykorzystania dotacji;

9) liczba udostępnionych lokali dla organizacji pozarządowych na ich działalność statutową;

10) liczba zorganizowanych lub współorganizowanych szkoleń, konferencji, forów tematycznych, dyskusji publicznych.

3. Radni Rady Miejskiej w Słubicach winni zapoznać się z przedłożonym sprawozdaniem z realizacji programu i w terminie 30 dni wnieść ewentualne uwagi lub zapytania. Brak uwag do realizacji programu oznacza przyjęcie złożonego sprawozdania.

Rozdział 11.

Informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

Projekt programu współpracy na rok 2016 powstał na bazie Programu współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015, z uwzględnieniem uwag i sugestii kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Słubicach. Następnie dokument ten został poddany konsultacjom społecznym, których proces został zakończony dnia 12 maja 2015 r.

Rozdział 12.

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych

1. Burmistrz Słubic każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową zwaną dalej "komisją" w celu zaopiniowania złożonych ofert.

2. W skład komisji wchodzą:

1) przedstawiciele Burmistrza, spośród pracowników Urzędu - od 3 do 5 osób;

2) osoby wskazane przez organizacje pozarządowe do 2 osób, z wyłączeniem osób biorących udział w konkursie. Burmistrz zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez umieszczenie zaproszenia na stronie internetowej www.slubice.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu, jak również w formach dostępnych przez Słubickie Centrum Organizacji Pozarządowych;

3) komisja może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, w sytuacjach wskazanych w ustawie;

4) w pracach komisji mogą uczestniczyć także z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby te mogą zostać zaproszone przez Burmistrza lub komisję.

3. Burmistrz powołując komisję w drodze zarządzenia, wskazuje jej przewodniczącego.

4. Skład komisji może zostać w dowolnym momencie zmieniony w trybie i na zasadach wymaganych dla jej powołania.

5. Zadania komisji:

1) ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia;

2) przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami, do akceptacji i ostatecznej decyzji Burmistrza.

6. Zasady działania komisji:

1) pracami komisji kieruje przewodniczący, który określa termin i miejsce posiedzenia komisji, zatwierdza karty oceny formalnej i protokół z posiedzenia komisji oraz przedstawia stanowisko komisji Burmistrzowi;

2) obsługę administracyjną komisji wykonuje pracownik Urzędu, odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi;

3) oceny formalnej i rachunkowej złożonych ofert, polegającej na sprawdzeniu zgodności ofert z przepisami i wymogami określonymi w ogłoszeniu konkursowym dokonuje pracownik odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi, na karcie oceny formalnej zatwierdzanej przez przewodniczącego komisji. Do zaopiniowania przez komisję dopuszcza się

oferty spełniające wymogi formalne;

4) pracownik odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi przygotowuje zestawienie zbiorcze wszystkich ofert zawierające m.in. nazwę oferenta, nazwę i krótki opis zadania, całkowity koszt zadania, środki własne i wnioskowaną kwotę dotacji, adnotację o spełnieniu wymogów formalnych;

5) członek komisji przed rozpoczęciem prac, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o bezstronności, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;

6) komisja realizuje swoje zadania jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej składu, dokonując opinii oferty w formie karty oceny merytorycznej;

7) w przypadku proponowania mniejszej kwoty dotacji od zapisanej w ofercie, komisja może wskazać na kartach oceny merytorycznej zakres koniecznych zmian kosztorysu, i/lub harmonogramu, i/lub zakresu rzeczowego zadania;

8) przewodniczący komisji przedstawia Burmistrzowi stanowisko komisji w formie protokołu, wraz z zestawieniem, o którym mowa w pkt 4, celem podjęcia ostatecznej decyzji wyboru najkorzystniejszych ofert oraz wysokości przyznanych dotacji;

9) za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży;

10) komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Rozdział 13.

Postanowienia końcowe

1. Istotą współpracy pomiędzy Gminą, a organizacjami pozarządowymi jest interaktywność wzajemne powiązanie oraz monitorowanie wspólnych poczynań w dziedzinach objętych współpracą.

2. Organizacje pozarządowe zobowiązane są do informowania Gminy o przebiegu realizacji wspólnych przedsięwzięć. Gmina zobowiązana jest do udzielania dostępnej pomocy pozafinansowej, niezbędnej do prawidłowej realizacji przedsięwzięć.

3. Prowadzenie spraw w zakresie współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego leży w kompetencji Biura Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Słubicach.

4. Program ma charakter otwarty. Zakłada możliwość uwzględniania nowych form współpracy oraz ogłaszania konkursów na zadania nie wykazane jako priorytetowe, a stanowiące zadania publiczne określone ustawą.

5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym programie, do współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi stosuje się przepisy ustawy.

6. Zmiany niniejszego programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Vindicat sp. z o.o.

Vindicat to ogólnopolska firma windykacyjna realizująca usługi odzyskiwania należności. Jesteśmy również pionierem w tworzeniu rozwiązań informatycznych, umożliwiających samodzielne odzyskiwanie długów przez wierzycieli. VCAT.pl to internetowa platforma skutecznej windykacji należności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »