| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OŁO-4210-10(8)/2010/219/IX/DS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 30 czerwca 2010r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 31 marca 2010 r.

Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą :

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

z siedzibą w Łęczycy

zwanego dalej Przedsiebiorstwem energetycznym

posiadającego:

- numer w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców (KRS): 0000062794,

- numer identyfikacji podatkowej (NIP): 775-000-04-91

postanawiam

1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez to Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła , o której mowa w punkcie 1 niniejszej decyzji, do dnia 31 lipca 2011 roku .

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego posiadającego koncesje z dnia 22 września 1998 r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC/78/219/U/3/98/WB (z późn. zm.), na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/84/219/U/3/98/WB (z późn. zm.) oraz na obrót ciepłem Nr OCC/33/219/U/3/98/WB (z późn. zm.), w dniu 31 marca 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo energetyczne.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zwanego dalej "Prezesem URE". Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, do zakresu działania Prezesa URE należy zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła pod względem zgodności z zasadami określonymi w art. 44, 45 i 46, w tym analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez Przedsiębiorstwo energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat zawartych w taryfach.

W trakcie postępowania administracyjnego, zwrócono się do Przedsiębiorstwa energetycznego o złożenie dodatkowych wyjaśnień, dotyczących wielkości rzeczowych i kosztów jakie Przedsiębiorstwo energetyczne uwzględniło jako uzasadnione do skalkulowania cen i stawek opłat zawartych w tej taryfie. Na podstawie dostarczonej dokumentacji i złożonych wyjaśnień ustalono, że Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 - 46 ustawy - Prawo energetyczne oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423), zwanego dalej "rozporządzeniem taryfowym".

Ceny i stawki opłat zostały ustalone przez Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionego planowanego przychodu ze sprzedaży ciepła - określonego dla pierwszego roku stosowania taryfy - obejmującego uzasadnione roczne koszty wykonywania działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło. Podstawę dla oceny planowanych kosztów jednostkowych na pierwszy rok stosowania taryfy stanowiły porównywalne koszty jednostkowe poniesione przez Przedsiębiorstwo energetyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem.

Wprowadzenie do rozliczeń z odbiorcami cen i stawek opłat ustalonych w zatwierdzonej taryfie skutkuje przewidywanym średnim wzrostem opłat dla odbiorców w wysokości 2,46 %. Wysokość cen i stawek opłat zawartych w taryfie mieści się w granicach wysokości tego rodzaju cen i stawek opłat stosowanych przez inne przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne uwzględniło wszystkie uwagi Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi, dotyczące kosztów przyjętych do kalkulacji cen i stawek opłat. Ustalony okres obowiązywania taryfy, do dnia 31 lipca 2011 r. zgodny z wnioskiem Przedsiębiorstwa energetycznego, nie powoduje konieczności ustalania współczynnika korekcyjnego Xr, o którym mowa w § 26 ust. 2 rozporządzenia taryfowego.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.

.

.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi, ul. Żeromskiego 94 C.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego URE

Tadeusz Polak

.

Opłatę skarbową w wysokości 10 zł uiszczono

w dniu 6 kwietnia 2010 r.

na rachunek 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

.

Otrzymuje :

1. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Ozorkowskie Przedmieście 73

99-100 Łęczyca

2. Wojewoda Łódzki

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Gurbała

Specjalista z zakresu szkoleń i rozwoju pracowników, właściciel firmy Nowe Modele Biznesowe – outsourcingu działu szkoleń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »