| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OŁO-4210-10(8)/2010/219/IX/DS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 30 czerwca 2010r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 31 marca 2010 r.

Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą :

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

z siedzibą w Łęczycy

zwanego dalej Przedsiebiorstwem energetycznym

posiadającego:

- numer w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców (KRS): 0000062794,

- numer identyfikacji podatkowej (NIP): 775-000-04-91

postanawiam

1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez to Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła , o której mowa w punkcie 1 niniejszej decyzji, do dnia 31 lipca 2011 roku .

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego posiadającego koncesje z dnia 22 września 1998 r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC/78/219/U/3/98/WB (z późn. zm.), na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/84/219/U/3/98/WB (z późn. zm.) oraz na obrót ciepłem Nr OCC/33/219/U/3/98/WB (z późn. zm.), w dniu 31 marca 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo energetyczne.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zwanego dalej "Prezesem URE". Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, do zakresu działania Prezesa URE należy zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła pod względem zgodności z zasadami określonymi w art. 44, 45 i 46, w tym analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez Przedsiębiorstwo energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat zawartych w taryfach.

W trakcie postępowania administracyjnego, zwrócono się do Przedsiębiorstwa energetycznego o złożenie dodatkowych wyjaśnień, dotyczących wielkości rzeczowych i kosztów jakie Przedsiębiorstwo energetyczne uwzględniło jako uzasadnione do skalkulowania cen i stawek opłat zawartych w tej taryfie. Na podstawie dostarczonej dokumentacji i złożonych wyjaśnień ustalono, że Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 - 46 ustawy - Prawo energetyczne oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423), zwanego dalej "rozporządzeniem taryfowym".

Ceny i stawki opłat zostały ustalone przez Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionego planowanego przychodu ze sprzedaży ciepła - określonego dla pierwszego roku stosowania taryfy - obejmującego uzasadnione roczne koszty wykonywania działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło. Podstawę dla oceny planowanych kosztów jednostkowych na pierwszy rok stosowania taryfy stanowiły porównywalne koszty jednostkowe poniesione przez Przedsiębiorstwo energetyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem.

Wprowadzenie do rozliczeń z odbiorcami cen i stawek opłat ustalonych w zatwierdzonej taryfie skutkuje przewidywanym średnim wzrostem opłat dla odbiorców w wysokości 2,46 %. Wysokość cen i stawek opłat zawartych w taryfie mieści się w granicach wysokości tego rodzaju cen i stawek opłat stosowanych przez inne przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne uwzględniło wszystkie uwagi Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi, dotyczące kosztów przyjętych do kalkulacji cen i stawek opłat. Ustalony okres obowiązywania taryfy, do dnia 31 lipca 2011 r. zgodny z wnioskiem Przedsiębiorstwa energetycznego, nie powoduje konieczności ustalania współczynnika korekcyjnego Xr, o którym mowa w § 26 ust. 2 rozporządzenia taryfowego.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.

.

.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi, ul. Żeromskiego 94 C.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego URE

Tadeusz Polak

.

Opłatę skarbową w wysokości 10 zł uiszczono

w dniu 6 kwietnia 2010 r.

na rachunek 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

.

Otrzymuje :

1. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Ozorkowskie Przedmieście 73

99-100 Łęczyca

2. Wojewoda Łódzki

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Bundz

Opiekun Klienta SOHOfinance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »