| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/40/2011 Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) i art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461 i Nr 226, poz.1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654 i Nr 171, poz.1016) Rada Gminy Sokolniki uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,73 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,05 zł od 1 ha powierzchni ,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,27 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ;

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego - 4,88 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ;

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 - ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXII/ 232/10 Rady Gminy Sokolniki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Łódzkiego z 2010 r. Nr 363, poz.3404 oraz z 2011 r. Nr 74, poz.641).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

§ 4. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, na tablicach ogłoszeń w Gminie Sokolniki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy Sokolniki


Grzegorz Misiek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »