| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/44/2011 Rady Gminy w Lututowie

z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Lututów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181. poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675/ w związku z art. 80 ust.4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty /Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, nr 208, poz. 1532, i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216. poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991/ Rada Gminy Lututów uchwala, co następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli wykorzystania udzielonych dotacji szkołom, przedszkolom publicznym oraz innym formom wychowania przedszkolnego w tym oddziałom przedszkolnym zorganizowanym zarówno w szkołach jak i przedszkolach działających na terenie Gminy Lututów, w których organem założycielskim jest inny podmiot niż Gmina Lututów.

§ 2. 1. Szkoły, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu i rodzaju szkół w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez gminę, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

2. Przedszkola, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

3. Osoba prowadząca w innej formie wychowanie przedszkolne, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę - pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczną formę wychowania przedszkolnego poda wójtowi planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

§ 3. Przez kwotę wydatków bieżących rozumie się kwotę wydatków budżetowych na jednego ucznia w publicznych szkołach i przedszkolach tego samego typu i rodzaju, na który przyznawana jest dotacja z wyłączeniem wydatków majątkowych.

§ 4. Zakres danych, które powinien zawierać wniosek o udzielenie dotacji, określa wzór wniosku stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 5. Organ prowadzący sporządza i przekazuje Wójtowi Gminy:

1) nie później niż do 5 dnia każdego miesiąca informację o rzeczywistej liczbie uczniów wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który przysługuje dotacja, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały;

2) nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału - rozliczenie z wykorzystania dotacji za dany kwartał podając kwotę otrzymanej dotacji za okres od początku roku kalendarzowego, do końca danego kwartału oraz przeznaczenie wykorzystanych środków. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały;

3) rozliczenie otrzymanej dotacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia należy złożyć do 20 stycznia następnego roku po roku udzielenia dotacji.

§ 6. Informacja, o której mowa w § 5 pkt 1, winna zawierać:

1) w przypadku szkoły - rzeczywistą liczbę uczniów w szkole;

2) w przypadku przedszkola - rzeczywistą liczbę uczniów w przedszkolu, w tym uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów nie będących mieszkańcami Gminy Lututów.

§ 7. Dotacja jest płatna w miesięcznych ratach w terminie do 30 dnia miesiąca za dany miesiąc na rachunek bankowy placówki.

§ 8. 1. Dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania i rozliczenia udzielonych dotacji na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

2. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo wstępu do szkół i przedszkoli oraz do wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania oraz mogą przetwarzać dane osobowe ich uczniów.

§ 9. 1. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest zarządzenie Wójta Gminy określające nazwę i adres kontrolowanego, przedmiot i zakres kontroli, imiona i nazwiska upoważnionych do jej przeprowadzenia oraz termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli.

2. Kontrolujący musi posiadać imienne upoważnienie do kontroli, w którym wskazany będzie kontrolowany podmiot, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.

3. Kontrola może być przeprowadzona okresowo w ciągu roku po uprzednim powiadomieniu osoby fizycznej i prawnej prowadzącej szkolę lub przedszkole o terminie planowanej kontroli lub doraźnie w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.

4. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie dokumentów, pism wyjaśniających, pisemnych oświadczeń oraz opinii rzeczoznawców zebranych w toku postępowania kontrolnego.

5. Kontrolujący może żądać od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych do kontroli kserokopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.

6. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole, który podpisuje kierownik kontrolowanego podmiotu.

7. Kierownik kontrolowanego podmiotu może odmówić podpisania protokołu, składając wyjaśnienie na piśmie o przyczynach tej odmowy.

8. W przypadku odmowy, o której mowa w ust. 6, kontrolujący dokonuje weryfikacji jej przyczyn i w razie potrzeby podejmuje czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą być dokonane zmiany w protokole kontroli.

9. W razie nie podjęcia czynności kontrolnych uzupełniających, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko kontrolowanemu.

10. Na podstawie protokołu kontroli kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są wnioski i/lub zalecenia kierowane do osoby prowadzącej kontrolowany podmiot.

11. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest obowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lututów.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXIX/148/2005 Rady Gminy Lututów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Chojnach.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Szyszka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/44/2011
Rady Gminy w Lututowie
z dnia 31 maja 2011 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK .........

Podstawa prawna: art. 80 i art. 90 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Miejsce złożenia wniosku: Urząd Gminy Lututów

Część I.
DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM.

1. Wnioskodawca:

2. Nazwa osoby prawnej / imię i nazwisko osoby fizycznej:

3. Siedziba osoby prawnej / adres osoby fizycznej:

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu/ Nr lokalu

4. Rachunek Bankowy właściwy do przekazywania należnej dotacji:

Nazwa rachunku bankowego szkoły (wraz z adresem na rachunku)

............…………………...…………………………………………………………..............................................................…..

Numer rachunku bankowego

……………………………...........................................................…………………………………………..................................

Część II.
DANE O SZKOLE / PLACÓWCE OŚWIATOWEJ.

1. Adres szkoły:

Kod pocztowy ….…............ Miejscowość ………….……..……. Ulica …………..…………..

Nr domu ……... REGON ……………………….......…… NIP ……...………........……………

Kontakt (Tel. Stacjonarny / Tel. Komórkowy / adres e-mail) ……………………………......….

2. Typ szkoły / placówki:

(przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, inne - wymienić) ………………………………………………………………………………………………………

Część III.
DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIÓW.

1. Planowana liczba uczniów w okresie styczeń - sierpień:

a) Dane o liczbie dzieci w szkole podstawowej:

Liczba dzieci ogółem ..........................., w tym dzieci niepełnosprawne..........................

b) Dane o liczbie dzieci w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej:

Liczba dzieci ogółem ....................................., w tym dzieci niepełnosprawne ..................................., w tym dzieci 6-letnie realizujące roczny program...........................................

2. Planowana liczba uczniów w okresie wrzesień - grudzień:

a) Dane o liczbie dzieci w szkole podstawowej:

Liczba dzieci ogółem .................................., w tym dzieci niepełnosprawne ......................................

b) Dane o liczbie dzieci w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej:

Liczba dzieci ogółem ..........................................., w tym dzieci niepełnopsprawne........................................., w tym dzieci 6-letnie realizujące roczny program.......................................

Część IV.
OŚWIADCZENIE I PODPIS (Y) OSOBY (OSÓB) REPREZENTUJĄCEJ (YCH) ORGAN PROWADZĄCY.

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Miejscowość, data ...............................
Czytelny podpis (pieczątka) składającego wniosek...............................

Pouczenie:
1) Wniosek powinien być wypełniony czytelnie i zawierać zgodne ze wpisem do ewidencji dane.
2) W przypadku zmian danych dotyczących: zmiany adresu organu prowadzącego / szkoły, nr konta bankowego, nr telefonów, adresu e-mail podanych we wniosku, należy poinformować Urząd Gminy w Lututowie w celu umożliwienia sprawnego kontaktu.
3) W przypadku prowadzenia kilku typów szkół/placówek, wniosek należy wypełnić dla każdej jednostki osobno.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/44/2011
Rady Gminy w Lututowie
z dnia 31 maja 2011 r.

INFORMACJA MIESIĘCZNA O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW NA ROK ..............

1. Dane o organie prowadzącym :

Nazwa

Adres

2. Dane o szkole/placówce:

Nazwa

Adres

3. Faktyczna liczba uczniów w miesiącu .............................:

Lp.

Wyszczegółnienie

Liczba uczniów/dzieci

A

SZKOŁA

w tym: uczniów niepełnosprawnych

B

PRZEDSZKOLE

Dzieci sześcioletnie realizujące roczne przygotowanie przedszkolne

w tym: dzieci niepełnosprawnych

…………………………………….. ………………………..…………..

(data) (pieczątka i podpis osoby prowadzącej)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/44/2011
Rady Gminy w Lututowie
z dnia 31 maja 2011 r.

ROZLICZENIE DOTACJI DLA .................................................. ZA OKRES OD .................................. DO ..................................

Termin składania rozliczenia: 20 stycznia roku następnego po roku udzielenia dotacji
Miejsce składania rozliczenia: Urząd Gminy Lututów

1. Dane o organie prowadzącym:

Nazwa

Gmina Lututów

Adres

98-360 Lututów, ul. Klonowska 8

2. Dane o szkole/placówce:

Nazwa

Adres

3. Rozliczenie wykorzystania dotacji.

Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Lututów w roku ........... w wysokosci ...................... została wykorzystana na prowadzenie wyżej wymienionej szkoły / placówki, w tym na:

Lp.

rodzaj wydatku

Kwota, w jakiej płatność sfinansowano środkami z dotacji podmiotowej

A

Wynagrodzenia razem, w tym:

1.

wynagrodzenia kadry pedagogicznej (brutto) - umowa o pracę

2.

wynagrodzenia kadry pedagogicznej - umowa zlecenie

3.

wynagrodzenia kadry pedagogicznej - umowa o dzieło

4.

wynagrodzenie obsługi i administracji

5.

składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS opłacany przez pracodawcę za pracowników)

6.

składki na Fundusz Pracy

7.

Odpisy na ZFŚS

B

Wydatki rzeczowe razem, w tym:

1.

Zakup materiałów i wyposażenia

2.

Zakup środków żywności

3.

Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek

4.

Zakup energii

5.

Zakup usług remontowych

6.

Zakup usług pozostałych

7.

Zakup usług dostępu do sieci Internet

8.

Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej

9.

Podróże służbowe krajowe

10.

Różne opłaty i składki

11.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

12.

Zakup akcesoriów komputerowych

13.

Inne wydatki

14.

15.

16.

17.

Suma

.....................................................................................................................................

(podpis i pieczątka składającego rozliczenie dyrektor jednostki / organ prowadzący)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »