| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/124/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 65, poz. 554, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527 i Nr 125, poz. 842 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 440 i Nr 106, poz. 622) Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/354/05 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 296 poz. 2780) zmieniona Uchwałą Nr XXXIV/240/09 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXVII/354/05 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 54 poz. 539).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bełchatowie


Ewa Skorupa


Załącznik do Uchwały Nr XVII/124/11
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 24 listopada 2011 r.

STATUT

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn zm.);

6) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.);

7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);

8) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.);

9) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);

10) innych ustaw określających zadania realizowane przez ośrodki pomocy społecznej;

11) uchwały Nr XII/8/90 Miejskiej Rady Narodowej w Bełchatowie z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej;

12) niniejszego Statutu.

§ 2. Ośrodek jest nie posiadającą osobowości prawnej jednostką budżetową, której organem założycielskim jest Miasto Bełchatów.

§ 3. Siedzibą Ośrodka jest Miasto Bełchatów.

§ 4. Ośrodek obejmuje zasięgiem swego działania teren miasta Bełchatowa.

Rozdział 2.
Cele i zadania Ośrodka

§ 5. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej wynikające z polityki społecznej państwa i gminy.

§ 6. Podstawowym celem działania Ośrodka jest:

1) umożliwienie osobom i rodzinom zamieszkałym na terenie miasta Bełchatowa przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka;

2) rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin zamieszkałych na terenie miasta Bełchatowa;

3) doprowadzenie, w miarę możliwości, do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin zamieszkałych na terenie miasta Bełchatowa oraz ich integracji ze środowiskiem;

4) przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych;

5) zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

6) wyegzekwowanie od dłużników należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

7) odbudowanie i podtrzymanie u osób zagrożonych wykluczeniem społecznym umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu;

8) odbudowanie i podtrzymanie zdolności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

§ 7. Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:

1) realizacja zadań własnych oraz zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej;

2) ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych i wypłacanie zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków oraz świadczeń opiekuńczych;

3) przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

4) opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z tytułu pobierania niektórych świadczeń w Ośrodku oraz wydawanie decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej;

5) prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;

6) praca z rodziną oraz pomoc w opiece i wychowaniu dziecka;

7) realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

8) windykacja należności, w szczególności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

9) prowadzenie reintegracji zawodowej i społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

10) realizacja programów systemowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

11) wykonywanie innych zadań zleconych Ośrodkowi do realizacji.

§ 8. Zadania określone w § 7 Ośrodek realizuje w szczególności przez:

1) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenie pomocy społecznej;

2) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych przepisami prawa;

3) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

4) pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;

5) współpracę w zakresie realizowanych zadań z organami administracji publicznej, sądami, Policją, instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi;

6) udzielanie informacji o obowiązujących procedurach oraz uprawnieniach z zakresu zadań realizowanych przez Ośrodek;

7) pobudzanie aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

8) organizowanie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, a w szczególności prawnego, psychologicznego oraz pedagogicznego;

9) terapię i mediację, organizowanie grup wsparcia;

10) prowadzenie placówki wsparcia dziennego;

11) wytaczanie na rzecz obywateli powództw o roszczenia alimentacyjne;

12) doskonalenie modelu pracy socjalnej poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Ośrodka.

Rozdział 3.
Mienie i gospodarka finansowa Ośrodka

§ 9. 1. Ośrodek gospodaruje wydzielonym majątkiem, stanowiącym część mienia Miasta Bełchatowa.

2. Wartość majątku Ośrodka określają księgi inwentarzowe.

§ 10. Ośrodek jest jednostką budżetową Miasta Bełchatowa i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 11. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 12. Ośrodek prowadzi rachunkowość i sporządza na jej podstawie sprawozdania finansowe w oparciu o przepisy obowiązujące dla jednostek budżetiwych.

§ 13. 1. Wydatki na realizację zadań własnych obowiązkowych i zadań własnych pokrywane są z budżetu Miasta Bełchatowa.

2. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej środki zapewnia budżet państwa.

§ 14. Ośrodek posiada własny rachunek bankowy.

Rozdział 4.
Organizacja i system zarządzania Ośrodkiem

§ 15. Dyrektor kieruje działalnością Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.

§ 16. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w tym zatrudnianie i zwalnianie wobec Dyrektora wykonuje Prezydent Miasta Bełchatowa.

§ 17. 1. Prezydent Miasta Bełchatowa udziela Dyrektorowi upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz może upoważnić Dyrektora do:

1) prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji;

2) prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji;

3) podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji;

4) podejmowania wszelkich czynności związanych z przekazywaniem do właściwego biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych;

5) prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

2. Prezydent Miasta Bełchatowa może udzielić Dyrektorowi upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

§ 18. Upoważnienia, o których mowa w § 17 ust. 1 mogą być udzielone innej osobie na wniosek Dyrektora Ośrodka.

§ 19. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miejskiej w Bełchatowie coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 20. Dyrektor Ośrodka kieruje pracą jednostki poprzez wydawanie pisemnych zarządzeń oraz ustnych poleceń.

§ 21. Dyrektor kieruje Ośrodkiem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa przy pomocy swych Zastępców.

§ 22. Dyrektor Ośrodka zatrudnia swych Zastępców po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezydenta Miasta Bełchatowa.

§ 23. Dyrektora Ośrodka podczas jego nieobecności w pracy zastępuje wskazany Zastępca.

§ 24. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Ośrodku pracowników.

§ 25. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują w szczególności:

1) Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych i wydane do nich przepisy wykonawcze;

2) ustawa o pomocy społecznej;

3) ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

4) Regulamin Organizacyjny Ośrodka;

5) Regulamin Pracy;

6) umowy o pracę i zakresy czynności pracowników.

§ 26. Strukturę organizacyjną Ośrodka, zakres działania komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny ustalony zarządzeniem Dyrektora Ośrodka po uzyskaniu akceptacji Prezydenta Miasta Bełchatowa.

Rozdział 5.
Nadzór i kontrola

§ 27. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Bełchatowa.

§ 28. Dyrektor Ośrodka jest odpowiedzialny za organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników oraz prawidłowość i terminowość zadań przez nich realizowanych.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 29. Ośrodek prowadzi, udostępnia i archiwizuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 30. Ośrodek używa podłużnej pieczęci o następującej treści: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie, w pełnym brzmieniu i z aktualnym adresem.

§ 31. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

§ 32. Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kubarski

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »