| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Piotrkowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Piotrkowskiego za 2009 rok


Na podstawie art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, ze zmian. Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r., Nr 92, poz. 753) została utworzona zarządzeniem Nr 5/2007 Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 31 stycznia 2007, zarządzeniem Nr 7/2008 Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 20 lutego 2008 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w składzie:
1) Przewodniczący - Starosta Powiatu Piotrkowskiego
2) Członkowie
- Dwóch Radnych Powiatu Piotrkowskiego
- Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Piotrkowie Trybunalskim
- Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim
- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
- Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim
- Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim
W pracach Komisji uczestniczy Zastępca Prokuratora Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim
Do udziału w pracach Komisji zostali powołani:
- Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim
- Dyrektor Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim
- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim
- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim.
W okresie sprawozdawczym Komisja obradowała w dniu 24 lutego 2009 roku w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie przedstawiono:
Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji.
Zgodnie z art. 38b. ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592) z póź. zmianami Starosta Powiatu Piotrkowskiego złożył Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, z którym zapoznała się Komisja.
Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie piotrkowskim.
Ogółem w ocenianym okresie policjanci z komisariatów i posterunków wszczęli łącznie 1159 postępowań przygotowawczych (rok - 2007 - 940), tj. o 219 więcej niż w roku 2007.
Ustalono ogółem 774 podejrzanych (rok 2007 - 745), wobec 708 (rok 2007 - 664) skierowano wnioski o wniesienie aktu skarżenia, w stosunku do 28 (rok 2007 - 33) sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego.
Ogólnie należy stwierdzić, że poziom zagrożenia przestępczością na terenie powiatu ziemskiego w 2008 roku jest wyższy od tego, który zanotowano w analogicznym okresie roku 2007. Potwierdza to ogólny wzrost liczby stwierdzonych przestępstw (z 1117 w roku 2007 do 1159 w roku 2008). Natomiast na płaszczyźnie zdarzeń o charakterze kryminalnym nastąpił spadek (z 752 do 653).
Wzrostowi uległa również skuteczność podjętych działań wykrywczych. Na terenie powiatu Policja odnotowała wzrost wskaźnika wykrywalności ogólnej z 73,9 % w roku 2007 do 74,2% w roku 2008.
W odniesieniu do samych przestępstw kryminalnych wskaźnik ten natomiast spadł z 61,8% w roku 2007 do poziomu 55,4% w roku 2008.
Działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb.
Na terenie powiatu piotrkowskiego jednostki ochrony przeciwpożarowej brały udział w likwidacji 908 zdarzeń, w tym 329 pożarów oraz 579 miejscowych zagrożeń. Na przestrzeni ostatnich trzech lat odnotowujemy ustabilizowanie ilości zdarzeń wymagających interwencji. Jednakże w przekroju pięciolatki zauważamy wyraźną tendencję wzrostową. Tak jak w poprzednich latach utrzymuje się wyraźny rozdział gmin pod względem ilości notowanych zdarzeń. Największa ilość zdarzeń w roku 2008 wystąpiła w gminach: Sulejów, Wola Krzysztoporska, Moszczenica, Rozprza i Gorzkowice. W pozostałych gminach ilość ta oscyluje między 30-80. Wszystkie gminy, z wyjątkiem Aleksandrowa i Sulejowa, zanotowały średnio o 79% wzrost ilości pożarów, natomiast zmalała ilość miejscowych zagrożeń (wyjątek Gorzkowice i Sulejów) - średnio o 26%.
Najwięcej pożarów miało miejsce w grupie uprawy - rolnictwo, w tym na terenie nieużytkowych powierzchni rolnych i budynków inwentarskich.
Najwięcej działań Państwowej Straży Pożarnej związanych było z usuwaniem skutków silnych i gwałtownych wiatrów, aż 33. Największy wzrost odnotowano na terenie gminy Gorzkowice - wzrost o 200%. Znacznie wzrosła ilość osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Odnotowano 107 rannych, w tym 10 dzieci i 11 ofiar śmiertelnych.
W dniu 15 sierpnia 2008 roku przez powiat piotrkowski przeszedł huragan z silnymi opadami deszczu (gminy Gorzkowice i Rozprza), który zniszczył lub uszkodził zabudowania w miejscowościach: Gorzkowice, Kolonia Gorzędów, Gościnna, Jadwinów, Bukowina i Stara Wieś. Kilkuminutowe działanie żywiołu spowodowało bardzo duże zniszczenia budynków, infrastruktury elektroenergetycznej, drzewostanu pojazdów. Na terenie gminy Gorzkowice i Rozprza zniszczonych całkowicie lub uszkodzonych zostało 546 budynków. W likwidacji skutków wichury udział wzięły jednostki Państwowej Straży Pożarnej KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim i Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu piotrkowskiego, wzmocnione siłami PSP Centralnego Odwodu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i Świętokrzyskiego oraz Kompanii Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego "Tomaszów Mazowiecki". Łącznie w kilkunastodniowej akcji udział wzięło blisko 1000 strażaków.
W 2008 roku na terenie powiatu skontrolowano 98 obiektów. Łącznie wykryto 42 nieprawidłowości, w tym 21 usunięto w trakcie kontroli oraz 5 stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.
Sytuacja epidemiologiczna oraz stan sanitarny powiatu piotrkowskiego.
Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych, zgłoszonych i zarejestrowanych z terenu powiatu piotrkowskiego, przedstawia się następująco:
- w 2008 roku zarejestrowano 646 przypadków zachorowań na choroby zakaźne, niewiele mniej w porównaniu do 2007r.(652)
W analizowanym okresie zarejestrowano więcej zachorowań na: zatrucia pokarmowe wywołane pałeczkami Salmonella, inne zakażenia jelitowe, krztusiec, płonicę, różę, ostre porażenie wiotkie u dzieci do lat 14, toksoplazmozę, zatrucia alkoholem, nowo wykryte zakażenia HCV. Mniej przypadków zarejestrowano w zachorowaniach na: inne bakteryjne zakażenia jelitowe, biegunkę o zakaźnym pochodzeniu u dzieci do lat 2, boreliozę, ospę wietrzną, wszawicę, świerzb, zatrucia lekami i innymi substancjami nie stosowanymi w celach leczniczych.
W 2008 r. przeprowadzono 135 wywiadów w związku z pokąsaniami ludzi przez zwierzęta. 16 osób zaszczepiono przeciw wściekliźnie. Sprawcami pokąsań były psy i koty oraz zwierzęta dzikie - wiewiórka, nietoperz, szczur i tchórz. Zarejestrowano więcej zachorowań na bakteryjne i wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
Zapobiegając występowaniu chorób zakaźnych o wysokim odsetku śmiertelności lub wysokim odsetku ciężkich powikłań, prowadzone są szczepienia ochronne.
W 2008 roku w powiecie piotrkowskim nadzorowano 58 placówek służby zdrowia.
Działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piotrkowie Tryb.
W 2008 roku przeprowadzono łącznie 505 kontroli na terenie powiatu piotrkowskiego, których zakres dotyczył:
- Obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego związanej wydaniem pozwolenia na użytkowanie - 101
- Kontrole utrzymania obiektów budowlanych pod względem ich stanu technicznego - 34
- Kontrole związane z interwencjami w terenie na wniosek petenta oraz kontrole w toku prowadzonych postępowań - 70
- Kontrole utrzymania obiektów - 9 
W prowadzonych przez Inspektorat sprawach wydano 169 decyzji i 56 postanowień. Ponadto w II półroczu 2008 roku na terenie gmin Rozprza, Gorzkowice i Wolbórz wystąpiły duże uszkodzenia budynków spowodowane silnymi wiatrami:
Uszkodzone obiekty:
- Budynki mieszkalne - 126
- Budynki gospodarcze - 90
- Budynki składowe - 42
- Wiaty - 4 
- Linie energetyczne - 4 
- Motel "POLICHNO" - 1 
Razem: - 267
Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2008 roku wspierało pomocą pieniężną oraz pracą socjalną rodziny zastępcze z terenu powiatu piotrkowskiego.
Rodzinom tym udzielono pomocy w postaci:
- świadczeń w formie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
- świadczeń w postaci jednorazowej pomocy pieniężnej na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanych do rodziny dzieci.
Starosta przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje nadzór nad działalnością jednostek pomocy społecznej, tj. Domem Dziecka w Sulejowie oraz Domem Pomocy Społecznej w Łochyńsku. Stąd PCPR w 2008 roku przeprowadziło kontrole w w/w jednostkach, mające na celu ocenę jakości świadczonych usług opiekuńczo-bytowych.
Podsumowując działalność Centrum można stwierdzić, że większość z nałożonych na powiat i realizowanych przez PCPR zadań własnych powiatu zawartych w ustawie o pomocy społecznej była realizowana, bądź zostały podjęte działania zmierzające do ich realizacji.
W dniu 19 października 2009 roku w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się drugie posiedzenie Komisji, na którym przedstawiono:
Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie piotrkowskim.
Ogółem w ocenianym okresie policjanci z komisariatów wszczęli łącznie 398 postępowań przygotowawczych, tj. o 132 mniej niż w I półroczu 2008 roku.
Ustalono ogółem 578 podejrzanych, wobec 491 skierowano wnioski o wniesienie aktu oskarżenia. W stosunku do 11 sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego.
Ogólnie należy stwierdzić, że poziom zagrożenia przestępczością na terenie powiatu w I półroczu 2009 roku jest większy do tego, który odnotowano w analogicznym okresie 2008 roku. Potwierdza to ogólny wzrost liczby stwierdzonych przestępstw (z 531 do 770 w roku bieżącym). Natomiast na płaszczyźnie zdarzeń kryminalnych nastąpił również wzrost (z 334 do 450). Wzrostowi uległa również skuteczność podjętych działań wykrywczych. Na terenie powiatu Policja odnotowała wzrost wskaźnika wykrywalności ogólnej z 78,9% do 86% w roku bieżącym.
W odniesieniu do samych przestępstw kryminalnych wskaźnik ten również wzrósł z 68,1% do poziomu 77,5% w br.
Działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb .
Na terenie powiatu piotrkowskiego jednostki ochrony przeciwpożarowej brały udział w likwidacji 379 zdarzeń, w tym:
- 236 pożarów - 60% ogółu zdarzeń
- 161 miejscowych zagrożeń - 40% ogółu zdarzeń
W okresie I półrocza tendencja wzrostowa, bo aż 83% w pożarach. Podstawową przyczyną powyższego jest jak się okazuje sytuacja pogodowa, która warunkuje powstawanie określonych zdarzeń.
Najwięcej pożarów miało miejsce w grupie uprawy rolne, z czego 71% to pożary nieużytków rolnych.
W I półroczu prowadzono działania polegające na usuwaniu skutków miejscowych zagrożeń i udzielania pomocy. Najwięcej działań związanych było z usuwaniem skutków wypadków komunikacyjnych, w dalszej kolejności stanowią działania związane z usuwaniem skutków silnych wiatrów oraz falą gwałtownych burz.
W zakresie zadań kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzono 109 kontroli obiektów. Łącznie wykryto 70 przypadków nieprawidłowości. Szczególną uwagę podczas kontroli skupiono na stan ochrony przeciwpożarowej obiektów zbiorowego zamieszkania.
W likwidacji zdarzeń zaistniałych na terenie powiatu 17% zaangażowania sił i środków przypadało na Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim, 58% sił stanowili ratownicy i pojazdy Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, zaś 25% sił i środków zaangażowanych w działania ratownicze to Strażacy i sprzęt z pozostałych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
W celu zwiększenia sprawności i skuteczności funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego podjęto następujące przedsięwzięcia:
1) Uruchomiono na Zintegrowanym Stanowisku Kierowania Państwowej Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego w Piotrkowie Trybunalskim nowe aplikacje systemu wspomagania dowodzenia oraz zmodernizowano i uaktualniono bazy danych.
2) 27 maja 2009 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - podpisał decyzję, na mocy której Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechcicach w gminie Rozprza została włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Obecnie na terenie powiatu funkcjonują 23 jednostki włączone w krajowy system ratowniczo-gaśniczy.
Działania Rejonowego Wodnego Pogotowia Ratowniczego w Piotrkowie Tryb.
Wodowanie łodzi ratowniczych nastąpiło w dniu 18 kwietnia 2009 roku. Przeprowadzono 5 kursów:
- 3 kursy na stopnie ratownicze - 49 osób uzyskało stopnie ratownicze;
- 1 kurs na patent sternika motorowodnego;
- 1 kurs wspólnie z Komendą Miejską PSP w Piotrkowie Trybunalskim na patent stermotorzysty - 39 osób.
W okresie wakacyjnym na wodach Zalewu Sulejowskiego działał Podstawowy Zespół Opieki Zdrowotnej (karetka na wodzie), przeprowadzono 22 interwencje ratowania życia ludzkiego.
Członkowie Rejonowego WOPR w Piotrkowie Trybunalskim - ratownicy w czasie pełnionych dyżurów nad Zalewem Sulejowskim udzielili pomocy 15 osobom, które uległy wypadkom na wodzie i znajdowały się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia (wywrotki łodzi, wypadnięcia za burtę łodzi).
Oceniając stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, należy uznać powiat piotrkowski za jeden z bezpieczniejszych powiatów w województwie łódzkim, co jest niewątpliwie zasługą powiatowych służb, inspekcji i straży.
Starosta Piotrkowski

Stanisław Cubała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Posyniak

Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Posyniak specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym niosąc pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa i to zarówno sprawcom, jak i pokrzywdzonym. Kancelaria zajmuje się także m.in. sprawami z zakresu prawa rodzinnego, drogowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »