| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1 ; Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia 30 maja 2011r.

w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Ozorkowa zadania Powiatu Zgierskiego pn. "Wymiana krawężników w ul. Kolejowej w Ozorkowie"

zawarte w dniu 30.05.2011r. pomiędzy Zarządem Powiatu Zgierskiego, zwanym dalej "Przekazującym", w imieniu którego działają:

1)Krzysztof Kozanecki - Starosta Zgierski

2)Marcin Karpiński - Wicestarosta Zgierski

a

Jackiem Sochą - Burmistrzem Miasta Ozorkowa zwanym dalej "Przyjmującym"

§ 1. Niniejsze porozumienie zawarte zostaje na podstawie następujących przepisów:

a) art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230),

b) art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r., Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, ),

c) art. 19 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 i art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami: z 2007r, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011r. Nr 5, poz. 13),

d) art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. 2010r. Nr 80, poz. 526, Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857),

e) art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726),

f) uchwały Nr X/68/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Ozorków zadania Powiatu Zgierskiego pn. "Wymiana krawężników w ul. Kolejowej w Ozorkowie",

g) uchwały Nr XI/91/11 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy Gminie Miastu Ozorków na realizację zadania pn. "Wymiana krawężników w ul. Kolejowej w Ozorkowie".

§ 2. Przedmiotem porozumienia jest przekazanie przez Przekazującego Przyjmującemu, zadania i uprawnień w zakresie ustawienia krawężnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 5175 E - ul. Kolejowa w Ozorkowie.

§ 3. Przekazujący udziela Przyjmującemu dotacji celowej w wysokości 57.272,49 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote czterdzieści dziewięć groszy).

§ 4. Dotację celową, o której mowa w § 3 Przekazujący przekaże Przyjmującemu na wskazany przez Przyjmującego rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia przez Przyjmującego umowy z Wykonawcą.

§ 5. 1. Termin realizacji zadania strony ustalają nie później niż do dnia 31.08.2011r.

2. Przyjmujący przedstawi Przekazującemu rozliczenie końcowe w terminie 20 dni od dokonania zapłaty Wykonawcy.

3. Do rozliczenia końcowego Przyjmujący dołączy:

a)końcowy protokół odbioru robót,

b)kopie faktur potwierdzone za zgodność wraz z potwierdzeniem dokonania przelewów.

4. W przypadku niewykorzystania dotacji w całości Przyjmujący zwróci Przekazującemu niewykorzystaną część dotacji, w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia dokonania zapłaty wykonawcy.

§ 6. 1. Przyjmujący wyłoni wykonawcę robót budowlanych zadania, o którym mowa w § 2 w sposób określony w przepisach o zamówieniach publicznych.

2. Odbiór robót nastąpi przy udziale przedstawiciela Przekazującego.

§ 7. 1. W przypadku wykorzystania przez Przyjmującego udzielonej dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem Przekazujący może rozwiązać porozumienie ze skutkiem natychmiastowym.

2. W przypadku określonym w ust. 1 do zwrotu dotacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 8. 1. Odpowiedzialnymi za merytoryczną realizację porozumienia:

1)ze strony Przekazującego jest: Wydział Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Zgierzu,

2)ze strony Przyjmującego jest: Wydział Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ozorkowie

2. Osobami odpowiedzialnymi za finansową realizację porozumienia są:

1)ze strony Przekazującego: Skarbnik Powiatu Zgierskiego,

2)ze strony Przyjmującego: Skarbnik Miasta Ozorkowa.

§ 9. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej (aneksu), pod rygorem nieważności.

§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w czterech egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 11. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej w granicach upoważnień udzielonych przez uchwały Rady Miejskiej w Ozorkowie i Rady Powiatu Zgierskiego i podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przekazujący:


Starosta Zgierski


Krzysztof Kozanecki


Wicestarosta Zgierski


Marcin Karpiński


Skarbnik Powiatu Zgierskiego


Iwona Stańczyk
Przyjmujący:


Burmistrz Miasta Ozorkowa


Jacek Socha


Skarbnik Miasta Ozorkowa


Alicja Majcherkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »