| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Łęczyca; Wójta Gminy Łeczyca

z dnia 5 stycznia 2010r.


zawarte w dniu 05 stycznia 2010 roku pomiędzy Gminą Miasto Łęczyca , reprezentowaną przez: Krystynę Pawlak - Zastępcę Burmistrza Miasta a Gminą Łęczyca, reprezentowanym przez : Andrzeja Krzysztofa Wdowiaka - Wójta Gminy.
§ 1. Przedmiotem porozumienia jest współpraca w 2010 roku w zakresie krzewienia kultury masowej wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta i gminy Łęczyca oraz propagowanie wśród mieszkańców gminy i miasta Łęczyca oraz gmin ościennych tradycji ludowych regionu łęczyckiego.
§ 2. Realizację przedsięwzięć określonych w § 1 powierza się Domowi Kultury w Łęczycy. Dom Kultury zorganizuje imprezy mające na celu prezentację osiągnięć artystycznych szkół podstawowych i gimnazjów, prezentację dokonań w zakresie kultywowania tradycji ludowych regionu łęczyckiego. Planuje się następujące imprezy:
1) " Powiatowe Konfrontacje Artystyczne Szkół";
2) Międzyszkolny Festiwal Piosenki;
3) Impreza folklorystyczna pn. "Łęczyca w Barwach Jesieni - Spotkanie z Folklorem";
4) Pokaz Potraw Regionalnych;
5) Pokaz Twórczości Artystycznej Gospodyń;
6) Promowanie kultury regionu łęczyckiego w innych regionach /dofinansowanie do wyjazdu w inne regiony kraju/.
§ 3. Koszty przedsięwzięcia określonego w § 2 finansowane będą przy udziale Gminy Łęczyca.Gmina przeznacza na organizację imprez dotację w łącznej kwocie 5.000,00 zł/ słownie pięć tysięcy złotych/. Kwota ta zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów i zakup nagród dla uczestników imprez, w tym:
1) na "Powiatowe Konfrontacje Artystyczne Szkół "- kwota 1.000,00 zł;
2) na Międzyszkolny Festiwal Piosenki - kwota 500,00 zł;
3) na imprezę folklorystyczną pn. "Łęczyca w barwach jesieni- Spotkanie z Folklorem" - kwota 600,00 zł;
4) na Pokaz Potraw Regionalnych - kwota 1.500,00 zł;
5) na Pokaz Twórczości Artystycznej Gospodyń - 200,00 zł;
6) Promowanie kultury regionu łęczyckiego w innych regionach /dofinansowanie do wyjazdu w inne regiony kraju/ - 1.200,00 zł.
§ 4. 1. Wójt Gminy zobowiązuje się do przekazania przed terminem każdej imprezy kulturalnej wymienionej w § 2 dotacji celowej określonej w § 3 na konto Urzędu Miejskiego w Łęczycy z przeznaczeniem dla Domu Kultury w Łęczycy. Podstawą do przekazania dotacji na poszczególne imprezy kulturalne będzie pismo Domu Kultury.
2. Dom Kultury w Łęczycy przedstawi obu jednostkom na piśmie terminarz imprez określonych w § 2.
§ 5. 1. Ostateczne rozliczenie przedsięwzięcia nastąpi po wykonaniu przedmiotu porozumienia , nie później jednak niż do 31 grudnia 2010 roku. Dom Kultury przedstawi sprawozdanie merytoryczne z przebiegu imprez określonych w § 2 oraz ze sposobu rozdysponowania środków przekazanych na ten cel przez Wójta Gminy Łęczyca , natomiast Burmistrz Miasta przedstawi sprawozdanie finansowe z wykorzystania powyższych środków do 31 stycznia 2011 roku .
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu Gminy Łęczyca nie może być przeznaczona na inny cel niż określony w § 3.
3. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana część podlega zwrotowi na konto Gminy w terminie nie później niż 15 dni od określonego w porozumieniu dnia wykonania zadania.
4. W przypadku wykorzystania dotacji na inny cel, niż określony w porozumieniu, dotacja celowa podlega w całości zwrotowi na konto Gminy Łęczyca wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania dotacji z konta Gminy do dnia zwrotu na to konto.
§ 6. 1. Wójt Gminy bądź wyznaczony przez niego pracownik ma prawo dokonać kontroli ponoszonych wydatków w ramach przyznanej dotacji.
2. Gmina Miasto Łęczyca ma obowiązek udostępnić dokumentację finansową niezbędną do przeprowadzenia kontroli.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystaniu środków, Wójt jest uprawniony do rozwiązania porozumienia ze skutkiem natychmiastowym.
§ 7. Wszelkie zmiany w treści porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
§ 10. Porozumienie zostało zawarte w 6 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym : 2 egz. dla Gminy Miasto Łęczyca, 1 egz. dla Domu Kultury w Łęczycy oraz 3 egz. dla Gminy Łęczyca.
Wójt Gminy Łęczyca

Pan Andrzej Krzysztof Wdowiak
Z-ca Burmistrza Miasta Łęczyca

Pani Krystyna Pawlak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »