| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Wierzchlas

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzchlas

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 21 ust. 1 pkt. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Dz. U. z 2005 r. Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13) Rada Gminy Wierzchlas uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Uchwała niniejsza ustala na kolejnych pięć lat wieloletni plan gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzchlas zwany w dalszej części uchwały "programem".

2. Ilekroć w dalszej części uchwały mowa jest o "zasobie" należy przez to rozumieć Mieszkaniowy zasób Gminy Wierzchlas.

Rozdział 2.
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy w latach 2012-2016

§ 2. 1. Mieszkaniowy zasób Gminy Wierzchlas obejmuje:

1) lokal mieszkalny nr 1 mieszczący się w budynku szkolnym w Mierzycach o pow. użytkowej 32,82 m 2 ,

2) lokal mieszkalny nr 2 mieszczący się w budynku szkolnym w Mierzycach o pow. użytkowej 48,48 m 2 ,

3) lokal mieszkalny nr 1 mieszczący się w budynku Ośrodka Zdrowia w Mierzycach o pow. użytkowej 67 m 2 ,

4) lokal mieszkalny nr 2 mieszczący się w budynku Ośrodka Zdrowia w Mierzycach o pow. użytkowej 58 m 2 ,

5) lokal mieszkalny nr 3 mieszczący się w budynku Ośrodka Zdrowia w Mierzycach o pow. użytkowej 63,45 m 2 ,

6) lokal mieszkalny nr 2 mieszczący się w budynku szkolnym w Strugach o pow. użytkowej 47,22 m 2 ,

7) lokal mieszkalny nr 3 mieszczący się w budynku szkolnym w Strugach o pow. użytkowej 37,50 m 2 ,

8) lokal mieszkalny nr 1 mieszczący się w budynku szkolnym w Toporowie o pow. użytkowej 47,97 m 2 ,

9) lokal mieszkalny nr 2 mieszczący się w budynku szkolnym w Toporowie o pow. użytkowej 64,30 m 2 ,

10) lokal mieszkalny nr 1 mieszczący się w budynku Ośrodka Zdrowia w Kraszkowicach o pow. użytkowej 60 m 2 ,

11) lokal mieszkalny nr 2 mieszczący się w budynku Ośrodka Zdrowia w Kraszkowicach o pow. użytkowej 54 m 2 ,

12) budynek mieszkalny położony na działce nr 2616 w Wierzchlesie o pow. użytkowej 56 m 2 ,

13) budynek mieszkalny położony na działce 2529 w Wierzchlesie o pow. użytkowej 80 m 2 .

2. Z zasobu wymienionego w ust.1 wydziela się:

1) lokale mieszkalne wymienione w punkcie od 1 do 11,

2) lokale socjalne wymienione w punkcie 12 i 13.

§ 3. 1. Stan techniczny zasobu przedstawia się następująco:

1) lokale mieszkalne wyposażone są w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, łazienkę i centralne ogrzewanie,

2) lokale socjalne wyposażone są w instalację elektryczną, wodę i ogrzewanie piecowe.

Rozdział 3.
Zasady wynajmowania lokali

§ 4. 1. Ustala się następujące rodzaje czynszów za najem lokali:

1) za lokale mieszkalne,

2) za lokale socjalne.

§ 5. 1. Czynsz obejmuje następujące składniki: podatek od nieruchomości, koszty administrowania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku oraz wspólne opłaty za utrzymanie czystości, energię elektryczną.

2. Najemca oprócz czynszu zobowiązany jest ponadto do uiszczenia związanych z eksploatacją mieszkania opłat niezależnych od właściciela, to jest opłat za dostawę energii elektrycznej, wody, energię cieplną, wywóz nieczystości stałych i płynnych.

§ 6. Przy ustalaniu stawki czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu za wyjątkiem czynszu za lokale socjalne, uwzględnia się czynniki obniżające jego wartość użytkową.

§ 7. 1. Ustala się następujące czynniki obniżające oraz wysokość obniżki stawki czynszu:

1) za brak instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej- 20%,

2) za brak instalacji centralnego ogrzewania- 10%,

3) za brak instalacji ciepłej wody- 5%,

4) za brak łazienki- 10%,

5) stawka czynszu regulowanego ulega obniżeniu z tytułu złego ogólnego stanu technicznego budynku, a lokale w nim są zagrzybione, ściany przemarzają - 10%.

2. Czynniki obniżające stawki czynszu nie dotyczą czynszu za lokale socjalne.

§ 8. 1. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekroczyć połowy stawkinajniższego czynszu w zasobie.

2. W uzasadnionych przypadkach gdy przemawiają za tym ważne społeczne okoliczności, Wójt może zwolnić najemcę z zapłaty czynszu.

§ 9. Czynsz za lokale mieszkalne i socjalne opłacają najemcy lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

§ 10. 1. Stawki czynszu miesięcznego za 1 m 2 powierzchni użytkowej określa Wójt Gminy w drodze zarządzenia.

2. Podwyższenie czynszu może być dokonywane przez Wójta Gminy tylko jeden raz w roku.

§ 11. Przez powierzchnię użytkową lokalu rozumie się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.

§ 12. W czasie trwania stosunku najmu, wynajmujący może podwyższać stawkę czynszu, jeżeli dokonał w lokalu ulepszeń mających wpływ na wysokość czynszu, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu z 3 - miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 13. Czynsz najmu płacony jest z góry do dnia 10 każdego miesiąca do kasy Urzędu Gminy w Wierzchlesie lub na wskazany przez Urząd rachunek.

Rozdział 4.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej, analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji stanu technicznego budynków i lokali

§ 14. Gospodarka mieszkaniowa w gminie finansowana jest w zupełności ze środków budżetu gminy.

§ 15. 1. Ogólna analiza potrzeb remontów i modernizacji wskazuje, że stan techniczny lokali będących w zasobie jest dobry.

2. Zakres planowanych remontów do 2016 roku obejmuje: 2012 - 2015 rok - wykonanie instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym w Wierzchlesie na działce 2529 - wartość 50.000,00zł. Inne ewentualne remonty bądź modernizacje będą wykonywane w niezbędnym stopniu. Gmina Wierzchlas będzie wykonywała wszelkie drobne remonty lokali mieszkalnych i budynków, w których się one znajdują, w zakresie, na jaki będą pozwalały środki finansowe zabezpieczone na ten cel w budżecie gminy, w kolejności zależnej od stopnia pilności tych remontów.

3. Jako priorytetowe uznaje się remonty przeprowadzane na podstawie art. 70 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), tj. wynikające z wymogów bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności instalacji elektrycznej, drożności i szczelności przewodów wentylacyjnych i spalinowych.

Rozdział 5.
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami zasobu mieszkaniowego

§ 16. Lokalami wchodzącymi w mieszkaniowy zasób Gminy Wierzchlas zarządza Wójt Gminy.

Rozdział 6.
Inne działania w kierunku wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania zasobem mieszkaniowym

§ 17. Nie przewiduje się sprzedaży lokali będących w zasobach gminy.

§ 18. Wójt Gminy winien podejmować działania zmierzające do:

1) powiększenia zasobów mieszkaniowych poprzez wykup wolnych lokali,

2) poprawy standardu lokali poprzez instalację urządzeń kanalizacyjnych.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 19. W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 21. Traci moc uchwała Nr X/52/2007 Rady Gminy w Wierzchlesie z dnia 29 października 2007 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzchlas.

§ 22. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Młynarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Masterlease Polska

Firma leasingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »