| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/247/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 28 września 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski

Na podstawie art.14 ust.5 oraz art. 6 ust.1 w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity:Dz.U. z 2004r. Nr 256,poz.2572, zmiany: z Dz.U. z 2004r.,Nr 273,poz. 2703, Nr 281,poz.2781, z 2005 Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788,Nr 122, poz.1020,Nr 137,poz.1304,Nr 167,poz.1400, Nr249,poz.2104,Dz.U.z 2006r. Nr 144,poz.1043,Nr 208,poz.1532, Nr 227,poz.1658, Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz.273, Nr 120,poz.818, Nr 115,poz.791, Nr 180,poz.1280,Nr 181, poz.1292, Dz.U. z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz.917,Nr 216, poz.1370, Nr 235, poz.1618, z 2009r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz.458, Nr 157, poz.1241,Nr 219, poz.1705, z 2010 r., Nr 44, poz.250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857,Nr 148, poz.991, z 2011 Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142,Nr 28 poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz.230, Nr 117 poz.679, Nr 134, poz.777) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się bezpłatny 5 godzinny pobyt dzieci w publicznych przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski, zwanych dalej przedszkolami, w zakresie nauczania, wychowania i opieki.

§ 2. Świadczeniami przedszkoli przekraczającymi podstawę programową wychowania przedszkolnego są:

1) zajęcia reedukacyjne (wyrównujące);

2) zajęcia wynikające z zapewnienia dodatkowej opieki;

3) zajęcia utrwalające zdobyte wiadomości;

4) realizacja programów dodatkowych proponowanych przez władze oświatowe, autorskich programów własnych przedszkoli dotyczących w szczególności:

a) wspierania zdolności twórczych dzieci,

b) zdrowia emocjonalnego,

c) adaptacji dzieci w środowisku,

d) wzajemnych relacji dzieci i rodziców ;

5) organizowanie przez przedszkola uroczystości i imprez okolicznościowych na wniosek rodziców lub przedstawicieli środowiska lokalnego.

§ 3. 1. Ustala się odpłatność za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wykraczającą poza pięciogodzinny bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu według stawki w wysokości 0,17% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

2. Odpłatności nie nalicza się w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, za każdą godzinę nieobecności.

§ 4. 1. Upoważnia sie dyrektorów do rozpatrywania wniosków rodziców (opiekunów) dziecka o przyznanie ulgi w opłacie.

2. Zasady i tryb przyznawania ulg określa załącznik do niniejszej uchwały

§ 5. Dyrektor przedszkola podpisuje z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka umowę cywilno-prawną, regulującą czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz zasady pobierania opłat.

§ 6. Uchwała Nr XXXVII/646/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Piotrków Trybunalski (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 194,poz.1771 z dnia 08.07.2009r.) utraciła moc na podstawie art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta


Ludomir Pencina


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/247/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 28 września 2011 r.

Zasady i tryb przyznawania ulg

1. Zasady przyznawania ulg w opłatach w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo:

1) wysokość przysługującej ulgi zależy od dochodu przypadającego na jednego członka rodziny:

a) jeżeli dochód nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust.1 uchwały - opłata za drugie i każde następne dziecko wynosi 50% opłaty określonej w §3 ust.1 uchwały,

b) jeżeli dochód wynosi od 50% do 100% minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust.1 - opłata za drugie i każde następne dziecko wynosi 65% opłaty określonej w §3 ust.1 uchwały,

c) jeżeli dochód przekracza minimalne wynagrodzenie, o którym mowa w §3 ust.1 uchwały - opłata za drugie i każde następne dziecko wynosi 80% opłaty określonej w §3 ust.1 uchwały;

2) dochód, o którym mowa w pkt 1 ustalany jest na podstawie: zaświadczeń pracodawcy o wynagrodzeniu, odcinków rent i emerytur lub innych dokumentów potwierdzających osiągane dochody.

2. Ulgi w opłatach dla rodziców (opiekunów) znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej:

1) ulgi w opłatach rozpatruje komisja powołana przez dyrektora, który jej przewodniczy. W skład komisji wchodzą:

a) przedstawiciel rady pedagogicznej,

b) przedstawiciel rodziców lub prawny opiekun;

2) rozpatrując wnioski o udzielenie ulg komisja uwzględnia:

a) sytuację materialna rodziców (opiekunów) dziecka w oparciu o wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,

b) opinię nauczyciela o sytuacji rodzinnej dziecka, a następnie podejmuje decyzję co do zakresu i wysokości ulgi;

3) ulga w opłatach obejmuje świadczenia wykraczające poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego;

4) ulga przyznawana jest na czas określony od 1 do 10 miesięcy. Do przyznanej ulgi rodzic (opiekun) zachowuje także prawo, jeżeli dziecko (dzieci) uczęszcza do przedszkola w czasie przerwy wakacyjnej (przedszkola dyżurującego).

Wiceprzewodniczący Rady Miasta


Ludomir Pencina

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »