| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/76/15 Rady Miejskiej w Babimoście

z dnia 27 października 2015r.

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1515), oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zmianami)

uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się Roczny program współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok zwany dalej programem:

Rozdział 1.
Cel główny i cele szczegółowe programu

1. Cel główny: Budowanie i umacnianie partnerstwa między Gminą Babimost a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Celami szczegółowymi Programu są:

1) promowanie rozwoju działalności lokalnej i tworzenie warunków do budowania współpracy między organem samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi,

2) wzmacnianie skuteczności i efektywności wykonywania zadań publicznych,

3) określenie priorytetowych zadań publicznych,

4) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Babimost,

5) zapewnienie efektywnego i oszczędnego realizowania zadań publicznych poprzez włączenie do wykonania tych zadań organizacji pozarządowych,

6) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,

7) rozwijanie poczucia przynależności organizacji do społeczności lokalnej Gminy Babimost.

Rozdział 2.
Zasady współpracy

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odbywa się na zasadach:

1) pomocniczości - co oznacza, że Gmina Babimost powierza organizacjom pozarządowym realizację zadań własnych, a organizacje pozarządowe zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,

2) suwerenności stron - co oznacza, że współpracujące strony samodzielnie i w sposób niezależny podejmują działania w zakresie współpracy,

3) partnerstwa - współpraca realizowana jest w zakresie uczestnictwa organizacji pozarządowych w określeniu potrzeb i problemów mieszkańców gminy, wypracowania sposobów ich rozwiązania, definiowania zadań przeznaczanych do realizacji,

4) efektywności - co polega na wspólnym dążeniu Gminy Babimost i organizacji pozarządowych do osiągnięcia najlepszych efektów realizacji zadań publicznych,

5) uczciwej konkurencji - co oznacza konkurencję zgodną z uczciwymi zwyczajami oraz prawem w dziedzinie współpracy w zakresie określonym w ustawie,

6) jawności - rozumiane jako udostępnienie przez strony współpracy informacji o zamiarach, celach, kosztach i efektach współpracy, a także ze strony Gminy Babimost o środkach finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na współpracę oraz kryteriach i sposobie oceny projektów. Zasada jawności obliguje organizacje pozarządowe do udostępnienia Gminie Babimost danych dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia działalności statutowej.

Rozdział 3.
Zakres przedmiotowy współpracy

Przedmiotem współpracy Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:

1) realizacja zadań gminy określanych w ustawach,

2) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy,

3) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania.

Rozdział 4.
Formy współpracy

Współpraca Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może przyjąć formę finansową lub pozafinansową.

1) Finansowe formy współpracy to:

a) powierzanie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;

b) wspieranie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2) Pozafinansowe formy współpracy to:

a) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków,

b) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji,

c) tworzenie zespołów roboczych o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej,

d) nieodpłatne udostępnianie w miarę możliwości lokali gminnych na potrzeby organizacji pozarządowych,

e) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą Babimost, które ubiegają się o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych,

f) wzmacnianie instytucjonalne i merytoryczne organizacji, w szczególności poprzez konsultacje, szkolenia, konferencje.

Rozdział 5.
Priorytetowe zadania publiczne

1. W roku 2016 priorytetowe obszary współpracy obejmują sferę zadań z zakresu:

1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

2) ochrony dóbr kultury i tradycji oraz zapewnienie zorganizowanej opieki i integracji społecznej,

3) ochrony i promocji zdrowia.

2. Zadania publiczne określone w ust. 1 organizowane są na podstawie konkursów na zadania publiczne, szczegółowo opisujących zakres realizowanych zadań.

3. Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, w tym także tych, które dotychczas realizowane były w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

4. O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Gminy Babimost.

Rozdział 6.
Okres realizacji programu

1. Program będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

2. Rozliczenie dotacji przyznanych na podstawie tego programu nastąpi do dnia 31.12. 2016 roku.

Rozdział 7.
Sposób realizacji programu

1. Cele zawarte w programie powinny być realizowane przez:

1) Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,

2) Zlecanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez powierzanie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspieranie wykonywania zadań publicznych,

3) Współpraca w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

4) Użyczanie, bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali na spotkania i prowadzenie działalności organizacjom pozarządowym. oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2. Podmiotami realizującymi program są:

1) Rada Miejska w Babimoście:

a) wytycza kierunki polityki społecznej Gminy,

b) określa wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) Burmistrz Babimostu:

a) podejmuje decyzję o priorytetach współpracy z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych oraz powołuje Komisje Konkursowe,

c) wybiera najkorzystniejsze oferty realizacji zadań publicznych na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowych;

3) Wyznaczony przez Burmistrza pracownik/pracownicy w zakresie:

a) przygotowania ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych,

b) wspierania Burmistrza w wykonywaniu zadań wymienionych w pkt. 2,

c) sporządzania umów na realizację zadań publicznych,

d) przygotowania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

e) prowadzenia jednolitego wykazu zadań zlecanych organizacjom pozarządowym i udzielonego im dofinansowania,

f) organizacyjnego przygotowania działań w zakresie współpracy z organizacjami,

g) stałego monitorowania i wskazywania nowych rozwiązań współpracy,

h) gromadzenia i rozpowszechniania istotnych informacji dla działalności podmiotów programu,

i) publikacji ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych,

j) informowania oferentów o zatwierdzonych przez Burmistrza Babimostu wynikach rozpatrzenia ofert poprzez publikowanie wyników;

4) Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

a) realizują zadania publiczne w oparciu o umowy podpisane z Gminą Babimost oraz w ramach pozafinansowych form współpracy.

Rozdział 8.
Wysokość środków przeznaczanych na realizację programu

1. Realizacja programu finansowana będzie z budżetu Gminy Babimost oraz środków finansowych będących w dyspozycji organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym pozyskanych przez nie środków zewnętrznych.

2. W 2016 roku na realizację zadań objętych niniejszym programem przeznacza się kwotę 121.300 zł.

Rozdział 9.
Sposób oceny realizacji programu

1. Ocenę realizacji programu przeprowadza się w celu weryfikacji jego skuteczności oraz wprowadzenia ewentualnych zmian w następnych latach.

2. Wskaźniki efektywności programu oparte są na informacji dotyczącej jego realizacji, w szczególności:

1) liczbie ogłoszonych konkursów,

2) wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację programu,

3) liczbie organizacji pozarządowych biorących udział w realizacji programu,

4) liczbie ofert złożonych przez organizacje na otwarte konkursy,

5) liczbie zespołów, w których pracach udział brali przedstawiciele organizacji.

3. Burmistrz przedstawi Radzie Miejskiej w Babimoście sprawozdanie z realizacji programu w terminie do dnia 31 maja 2017.

Rozdział 10.
Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji

Roczny Program Współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w 2015 roku utworzony został na bazie projektu programu, który to konsultowany był z organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie Gminy Babimost. Konsultacje zgodnie z § 4 ust.1 pkt 3 uchwały Nr XLII/235/10 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego miały formę pisemnych opinii.

Projekt Programu zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Babimoście.

Rozdział 11.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

1. Komisje konkursowe powoływane są przez Burmistrza Babimostu w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach.

2. Do każdego konkursu powoływana jest odrębna komisja konkursowa.

3. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza Babimostu oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych nie biorących udziału w konkursie.

4. Komisja konkursowa powoływana jest Zarządzeniem Burmistrza Babimostu po zamknięciu konkursu.

5. W przypadku wyłączenia z postępowania lub nieobecności członków komisji, posiedzenie odbywa się pod warunkiem, że bierze w nim udział co najmniej połowa składu komisji.

6. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny.

7. Pracami Komisji kieruje przewodniczący lub wskazana przez niego osoba.

8. Komisja, przystępując do oceny złożonych ofert, w pierwszej kolejności:

1) dokonuje oceny ofert pod względem formalnym;

2) odrzuca oferty nie spełniające formalnych warunków konkursu lub złożone po terminie.

9. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:

1) ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym spełnienie wymogów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,

2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3) uwzględnia dotychczasowe doświadczenie przy realizacji zadań zleconych biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

4) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne,

5) w przypadku zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wspierania uwzględnia planowany przez organizację pozarządową udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.

10. Komisja ustalając propozycje kwot dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które złożyły ofertę w konkursie, uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

11. Z przebiegu prac komisja sporządza protokół zawierający w szczególności ilość złożonych w terminie ofert, uzasadnienie wyboru lub odrzucenia ofert uczestniczących w postępowaniu konkursowym oraz propozycje kwot dotacji dla wybranych ofert.

12. Protokół z przebiegu prac komisji przedkłada się Burmistrzowi Babimostu.

13. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert oraz wysokości dotacji podejmuje Burmistrz w oparciu o protokół komisji.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Babimostu.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Maszewski


Uzasadnienie

Obowiązek uchwalania przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, zawarty został w art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zmianami).

Program określa zasady, zakres i formy współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zapewniając jednocześnie realizacje zasad partnerstwa i jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych oraz stanowi podstawę dla władz gminy do dysponowania środkami publicznymi.

Program był konsultowany zgodnie z § 4 ust.1 pkt 3 uchwały Nr XLII/235/10 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Konsultacje ogłoszono na mocy Zarządzenia Nr 64/15 Burmistrza Babimostu z dnia 19 października 2015 r.

Zgodnie z ww. Zarządzeniem w przyjętym terminie tj. do dnia 26 października 2015 r. organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogły zgłaszać swoje opiniei wnioski. w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście

Informacje o konsultacjach zostały zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ( http://www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugbabimost) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Babimoście. W ww. konsultacjach nie wpłynęła żadna opinia czy wniosek dotyczący przedmiotowych konsultacji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »