| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 44/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sulejów; Zarządu Powiatu Piotrkowskiego

z dnia 8 grudnia 2011r.

w sprawie w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie gminy Sulejów w sezonie 2011/2012

zawarte pomiędzy Gminą Sulejów z siedzibą przy ul. Konecka 42 reprezentowaną przez: Stanisława Baryłę - Burmistrza Sulejowa a Powiatem Piotrkowskim, ul. Aleje 3-go Maja 33, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Stanisław Cubała - Starosta i Grzegorz Adamczyk - Wicestarosta

Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na podstawie uchwał: 1. Rady Powiatu w Piotrkowie Tryb. Nr XI/92/11 z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie powierzenia Gminom Ręczno, Sulejów i Wolbórz zadania publicznego z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie poszczególnych gmin. 2. Rady Miejskiej w Sulejowie Nr XI/92/2011 r. z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Piotrkowskiego zadania publicznego z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Sulejów.

§ 1. Na mocy niniejszego porozumienia Gmina Sulejów przejmie zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Sulejów w sezonie 2011/2012.

§ 2. Gmina Sulejów zobowiązuje się do utrzymania przejezdności dróg powiatowych na terenie gminy zgodnie ze standardami zimowego utrzymania.

§ 3. 1. Gminie Sulejów zostanie przekazana w postaci dotacji celowej kwota 15 525,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych 00/100) na realizację powyższego zadania. 2. Numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej o/Paradyż filia Sulejów 60 8973 0003 0020 0031 0082 0001. 3. Termin przekazania środków: 8 000,00 zł. (słownie: osiem tysiący złotych 00/100) do 31 grudnia 2011 roku, 7 525,00,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych 00/100) do 15 lutego 2012 roku. 4. W przypadku obfitych i długo utrzymujących się opadów śniegu oraz występującej śliskości zimowej kwota dotacji celowej zostanie zwiększona do faktycznie poniesionych kosztów.

§ 4. Gmina zobowiązuje się w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2012 roku do rozliczenia dotacji przekazanej w 2011 roku oraz w terminie do dnia 20.04.2012 r. do rozliczenia dotacji przekazanej w 2012 roku, poprzez dostarczenie Powiatowi sprawozdania finansowego ze sposobu wykorzystania środków. Nie rozliczona kwota lub wykorzystana niezgodnie z niniejszym porozumieniem podlega zwrotowi wraz z odsetkami naliczonymi od dnia przekazania dotacji.

§ 5. Porozumienie niniejsze może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniem, dokonanym na piśmie.

§ 6. Powiat może rozwiązać porozumienie ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Gmina nie wykonuje porozumienia lub wykonuje je nienależycie.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem obowiązują przepisy o drogach publicznych, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb.

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

Burmistrz


Stanisław Baryła

Starosta Powiatu Piotrkowskiego


Stanisław Cubała


Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego


Grzegorz Adamczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »