| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PD.34.2011 Burmistrza Kamieńska; Zarządu Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 7 listopada 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych

zawarte pomiędzy Powiatem Radomszczańskim reprezentowanym przez Zarząd w osobach:
Starosty - Roberta Zakrzewskiego
Wicestarosty - Andrzeja Pluteckiego
a
Gminą Kamieńsk reprezentowaną przez:
Burmistrza - Bogdana Pawłowskiego

Porozumienie zawarto na podstawie Uchwały NR VII/63/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 9 maja 2011 roku i UchwałyNr XIII/122/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 września 2011 rokuw sprawie wyrazenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kamieńsk oraz Uchwały Nr V/36/2011 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie powierzenia prowadzenia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych.

§ 1. Na mocy niniejszego porozumienia Gmina Kamieńsk przejmuje od Powiatu Radomszczańskiego zadanie polegające na remoncie chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej 3931E ul. Mickiewicza w miejscowości Gorzędów na odcinku od budynku kościoła do ul. Armii Krajowej (chodnik obustronny) o długości 310 m.

§ 2. 1. Gmina Kamieńsk pełnić będzie funkcję inwestora i wykona roboty drogowe związane z remontem chodnika, o których mowa w § 1 polegające na:

- robotach rozbiórkowych i ziemnych,

- wywiezieniu ziemi i gruzu,

- wykonaniu podbudowy,

- wykonaniu chodnika

- wykonaniu zjazdów,

- ustawieniu krawężnika na ławie betonowej z oporem.

2. Termin realizacji przedmiotu porozumienia ustala się od dnia podpisania porozumienia do dnia 30.06.2012 r.

§ 3. 1. Gmina Kamieńsk w ramach wykonania porozumienia zapewnia robociznę oraz zakup pozostałych materiałów tj: piach i cement oraz inne niezbędne materiały potrzebne do wykonania zadania określonego w § 1 porozumienia.

2. Gmina Kamieńsk jest zobowiązana do wskazania osoby odpowiedzialnej z ramienia Gminy do reprezentowania Gminy w zakresie realizacji niniejszego porozumienia.

3. Gmina Kamieńsk ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia.

4. Gmina Kamieńsk zobowiązana jest do stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli Starostwa.

§ 4. 1. Powiat Radomszczański w ramach wykonywania porozumienia zapewnia:

- kostkę brukową gr. 6 cm szara w ilości 700,00 m2 ,

- kostkę brukową gr. 8 cm czerwona w ilości 295,00 m2

- krawężnik w ilości 635,00 m

- obrzeże chodnikowe w ilości 135,00 m.

2. Powiat Radomszczański w ramach porozumienia dokona zgłoszenia zamiaru wykonania prac nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę

3. Powiat Radomszczański jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót.

§ 5. 1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego robót będzie bezusterkowe ich wykonanie, potwierdzone protokołem odbioru robót.

2. W przypadku wystąpienia wad nadających się do usunięcia Powiat może żądać usunięcia wad w wyznaczonym terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

3. W przypadku wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Gmina Kamieńsk zwróci przekazany przez Powiat Radomszczański materiał w ilościach określonych w § 4 ust. 1 lub wpłaci na wskazane konto równowartość przekazanego materiału oraz pozostałe koszty poniesione przez Powiat związane z realizacją porozumienia.

4. Nakłady rzeczowe i finansowe utworzone w wyniku remontu chodnika objętego niniejszym porozumieniem stają się własnością Powiatu Radomszczańskiego.

§ 6. 1. Gmina Kamieńsk udziela 36 - miesięcznej gwarancji na roboty objęte przedmiotem porozumienia, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

2. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu porozumienia w okresie gwarancji Gmina Kamieńsk zobowiązana jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Powiat Radomszczański. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

3. W przypadku gdy Gmina Kamieńsk nie usunie wad w wyznaczonym terminie Powiat, zleci ich usunięcie a kosztami obciąży Gminę Kamieńsk.

§ 7. W związku z tym, iż zajęcie pasa drogowego następuje na cele związane z modernizacją drogi powiatowej, Powiat Radomszczański odstępuje od naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 9. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 10. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. Porozumienie spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla Powiatu i dwa egzemplarze dla Gminy.

Starosta Powiatu Radomszczańskiego


Robert Zakrzewski


Wicestarosta Powiatu Radomszczańskiego


Andrzej Plutecki

Burmistrz Kamieńska


Bogdan Pawłowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »