| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIX/461/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu

z dnia 27 maja 2010r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 7 ust. l pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, póz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, póz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej "organizacjami", projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących, działalności statutowej tych organizacji.

§ 2. 1. Konsultacje z organizacjami przeprowadzane są przy opracowywaniu aktów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej "ustawą":

1) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;

2) projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji o poddanym konsultacji akcie.

§ 3. Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mogą mieć charakter:

1) ogólny - dotyczący ogółu organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Łowicza;

2) środowiskowy - dotyczący określonych organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Łowicza.

§ 4. Konsultacje mogą być prowadzone w następujących formach:

1) spotkań z przedstawicielami organizacji prowadzących na terenie miasta Łowicza działalność pożytku publicznego;

2) pisemnych z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii określonego przez Burmistrza Miasta Łowicza poprzez:

a) przesłanie formularza organizacjom;

b) umieszczenie formularza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łowiczu i BIP;

3) ankiet.

§ 5. 1. Decyzję o formie i terminie przeprowadzenia konsultacji na zasadach określonych w uchwale podejmuje Burmistrz Miasta Łowicza.

2. Burmistrz Miasta Łowicza określa w szczególności:

1) przedmiot konsultacji;

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

3) zakres konsultacji;

4) formę konsultacji;

5) wzór formularza zgłaszania opinii.

3. Informację o podejmowanych konsultacjach publikuje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Informacja taka może być również opublikowana w prasie o zasięgu lokalnym oraz w formie obwieszczenia wywieszonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

4. Informację o podejmowanych konsultacjach w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed wyznaczoną datą spotkania wysyła się również bezpośrednio pocztą tradycyjną lub elektroniczną zainteresowanym organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wysyłana informacja powinna określać cel podejmowanych konsultacji.

5. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informacje o formie zawiadomienia o terminie konsultacji, temat konsultacji i wyniki konsultacji.

6. W przypadku konsultacji prowadzonych w formie spotkania, w protokole umieszcza się dane osoby będącej przewodniczącym spotkania, przebieg dyskusji, podjęte ustalenia i opinie, a także dołącza się listę obecności.

7. Po zakończeniu konsultacji protokoły, zebrana dokumentacja są przedstawiane Burmistrzowi.

8. Wyniki konsultacji Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej w uzasadnieniu do projektów aktów prawa, o których mowa w § 2.

§ 6. 1. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

2. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

Henryk Zasępa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »