| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/101/2011 Rady Gminy JEŻÓW

z dnia 2 grudnia 2011r.

w sprawie: zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 , art. 8 ust. 1, art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2011r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) art. 110 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r Nr 175 poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 482 z 2011r. Nr 81, poz.440, Nr.106, poz.622) Rada Gminy Jeżów uchwala co następuje:

§ 1. W statucie GOPS w Jeżowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XX/113/04 Rady Gminy Jeżów z dnia 3 listopada 2004r w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Społecznej w Jeżowie zmienianym Uchwałą Nr XXX/184/09 Rady Gminy Jeżów z dnia 27 lutego 2009r wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie zwany dalej ośrodkiem działa na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności na podstawie:

1) uchwały Nr XI/48/90 Rady Gminy Jeżów z dnia 05 kwietnia 1990r w sprawie powołania GOPS;

2) ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r Nr 223, poz. 1458);

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

6) ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.);

7) ustawy z dnia 07 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009r Nr 1 poz. 7 z późn. zm. );

8) ustawy z dnia 29 grudnia 2005r o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005r Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.);

9) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r Nr 71, poz. 734 z późn. zm.);

10) ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);

11) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.);

12) ustawy z dnia 25 lutego 1964r Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r Nr 64 poz. 959 z późn. zm.);

13) ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);

14) ustawa z dnia 27 września 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r Nr 210, poz. 135 z późn. zm.);

15) ustawa z dnia 28 marca 2007r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473).

2) § 2 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

"Ośrodek jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, finansowaną z budżetu Gminy Jeżów, z dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz innych środków w tym programów i projektów realizowanych w ramach POKL, EFS"

3) § 7 ustęp 1 po pkt. 4 dodaje się pkt. 5, 6 i 7 o brzmieniu:

5. "Wykonanie zadań Gminy wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych z wyłączeniem zadań przypisanych organom gminy."

6. "Wykonanie innych zadań przyjętych w drodze umów, porozumień zawartych z Wójtem lub innymi podmiotami po zapewnieniu przez te podmioty środków na realizacje zadań związanych z pomocą społeczną."

7. "Realizacja postanowień ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:

1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinnie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wznowieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;

3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;

4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

4) § 7 ustęp 2 po pkt. 18 dodaje się pkt. 19 i 20 o brzemieniu:

19. "Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych."

20. "Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, a także za uczestników zajęć w centrach integracji społecznej oraz osoby realizujące kontrakt socjalny."

§ 2. Pozostałe postanowienia pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Jeżów


Krzysztof Orłowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »