| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/51/2011 Rady Gminy Brójce

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie określenia szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Brójce i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 59 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Brójce uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczególne zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Brójce i jej jednostkom podległym wobec osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami", oraz wskazuje organ uprawniony do udzielania tych ulg.

§ 2. Przez należność pieniężną rozumie się sumę należności głównej i należności ubocznych (odsetki, kosztami dochodzenia należności, kary umowne itp.), według stanu na dzień umorzenia lub udzielenia innej ulgi.

§ 3. 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny mogą być umorzone z urzędu w całości jeżeli:

1) dłużnik - osoba fizyczna - zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;

2) dłużnik - osoba prawna - został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. Umarzanie należności o charakterze cywilnoprawnym, w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 4. Na wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem publicznym należności mogą być:

1) umorzone w całości lub części;

2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności;

3) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty.

§ 5. 1. Umorzenie należności głównej w całości lub w części powoduje odpowiednio umorzenie należności ubocznych.

2. Od należności, których termin płatności został odroczony albo płatność została rozłożona na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od daty złożenia wniosku o udzielenie ulgi do dnia upływu terminu zapłaty wynikającego z umowy lub porozumienia, o których mowa w § 6 ust.1.

3. Jeżeli dłużnik nie wpłaci w terminie odroczonej lub rozłożonej na raty wierzytelności, to należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę, liczonymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.

§ 6. 1. Umorzenie należności, odroczenie terminu płatności całości lub części należności lub rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje, w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego.

2. Umorzenie należności z urzędu następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.

§ 7. Do wniosku o umorzenie należności, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie płatności na raty dłużnik załącza dokumenty określające sytuację majątkową a w szczególności zaświadczenie o dochodach oraz inne dokumenty, które wskazują ważny interes dłużnika.

§ 8. Umorzenie należności może nastąpić po dokładnym wyjaśnieniu stanu faktycznego i stwierdzeniu istnienia okoliczności uzasadniających umorzenie.

§ 9. 1. Do umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi uprawnieni są:

1) Wójt Gminy Brójce;

2) upoważnieni przez Wójta Gminy Brójce kierownicy jednostek podległych Gminie.

2. Umorzenie należności przekraczającej kwotę 10.000 zł. wymaga zgody Rady Gminy Brójce.

3. Umorzenie należności oraz stosowanie innych ulg w spłacie należności przysługujących jednostkom podległym gminie, których wartość nie przekracza 2.000 zł. należy do kompetencji kierownika jednostki.

§ 10. 1. Kierownicy jednostek podległych Gminie składają Wójtowi Gminy Brójce w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym ulgi zostały udzielone informację roczną o zakresie ulg udzielonych na podstawie niniejszej uchwały.

2. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXXVI/269/2006 Rady Gminy Brójce z dnia 25 października 2006 r. w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających Gminie Brójce, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brójce.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Brójce


Marek Pietrzko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci Budujesz-Kupujesz.pl

Eksperci budowlani

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »