| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PD/16/2009 Wójta Gminy Lgota Wielka; Zarządu Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 16 grudnia 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych


Zawarte pomiędzy:
Powiatem Radomszczańskim reprezentowanym przez Zarząd w osobach:
Starosty - Jerzego Kaczmarka
Wicestarosty - Bożeny Nowackiej
a Gminą Lgota Wielka reprezentowaną przez:
Wójta - Jerzego Kotlewskiego

Porozumienie zawarto na podstawie Uchwały Nr XXX/181/2009 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 22 kwietnia 2009 r. oraz Rady Powiatu Radomszczańskiego Nr IV/34/07 z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych.
§ 1. Na mocy niniejszego porozumienia Gmina Lgota Wielka przejmuje od Powiatu Radomszczańskiego zadanie polegające na remoncie chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3927E w miejscowości Wola Blakowa na odcinku o długości 700,00 m.
§ 2. 1. Gmina Lgota Wielka pełnić będzie funkcję inwestora i wykona roboty drogowe związane z remontem chodnika, o których mowa w § 1. polegające na: - robotach rozbiórkowych i ziemnych - wywiezieniu ziemi i gruzu - wykonaniu podbudowy - wykonaniu chodnika - wykonaniu wjazdów - ustawieniu obrzeży
2. Termin realizacji przedmiotu porozumienia ustala się od dnia podpisania porozumienia do dnia 30.10.2010 r.
§ 3. 1. Gmina Lgota Wielka w ramach wykonania porozumienia zapewnia: - robociznę oraz zakup pozostałych materiałów tj: piachu i cementu oraz innych niezbędnych materiałów potrzebnych do wykonania zadania określonego w § 1 porozumienia.
2. Gmina Lgota Wielka jest zobowiązana do:
- powołania Kierownika budowy w przypadkach wymaganych przepisami ustawy Prawo Budowlane zaś w przypadku, gdy przepisy ustawy Prawo Budowlane nie wymagają powołania Kierownika budowy, do wskazania osoby odpowiedzialnej z ramienia Gminy do reprezentowania Gminy w zakresie realizacji niniejszego porozumienia,
- prowadzenia Dziennika budowy i udostępniania go upoważnionym przedstawicielom Starostwa Powiatowego.
3. Gmina Lgota Wielka ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili jego przejęcia.
4 Gmina Lgota Wielka zobowiązana jest do stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli Starostwa.
§ 4. 1. Powiat Radomszczański w ramach wykonywania porozumienia zapewnia:
- kostkę brukową gr. 6 cm szarą w ilości 730,00 m2
- kostkę brukową gr. 8 cm czerwoną w ilości 390,00 m2
- obrzeże chodnikowe w ilości 750,00 m
2. Powiat Radomszczański w ramach porozumienia zapewnia: - w przypadku budowy nowego chodnika opracowanie dokumentacji budowlanej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę - w przypadku remontu chodnika Powiat dokonuje zgłoszenia zamiaru wykonania prac nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
3. Nadzór budowlany nad realizacją przedmiotu porozumienia sprawował będzie Inspektor Nadzoru z ramienia Powiatu Radomszczańskiego.
4. Powiat Radomszczański jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót.
§ 5. 1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego robót będzie bezusterkowe ich wykonanie, potwierdzone protokołem odbioru robót.
2. W przypadku wystąpienia wad nadających się do usunięcia Powiat może żądać usunięcia wad w wyznaczonym terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
3. W przypadku wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Gmina Lgota Wielka zwróci przekazany przez Powiat Radomszczański materiał w ilościach określonych w § 4 ust. 1 lub wpłaci na wskazane konto równowartość przekazanego materiału oraz pozostałe koszty poniesione przez Powiat związane z realizacją porozumienia.
4. Po zakończeniu realizacji zadania i komisyjnym odbiorze robót Gmina Lgota Wielka przekaże Powiatowi Radomszczańskiemu wykonane roboty protokołem zdawczo - odbiorczym (PT) w terminie 14 dni.
5. Nakłady rzeczowe i finansowe utworzone w wyniku remontu chodnika objętego niniejszym porozumieniem stają się własnością Powiatu Radomszczańskiego.
§ 6. 1. Gmina Lgota Wielka udziela 36 - miesięcznej gwarancji na roboty objęte przedmiotem porozumienia, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
2. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu porozumienia w okresie gwarancji Gmina Lgota Wielka zobowiązana jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Powiat Radomszczański. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
3. W przypadku gdy Gmina Gmina Lgota Wielka nie usunie wad w wyznaczonym terminie Powiat, zleci ich usunięcie a kosztami obciąży Gminę Lgotę Wielką.
§ 7. W związku z tym, iż zajęcie pasa drogowego następuje na cele związane z modernizacją drogi powiatowej, Powiat Radomszczański odstępuje od naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego.
§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 9. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
§ 10. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11. Porozumienie spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach - po 2 dla każdej ze stron.
Starosta Powiatu Radomszczańskiego

Jerzy Kaczmarek
Wicestarosta Powiatu Radomszczańskiego

Bożena Nowacka
Wójt Gminy Lgota Wielka

mgr inż. Jerzy Kotlewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr n.prawnych Roman Ziembiński

Od ponad 20 lat doradza i asystuje w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych oraz przejmuje tymczasowy zarząd kryzysowy w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »