| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/72/11 Rady Gminy Biała

z dnia 17 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Biała

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. llll, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 6 ust. l pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2718, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała w zakresie podstawy programowej określonej w odrębnych przepisach realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Świadczenia przedszkola publicznego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie są odpłatne i obejmuje w szczególności:

1) przygotowanie miejsca zabaw i wypoczynku dziecka,

2) nadzór nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych zabaw,

3) przygotowanie dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych,

4) gry i zabawy dostosowane do wieku dziecka,

5) zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci

§ 2. 1. Ustala się opłatę za jedną godzinę świadczeń, o których mowa w § l ust. 2 w wysokości 0,70 zł.

2. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej określonej w ust. l oraz liczby godzin, w czasie których dziecko korzysta ze świadczeń określonych w § l ust. 2.

§ 3. 1. Opłata, o której mowa w § 2 ust. l nie obejmuje kosztów wyżywienia.

2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, z zastosowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 4. 1. Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola deklarują dzienną liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w § l ust. 2.

2. Szczegółowy zakres odpłatności za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze, o których mowa w § 1ust.2 określa umowa między dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym).

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXII/113/04 Rady Gminy Biała z dnia 9 października 2004r w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Biała.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biała.


§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem l września 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Biała


Zbigniew Krej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »