| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 01/2012 Burmistrza Miasta Łęczyca; Wójta Gminy Łęczyca

z dnia 3 stycznia 2012r.

zawarte w dniu 03 stycznia 2012 roku pomiędzy Gminą Miasto Łęczyca , reprezentowaną przez:

Andrzeja Olszewskiego - Burmistrza Miasta

a Gminą Łęczyca, reprezentowanym przez :

Andrzeja Krzysztofa Wdowiaka - Wójta Gminy.

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest współpraca w 2012 roku w zakresie krzewienia kultury masowej wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta i gminy Łęczyca oraz propagowanie wśród mieszkańców gminy i miasta Łęczyca oraz gmin ościennych tradycji ludowych regionu łęczyckiego.

§ 2. Realizację przedsięwzięć określonych w § 1 powierza się Domowi Kultury w Łęczycy. Dom Kultury zorganizuje imprezy mające na celu prezentację osiągnięć artystycznych szkół podstawowych i gimnazjów, prezentację dokonań w zakresie kultywowania tradycji ludowych regionu łęczyckiego. Planuje się następujące imprezy:

1) Pokaz Potraw Regionalnych;

2) Pokaz Twórczości Artystycznej Gospodyń;

3) Otwarty Przegląd Twórczości Wokalnej;

4) Powiatowy Międzyszkolny Przegląd Piosenki ŻACZEK;

5) "Powiatowe Konfrontacje Artystyczne Szkół"

6) Impreza folklorystyczna pn. "Łęczyca w Brawach Jesieni - Spotkanie z Folklorem"

§ 3. Koszty przedsięwzięcia określonego w § 2 finansowane będą przy udziale Gminy Łęczyca. Gmina przeznacza na organizację imprez dotację celową w łącznej kwocie 5.000,00 zł/ słownie pięć tysięcy złotych/. Kwota ta zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów i zakup nagród dla uczestników imprez, w tym:

1) na Pokaz Potraw Regionalnych - kwota 1.600,00 zł;

2) na Pokaz Twórczości Artystycznej Gospodyń - kwota 300,00 zł;

3) na Otwarty Przegląd Twórczości Wokalnej - kwota 500,00 zł;

4) na Powiatowy Międzyszkolny Przegląd Piosenki ŻACZEK - kwota 500,00 zł;

5) na "Powiatowe Konfrontacje Artystyczne Szkół" - 1.500,00 zł;

6) na imprezę folklorystyczną pn. "Łęczyca w Barwach jesieni- Spotkanie z Folklorem"- 600,00 zł.

§ 4. 1. Wójt Gminy zobowiązuje się do przekazania przed terminem każdej imprezy kulturalnej wymienionej w § 2 dotacji celowej określonej w § 3 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Łęczycy z przeznaczeniem dla Domu Kultury w Łęczycy. Podstawą do przekazania dotacji na poszczególne imprezy kulturalne będzie pismo Domu Kultury.

2. Przedmiot porozumienia zostanie zrealizowany w okresie od 03 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 5. 1. Ostateczne rozliczenie przedsięwzięcia nastąpi po wykonaniu przedmiotu porozumienia , nie później jednak niż do 31 grudnia 2012 roku. Dom Kultury przedstawi sprawozdanie merytoryczne z przebiegu imprez określonych w § 2 oraz ze sposobu rozdysponowania środków przekazanych na ten cel przez Wójta Gminy Łęczyca. Burmistrz Miasta przedstawi sprawozdanie finansowe z wykorzystania powyższych środków do 31 stycznia 2013 roku .

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu Gminy Łęczyca nie może być przeznaczona na inny cel niż określony w § 3.

3. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana część podlega zwrotowi na rachunek bankowy Gminy w terminie nie później niż 15 dni od określonego w porozumieniu dnia wykonania zadania.

4. W przypadku wykorzystania dotacji na inny cel, niż określony w porozumieniu, dotacja celowa podlega w całości zwrotowi na rachunek bankowy Gminy Łęczyca wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania dotacji z tego rachunku do dnia jej zwrotu.

§ 6. 1. Wójt Gminy bądź wyznaczony przez niego pracownik ma prawo dokonać kontroli ponoszonych wydatków w ramach przyznanej dotacji.

2. Gmina Miasto Łęczyca ma obowiązek udostępnić dokumentację finansową niezbędną do przeprowadzenia kontroli.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystaniu środków, Wójt jest uprawniony do rozwiązania porozumienia ze skutkiem natychmiastowym.

§ 7. Wszelkie zmiany w treści porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy, w szczególności art. 250 do 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami).

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 10. Porozumienie zostało zawarte w 8 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym : 2 egz. dla Gminy Miasto Łęczyca, 1 egz. dla Domu Kultury w Łęczycy oraz 5 egz. dla Gminy Łęczyca.

WÓJT GMINY BURMISTRZ MIASTA

Andrzej Krzysztof Wdowiak Andrzej Olszewski

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Stelmaszczyk

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »