| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/54/2011 Rady Gminy Pątnów

z dnia 6 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Pątnów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 420, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) oraz art. 6 i art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz. 654 i Nr 139, poz. 814) - Rada Gminy Pątnów uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) przedszkolu - należy rozumieć prowadzone przez Gminę Pątnów:

a) Publiczne Przedszkola w Zespole Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym,

b) Publiczne Przedszkola w Zespole Szkół Samorządowych w Załęczu Wielkim,

c) Publiczne Przedszkola w Zespole Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dzietrznikach,

d) Publiczne Przedszkola w Zespole Szkół Samorządowych w Grębieniu,

e) Publiczne Przedszkola w Zespole Szkół Samorządowych w Popowicach,

f) Publiczne Przedszkola w Zespole Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie,

g) Publiczne Przedszkole w Kamionce w Zespole Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie;

2) podstawie programowej - należy rozumieć podstawę programową określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz.17);

3) rodzicu - należy rozumieć również opiekuna prawnego.

§ 2. Ustala się bezpłatny pięciogodzinny pobyt dziecka w przedszkolu.

§ 3. 1. Ustala się opłatę za jedną godzinę, wykraczającą poza pięciogodzinny bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu, w wysokości 1,20 zł.

2. Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń, z uwzględnieniem zniżek:

a) dla drugiego i trzeciego dziecka 50% wysokości świadczenia,

b) dla czwartego dziecka i kolejnych zwolnienie z opłaty.

3. Szczegółowe warunki korzystania ze świadczeń przedszkolnych określa umowa cywilnoprawna, zawarta pomiędzy rodzicami a dyrektorem zespołu.

4. Na podstawie stawki odpłatności, o której mowa w ust.1 oraz ilości godzin dziennego pobytu dziecka powyżej pięciu godzin, dyrektor przedszkola wylicza oraz podaje do publicznej wiadomości rodziców wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie ze świadczeń przedszkola.

§ 4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata o której mowa w § 3. Ust. 4 podlega zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne za każdą godzinę absencji w miesiącu poprzednim lub podlega zwrotowi wg uznania rodzica.

§ 5. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Pątnów.

§ 6. Tracą moc uchwały nr:

1) Nr XIV/86/2007 Rady Gminy Pątnów z dnia 25 września 2007 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pątnów;

2) Nr X/40/2011 Rady Gminy Pątnów z dnia 14 października 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gminę Pątnów.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Klimas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »