| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/287/10 Rady Gminy Sławno

z dnia 22 lutego 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Regulaminu stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Sławno za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym"


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138,poz.974 i Nr 173, poz. 1218;z 2008r. Nr 180,poz.1111,Nr 223,poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52,poz.420 i Nr 157,poz. 1241), art. 35 i art. 37 ust.1 pkt 2,ust. 3a i ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155, poz. 1298; z 2006 r. Nr 64, poz. 446, Nr 136, poz. 970; z 2007 r. Nr 34, poz. 206 , Nr 171, poz. 1208) oraz art. 22 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j.: Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, Nr 171,poz. 1208; z 2008 r. Dz.U. Nr 195,poz. 1200; z 2009 r. Dz.U. Nr 62,poz.504, Nr 97,poz.801 i Nr 226,poz.1809 ), Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XX/153/2008 Rady Gminy Sławno z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Sławno za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym" wprowadza się następujące zmiany :
1. § 2 ust. 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie: " § 2.2.Trenerom i działaczom zasłużonym w osiąganiu przez zawodników wyników, o których mowa w ust. 1 mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody z budżetu Gminy Sławno".
2. § 3 Regulaminu otrzymuje brzmienie: " § 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) zawodniku - należy przez to rozumieć członka klubu sportowego działającego na terenie Gminy Sławno, który uprawia określoną dyscyplinę sportu jako zawodnik amator lub zawodnik licencjonowany;
2) zawodniku amatorze - należy przez to rozumieć członka klubu sportowego działającego na terenie Gminy Sławno, który uprawiając określoną dyscyplinę sportu nie posiada licencji zawodnika,
3) zawodniku licencjonowanym - należy przez to rozumieć mieszkańca Gminy Sławno oraz członka klubu działającego na terenie Gminy Sławno, który uprawiając określoną dyscyplinę sportu posiada licencję zawodnika,
4) licencji zawodnika - należy przez to rozumieć uprawnienie do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, przyznawane na zasadach i w trybie przepisów ustawy o sporcie kwalifikowanym,
5) trenerze - należy przez to rozumieć osobę, która posiada dyplom potwierdzający stopień trenerski uzyskany w trybie odrębnych przepisów i szkoląc zawodnika przyczyniła się do uzyskania przez niego wysokiego wyniku sportowego, w krajowym współzawodnictwie sportowym ,
6) działaczu - należy przez to rozumieć osobę działającą w klubie sportowym na terenie Gminy Sławno zasłużoną w osiągnięciu przez zawodnika wysokiego wyniku sportowego w krajowym współzawodnictwie sportowym,
7) wysokim wyniku sportowym we współzawodnictwie krajowym - należy przez to rozumieć uzyskanie przez zawodnika czołowych miejsc w klasyfikacjach na Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, Ogólnopolskich Turniejach Klasyfikacyjnych, albo w klasyfikacji na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów, Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży (Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych) lub innych turniejach i zawodach sportowych o charakterze ogólnopolskim lub co najmniej wojewódzkim."
3. § 6 ust. 4 Regulaminu otrzymuje brzmienie: "§ 6.4. Wszystkie dokumenty związane ze stypendiami, nagrodami, wyróżnieniami przechowywane są w referacie Oświaty, Zamówień Publicznych, Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Sławnie."
4. § 10. Regulaminu otrzymuje brzmienie: "Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który łącznie spełnia następujące warunki:
1) uprawia dyscyplinę sportu zaliczoną do programu Igrzysk Olimpijskich , lub w której działa określony Polski Związek Sportowy,
2) jest członkiem klubu działającego na terenie Gminy Sławno,
3) w roku przyznania stypendium lub w roku poprzednim osiągnął wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie krajowym,
4) reprezentuje macierzysty klub sportowy na zawodach sportowych,
5) jest objęty programem szkolenia (plan startów i przygotowań),
6) w momencie przyznania stypendium nie ukończył 30 lat."
5. w § 13 ust.1 skreśla się pkt 5 
6. § 16, ust.2 otrzymuje brzmienie: " § 16.2. Nagrodę lub wyróżnienie Wójt Gminy Sławno może przyznać jako wyraz uznania trenerowi, działaczowi sportowemu, którzy przyczynili się do osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym przez zawodnika."
7. § 19. otrzymuje brzmienie: " § 19. Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać:
1) zawodnikowi, który jednocześnie :
a) w roku przyznania nagrody lub wyróżnienia, albo w roku poprzednim osiągnął wysoki wynik w krajowym współzawodnictwie sportowym
b) reprezentuje postawę godną naśladowania przez innych zawodników;
2) trenerowi, który jednocześnie :
a) w okresie nie dłuższym niż rok przed przyznaniem nagrody lub wyróżnienia przyczynił się do osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego przez zawodnika w krajowym współzawodnictwie sportowym,
b) reprezentuje postawę godną naśladowania przez zawodników, trenerów i działaczy;
3) działaczowi sportowemu, który jednocześnie :
a) w okresie nie dłuższym niż rok przed przyznaniem nagrody lub wyróżnienia wspomagał proces szkolenia sportowego i przyczynił się do uzyskania przez zawodnika wysokiego wyniku sportowego w krajowym współzawodnictwie sportowym ,
b) reprezentuje postawę godną naśladowania przez zawodników, trenerów i działaczy sportowych,
c) w sposób należyty wypełnia swoje obowiązki wobec organizacji sportowych, w których jest zrzeszony."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Sławno

Bolesław Wiktorowicz
reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »