| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/82/11 Rady Gminy Maków

z dnia 25 października 2011r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Maków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr.180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 , z 2009 r. Nr 52 , poz. 420, Nr 157, poz.1241 , z 2010 r. Nr 28, poz.142 , Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 , poz. 113 , Nr 117, poz.679 , Nr 134, poz.777) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2008 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz.1578) Rada Gminy Maków uchwala, co następuje:

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Dostawcy świadczącego usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Maków, zwanego dalej "Dostawcą" oraz odbiorców tych usług.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o "ustawie", należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Rozdział II.
Minimalny poziom usług świadczonych przez Dostawcę

§ 3. Dostawca ma obowiązek zapewnić następujący minimalny poziom świadczonych usług:

1) ciśnienie wody o wielkości nie mniejszej niż 0,15 MPa;

2) wszystkie prace związane z obsługą techniczno-eksploatacyjną sieci wodociągowej, oprócz poważnych awarii, wymagają uzgodnienia pory wykonywania ich z posiadaczami bądź zarządcami nieruchomości, budynków, mając na względzie słuszny interes Odbiorcy i możliwości realizacyjne Dostawcy;

3) inne parametry minimalnego poziomu usług są określone w odrębnych przepisach.

Rozdział III.
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 4. 1. Podpisanie umowy o dostawę wody z Odbiorcą następuje po uprzednim złożeniu przez niego pisemnego wniosku o zawarcie umowy wraz z dokumentami niezbędnymi do jej zawarcia.

2. Wraz z wnioskiem osoba ubiegająca się o zawarcie umowy o dostawę wody zobowiązana jest przedstawić Dostawcy dokument określający aktualny stan prawny przyłączanej nieruchomości.

3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do władania nieruchomością jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz przepisów odrębnych.

4. Umowa o dostawę wody może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym po udokumentowaniu przez nią faktu korzystania z przyłączanej nieruchomości.

§ 5. 1. Umowy o dostawę wody zawierane są na czas określony lub nieokreślony.

2. Umowa o dostawę wody zawiera postanowienia określone w art. 6 ust. 3 ustawy oraz określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymywania przyłączy oraz warunki usuwania ich awarii.

Rozdział IV.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 6. 1. Podstawę rozliczenia zużycia wody stanowią: wodomierz główny albo średnie normy zużycia.

2. Szczegółowe zasady rozliczeń regulują przepisy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.

3. Okresy rozliczeniowe mogą być miesięczne, dwumiesięczne, kwartalne lub inne według wzajemnych uzgodnień określonych przez strony w umowie o dostawę wody.

§ 7. Zmiany obowiązujących cen i stawek za dostawę wody na terenie Gminy Maków będą ogłoszone w prasie lokalnej oraz dostępne w siedzibie Dostawcy i Urzędzie Gminy Maków.

§ 8. W przypadku współwłaścicieli nieruchomości, na ich wniosek, rozliczenie może następować udziałem procentowym w oparciu o odczyty wodomierza głównego i liczbę zamieszkałych osób. W przypadku rozliczeń lokali w budynkach wielolokalowych stosuje się zasady określone w art. 6 ust. 6 i art. 26 ust. 2 i 3 ustawy.

§ 9. 1. Zmiana wysokości opłat za wodę spowodowana wejściem w życie nowej taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostawę wody.

2. Dostawca dołącza do nowo podpisywanej umowy o dostawę wody aktualnie obowiązujące taryfy.

3. W przypadku, gdy zmiana opłat następuje w okresie międzyodczytowym zużycie wody przed i po zmianie zostaje ustalone dla każdego okresu i taryf dla tych okresów ustalonych.

Rozdział V.
Warunki przyłączania do sieci. Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowych. Sposób dokonywania odbioru przez Dostawcę wykonanego przyłącza

§ 10. 1. Odbiorca zamierzający korzystać z usług Dostawcy winien wystąpić z pisemnym wnioskiem o zapewnienie dostawy wody oraz o określenie warunków technicznych przyłączenia.

2. Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej powinien w szczególności zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy;

2) określenie:

a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

b) określenie ilości osób stale korzystających z wody,

c) przeznaczenia wody;

3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, w szczególności powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe lub inne) w budynkach zasilanych w wodę;

4) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:

1) aktualną mapę sytuacyjną w skali 1:500 (jeżeli brak to 1:1000) w jednym egzemplarzu, określającą usytuowanie przyłączanej nieruchomości, istniejące sieci wodociągowe oraz inne obiekty i urządzenia uzbrojenia terenu - wskazana jest mapa do celów projektowych;

2) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym opis statusu prawnego osoby w stosunku do nieruchomości.

§ 11. Dostawca określa w zapewnieniu dostawy wody ilość wody i jej ciśnienie w istniejącej sieci wodociągowej w rejonie podłączenia, cel na jaki może być wykorzystywana a także wskazuje miejsce wykonania przyłącza.

§ 12. Na podstawie danych wynikających z pisemnego wniosku, o którym mowa w § 10 ust. 2 i danych posiadanych przez Dostawcę, Dostawca określa warunki techniczne przyłączenia w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku.

§ 13. 1. Warunki techniczne przyłączenia są ważne przez okres 2 lat od daty wydania.

2. Warunkiem przystąpienia do robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Dostawcą. Powyższe zgłoszenie jest równoznaczne ze zleceniem przeprowadzenia obowiązkowego odbioru technicznego przyłącza.

3. Niezwłocznie po wykonaniu przyłącza i przed jego zasypaniem Dostawca dokonuje jego odbioru wraz z udziałem inwestora i wykonawcy.

Rozdział VI.
Standardy obsługi Odbiorców i sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody oraz sposoby załatwiania reklamacji

§ 14. 1. Dostawca zobowiązany jest do udzielania Odbiorcom informacji dotyczących zaopatrzenia w wodę, a w szczególności dotyczących zakłóceń w tym zakresie i określenia położenia zastępczych punktów poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy.

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia lub uniemożliwiające świadczenie usług, a w szczególności gdy:

1) z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę;

2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia Odbiorców.

3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę , o którym mowa w ust. 1, Dostawca niezwłocznie informuje Odbiorców ,Wójta Gminy Maków, Straż Pożarną i Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

§ 15. 1. W przypadku planowych przerw w dostawie wody powyżej 24 godzin Dostawca powinien powiadomić Odbiorców z 36-godzinnym wyprzedzeniem i zapewnić zastępczy punkt (punkty) poboru wody.

2. W przypadku budynków wielolokalowych Dostawca może o zdarzeniach, wskazanych w ust. 1, poinformować właściciela lub zarządcę nieruchomości.

3. Wstrzymanie lub ograniczenie dostaw wody może także nastąpić decyzją właściwych organów wydaną na podstawie odrębnych przepisów.

4. W czasie trwania klęski lub wystąpienia siły wyższej, szczególnie gdy doszło do zanieczyszczenia wody, Dostawca ma prawo wprowadzić ograniczenia w konsumpcji wody w granicach możliwości dystrybucji, po zawiadomieniu Odbiorców o tych ograniczeniach. Nie zwalnia to Dostawcy z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych mu sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców.

5. Wstrzymanie lub ograniczenie dostawy wody może nastąpić również w przypadku:

1) braku wody na ujęciu;

2) zanieczyszczenia wody na ujęciu w rozmiarze niebezpiecznym dla zdrowia;

3) potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych;

4) zaniku energii elektrycznej na ujęciu lub pompowniach;

5) konieczności usuwania awarii;

6) konieczności prowadzenia niezbędnych napraw urządzeń zaopatrzenia w wodę;

7) uszkodzenia instalacji grożącego niebezpieczeństwem;

8) wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń.

§ 16. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat.

2. Podstawą reklamacji jakości dostarczanej wody jest niezwłoczne zgłoszenie przez Odbiorcę pogorszenia jakości wody umożliwiające Dostawcy pobór próbek wody do analizy. Woda do analizy będzie pobierana w węźle wodomierzowym stanowiącym granicę podziału własności instalacji.

3. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są przez zainteresowanego: pisemnie w siedzibie Dostawcy lub listem poleconym.

4. Reklamacje rozpatrywane są przez Dostawcę niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu 21 dni od daty ich wpływu.

5. O sposobie załatwienia reklamacji, Dostawca zobowiązany jest powiadomić zainteresowanego pisemnie.

6. Wniesienie przez Odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

7. Ekspertyzę prawidłowego funkcjonowania wodomierza dokonuje Urząd Miar na wniosek Odbiorcy.

Rozdział VII.
Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

§ 17. 1. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe są państwowa i ochotnicza straż pożarna.

2. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Dostawcę, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

3. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za okresy miesięczne na podstawie obowiązujących taryf.

4. Należność za wodę pobraną przez uprawnionych na cele przeciwpożarowe obciąża Gminę Maków.

Rozdział VIII.
Postanowienia końcowe

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Maków.

§ 19. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


dr inż. Dariusz Kuleta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »