| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/42/2011 Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) i art.18a ust.1, art.19 pkt 1 lit.f i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461 i Nr 226, poz.1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654 i Nr 171, poz.1016) Rada Gminy Sokolniki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Sokolniki opłatę od posiadania psów.

§ 2. 1. Ustala się stawkę roczną opłaty od posiadania psów w wysokości 20,00 zł od każdego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

2. Opłatę pobiera się w połowie jej wysokości ustalonej w ust. 1, jeżeli osoba fizyczna weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.

§ 3. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

§ 4. 1. Wpłaty opłaty należy dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sokolnikach prowadzony przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie O/Sokolniki Nr 74 9256 0004 4200 0114 3000 0010.

2. Zarządza się również pobór opłaty, o której mowa § 2 w drodze inkasa przez:

1) inkasentów (sołtysów poszczególnych sołectw) w terminie do 31 marca roku podatkowego.

§ 5. Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być przez inkasentów przekazane na rachunek Urzędu Gminy w Sokolnikach, o którym mowa w § 4 ust 1, do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.

§ 6. Wysokość wynagrodzenia za inkaso oraz inkasentów podatku okreslonego w § 2 określa odrębna uchwała Rady Gminy Sokolniki.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XIV/88/08 z dnia 30 września 2008 r.w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz.Urz.Woj.Łódzkiego z 2008 r. Nr 343, poz. 2979 oraz z 2009 r. Nr 173, poz.1592)

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

§ 9. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, na tablicach ogłoszeń w Gminie Sokolniki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej .

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie od 01 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Sokolniki


Grzegorz Misiek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jadwiga Czarnowska

Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Wrocławski). Jest mgr ekonomii – uzyskała dyplom na Wydziale Gospodarki Narodowej w Katedrze Handlu Zagranicznego AE. Jest absolwentką również Alliance Française. Otrzymała w Paryżu francuski dyplom DS.-d’Etudes Françaises Modernes. Posiada długoletnie doświadczenie zawodowe jako kierownik działów finansowo-księgowych przedsiębiorstw i resortu budżetowego oraz jako wykładowca kursów i szkoleń z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, rachunkowości budżetowej i finansów publicznych. Prowadzi również szkolenia z zakresu praktycznego wykorzystania programów księgowych do zadań księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »