| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/102/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 4 października 2011r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych Miasta Bełchatowa oraz opłat za świadczenia realizowane ponad ten czas

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777), art. 5 c pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz.1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz.1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 112, poz. 654) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W przedszkolach publicznych, zwanych dalej przedszkolami, prowadzonych przez Miasto Bełchatów bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę zapewnia się w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Organizację pracy przedszkola, uwzględniającą czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określa dyrektor przedszkola w ramowym rozkładzie dnia.

§ 2. 1. Świadczenia przedszkoli realizowane w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych, określony w § 1, podlegają opłacie za każdą godzinę zrealizowanych świadczeń według następujących wskaźników:

Lp.

Średni miesięczny dochód brutto na osobę w rodzinie liczony z ostatnich trzech miesięcy jako % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.)

Wysokość opłat za 1 godzinę świadczeń przedszkoli przekraczających czas zajęć bezpłatnych wskazanych w § 1 stanowiąca % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.)

1

Do 50% włącznie

0,10 %

2

Powyżej 50 % do 100% włącznie

0,15 %

3

Powyżej 100 % do 150% włącznie

0,20 %

4

Powyżej 150 %

0,25 %

2. Czas świadczeń przedszkoli realizowanych w ciągu dnia ponad czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki podlega opłacie za każdą rozpoczętą godzinę sumy czasów korzystania z tych świadczeń.

3. Średni miesięczny dochód brutto z ostatnich trzech miesięcy, o którym mowa w ust. 1, ustalany jest na podstawie oświadczeń rodziców lub opiekunów prawnych składanych dyrektorowi przedszkola dwa razy w roku szkolnym z tym, że pierwsze oświadczenie składane jest równocześnie z wnioskiem o przyjęcie do przedszkola, a drugie - do 15 stycznia.

4. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) organizację gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka,

2) organizację gier i zabaw badawczych rozwijających zainteresowania otaczającym światem,

3) organizację zajęć muzycznych, plastycznych lub teatralnych rozwijających uzdolnienia dzieci,

4) organizację gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój ruchowy dziecka,

5) organizację zabaw wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,

6) organizację zajęć dodatkowych, realizowanych na wniosek rodziców (opiekunów prawnych),

7) opiekę nad dzieckiem podczas zajęć dodatkowych, odpoczynku lub spożywania posiłków.

5. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielonych przez przedszkole oraz zasady pobierania opłat za świadczone usługi reguluje umowa cywilno - prawna zawarta pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka a dyrektorem przedszkola.

6. Na podstawie stawki odpłatności, o której mowa w ust. 1 oraz czasu korzystania przez dziecko ze świadczeń płatnych przedszkola ustalonego z uwzględnieniem zapisów § 1 niniejszej uchwały i postanowień umowy, o której mowa w ust. 5, dyrektor przedszkola wylicza oraz podaje do wiadomości rodziców (opiekunów prawnych), zgodnie z terminem ustalonym w tej umowie, wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie ze świadczeń przedszkola.

7. Miesięczna opłata ustalona w sposób określony w ust. 6 podlega obniżeniu w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, za czas faktycznej nieobecności.

§ 3. 1. Miesięczną opłatę za świadczenia przedszkola przekraczające czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki obniża się w następujący sposób:

1) dla rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko - o 25%,

2) za drugie dziecko w przedszkolu - o 50 %,

3) za trzecie i następne dziecko w przedszkolu - o 75%

stawki godzinowej określonej w § 2 ust. 1.

2. Podstawą naliczenia kwot zniżki jest wysokość opłaty miesięcznej ustalona z uwzględnieniem uregulowań zawartych w § 2 ust. 2 i ust. 6.

§ 4. Opłaty, o których mowa w § 2 nie obejmują opłat za wyżywienie.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XI/80/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych Miasta Bełchatowa oraz opłat za świadczenia realizowane ponad ten czas.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bełchatowie


Ewa Skorupa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Wal

http://www.w-a-l.pl/

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »