| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/426/11 Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 16 listopada 2011r.

w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 174, poz. 1039), Rada Miejska w Łodzi


uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XCIII/1723/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi


Tomasz KACPRZAK


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/426/11
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 16 listopada 2011 r.

STATUT Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Miejska Przychodnia "Dąbrowa" w Łodzi, zwana dalej Przychodnią, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 2. Podmiotem tworzącym Przychodnię jest Miasto Łódź.

§ 3. Siedzibą Przychodni jest Miasto Łódź, ul. Felińskiego 7.

§ 4. Przychodnia działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym podstawowym obszarem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Miasto Łódź.

Rozdział 2.
Cele, zadania i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

§ 5. Głównym celem Przychodni jest podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej oraz stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, a także propagowanie zachowań prozdrowotnych i przestrzeganie praw pacjenta zawartych w obowiązujących przepisach.

§ 6. Zadaniem Przychodni jest organizowanie i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych, wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania osobom, których stan zdrowia tego wymaga, a w szczególności związanych z:

1) badaniem i poradą lekarską;

2) leczeniem i pielęgnacją chorych;

3) rehabilitacją leczniczą;

4) opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, połogiem oraz nad noworodkiem;

5) opieką nad dzieckiem zdrowym;

6) badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną;

7) zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne.

§ 7. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Przychodnię obejmuje ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, tj:

1) podstawową i specjalistyczną opiekę zdrowotną udzielaną w warunkach ambulatoryjnych lub domowych w miejscu zamieszkania lub pobytu osób potrzebujących tych świadczeń w dziedzinach: ginekologii i położnictwa, neurologii, okulistyki, rehabilitacji i diagnostyki obrazowej;

2) opiekę zdrowotną w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa środowiskowo-rodzinnego;

3) opiekę zdrowotną w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej;

4) świadczenia z zakresu medycyny szkolnej.

Rozdział 3.
Organy Przychodni i struktura organizacyjna.

§ 8. 1. Przychodnią kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor Przychodni.

2. Dyrektor Przychodni samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Przychodni i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Przychodnią.

3. Stosunek pracy z Dyrektorem Przychodni nawiązuje Prezydent Miasta Łodzi na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

§ 9. 1. Dyrektor Przychodni jest przełożonym wszystkich pracowników Przychodni.

2. Dyrektor Przychodni ustala regulamin organizacyjny Przychodni, określający sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, nieuregulowane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub w statucie.

§ 10. 1. Strukturę organizacyjną Przychodni tworzą następujące komórki organizacyjne:

1) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej;

2) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza;

3) Poradnia Neurologiczna;

4) Poradnia Okulistyczna;

5) Dział Fizjoterapii:

a) Pracownia Kinezyterapii,

b) Pracownia Fizykoterapii;

6) Pracownia Masażu Leczniczego;

7) Pracownia USG;

8) Pracownia EKG;

9) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej;

10) Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej;

11) Pielęgniarska Opieka Długoterminowa;

12) Gabinet Medycyny Szkolnej, ul. Felińskiego 7 - z gabinetami medycyny szkolnej w placówkach nauczania i wychowania oraz w ośrodkach szkolno-wychowawczych. Szczegółowy wykaz gabinetów medycyny szkolnej wraz z miejscami udzielania świadczeń określa regulamin organizacyjny Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi,

13) Gabinet Zabiegowy;

14) Punkt Szczepień;

15) Punkt Pobrań Materiałów do Badań.

2. Pozostałą strukturę organizacyjną Przychodni tworzą stanowiska pracy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Przychodni.

Rozdział 4.
Rada Społeczna.

§ 11. 1. Rada Społeczna działająca przy Przychodni, zwana dalej Radą Społeczną, jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Przychodni.

2. Rada Społeczna wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

3. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej.

§ 12. 1. Radę Społeczną w składzie 8 osób powołuje i odwołuje Rada Miejska w Łodzi.

2. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) przewodniczący - osoba wyznaczona przez Prezydenta Miasta Łodzi;

2) jako członkowie:

a) przedstawiciel Wojewody Łódzkiego,

b) 6 osób wybranych przez Radę Miejską w Łodzi.

3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata i kończy się wraz z powołaniem nowej Rady Społecznej.

4. Członek Rady Społecznej może być odwołany z jej składu przed upływem kadencji w przypadku:

- rezygnacji z członkowstwa,

- wniosku podmiotu delegującego daną osobę,

- nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach.

5. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Przychodni przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa.

§ 13. Przychodnia jest prowadzona w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania.

§ 14. 1. Przychodnia gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami oraz majątkiem własnym.

2. Przychodnia prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego ustalanego przez Dyrektora Przychodni, zaopiniowanego przez Radę Społeczną.

3. Przychodnia może uzyskiwać środki finansowe zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w szczególności z wydzielonej działalności gospodarczej w zakresie obrotu:

1) produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi;

2) artykułami komplementarnymi do usług medycznych;

3) artykułami zielarskimi i higieniczno-kosmetycznymi oraz prowadzenia usług w zakresie sterylizacji materiałów i sprzętu medycznego.

4. Wpływy finansowe z działalności gospodarczej oraz z tytułu dzierżawy i najmu w całości są przeznaczone na sfinansowanie działalności statutowej Przychodni.

§ 15. 1. Prezydent Miasta Łodzi wybiera, w trybie określonym przepisami prawa, biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego.

2. Roczne sprawozdanie finansowe Przychodni, po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną, zatwierdza Prezydent Miasta Łodzi.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe.

§ 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące funkcjonowania Przychodni.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

pracujwunii.pl

Ekspert w dziedzinie poszukiwania pracy i zatrudnienia za granicą

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »