| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/65/11 Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 13 października 2011r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji Gminy Żychlin w spółkach prawa handlowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "g" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące zasady wnoszenia przez Burmistrza Gminy Żychlin wkładów pieniężnych i niepieniężnych Gminy Żychlin do spółek prawa handlowego:

1)Burmistrz Gminy Żychlin wnosi do spółek w zamian za obejmowane udziały lub akcje wkłady pieniężne do wysokości kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok budżetowy;

2)Burmistrz Gminy Żychlin wnosi do spółek w zamian za obejmowane udziały lub akcje wkłady niepieniężne w postaci środków trwałych oraz wyposażenia według wartości wynikającej z oszacowania przez uprawnionego rzeczoznawcę.

§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Żychlin do wyrażania zgody na obejmowanie udziałów lub akcji należących do Gminy Żychlin w podwyższonym kapitale zakładowym spółek z udziałem Gminy Żychlin przez osoby inne niż Gmina Żychlin.

2. Przed objęciem udziałów lub akcji, o którym mowa w ust. 1 dokonuje się oszacowania przez uprawnionego rzeczoznawcę wartości przedsiębiorstwa spółki celem ustalenia wartości rynkowej udziału lub akcji, po jakiej zostaną nabyte.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Żychlin do cofania udziałów i akcji w spółkach.

2. Wycofanie udziałów i akcji przez Gminę Żychlin następuje wyłącznie w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.

§ 4. Określa się następujące zasady zbywania udziałów lub akcji należących do Gminy Żychlin w spółkach z udziałem Gminy Żychlin, przez Burmistrza Gminy Żychlin:

1)zbycie następuje w trybie:

a) przetargu publicznego,

b) oferty ogłoszonej publicznie,

c) negocjacji podjętych na podstawie publicznego ogłoszenia,

d) aukcji ogłoszonej publicznie;

2)wyboru trybu zbycia udziału dokonuje Burmistrz Gminy Żychlin;

3)przed zaoferowaniem do zbycia udziałów lub akcji Burmistrz Gminy Żychlin dokonuje lub zleca dokonanie analizy mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, w tym ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki, chyba że przepis szczególny przewiduje możliwość odstąpienia od tej analizy;

4)decyzję o zbyciu udziałów Gminy Żychlin w spółce, z zastrzeżeniem pkt 5, podejmuje Burmistrz Gminy Żychlin;

5)przed zbyciem udziałów spółki, Burmistrz Gminy Żychlin zasięga opinii Rady Miejskiej w Żychlinie.

§ 5. O zamierzonych oraz zrealizowanych przedsięwzięciach, o których mowa w § 1-4, Burmistrz Gminy Żychlin informuje Radę Miejską w Żychlinie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie


Elżbieta Tarnowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »