| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/73/11 Rady Miasta Łęczyca

z dnia 30 sierpnia 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VI/43/11 Rady Miasta Łęczyca z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; z 2010 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014) Rada Miasta Łęczyca uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VI/43/11 Rady Miasta Łęczyca z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe, wprowadza się następujące zmiany:

1) §3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 winny być składane w terminie do dnia 30 listopada każdego roku kalendarzowego, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w danym roku kalendarzowym ";

2) §5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Komisja rozpatruje wnioski w terminie 14 dni od daty wyznaczonej na składanie wniosków i niezwłocznie przedkłada Burmistrzowi Miasta opinie o zgłoszonych wnioskach oraz wnioskuje o przyznanie stypendiów konkretnym zawodnikom. Wniosek Komisji określa proponowaną wysokość stypendium i okres jego wypłacania. Opinia i wnioski Komisji nie są dla Burmistrza wiążące ";

3) §6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania stypendium, jego wysokości i okresu wypłacania podejmuje najpóźniej do dnia 31 grudnia w drodze zarządzenia Burmistrz Miasta Łęczyca, po zapoznaniu się z opinią i wnioskami komisji opiniującej. Od decyzji Burmistrza Miasta nie przysługuje odwołanie ".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łęczyca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta Łęczyca


Paweł Kulesza

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »