| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Dłutów; Zarządu Powiatu Pabianickiego

z dnia 31 października 2011r.

pomiędzy:

Powiatem Pabianickim, zwanym w dalszych postanowieniach porozumienia "Powiatem" reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu którego działają:

1. Krzysztof Habura - Starosta Pabianicki

2. Irena Grenda - Wicestarosta

a Gminą Dłutów zwaną w dalszych postanowieniach porozumienia "Gminą" reprezentowaną przez:

Wójta Gminy - Grażynę Maślankę - Olczyk

Powiat i Gmina, mając na względzie następujące uchwały: Uchwała Rady Powiatu Pabianickiego Nr LIII/329/02 z dnia 21 lutego 2002 r., w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządu drogami powiatowymi oraz Uchwała Nr XXI/150/2000 Rady Gminy w Dłutowie z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządu drogami powiatowymi zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. Powiat powierza Gminie prowadzenie zadań publicznych, zwanych w dalszych postanowieniach porozumienia "zadaniami", w zakresie zarządu drogami powiatowymi, polegających na Zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów.

2. Zadanie będzie realizowane na drogach powiatowych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego porozumienia.

3. Obowiązki Gminy związane z realizacją zadania są określone w załączniku nr 2 do niniejszego porozumienia.

§ 2. 1. Porozumienie zawiera się na okres od dnia 18.11.2011 r. do 15.05.2012 r.

2. Zadania wynikające z § 1 ust. 1 realizowane będą w okresie od 18.11.2011 r. do 31.03.2012 r.

§ 3. Powiat przekaże Gminie na realizację zadania dotację do wysokości 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych). Środki na zadanie nie będą wyższe niż przyjęte w planie finansowym dział 600, rozdział 60014, paragraf 2310 budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

§ 4. 1. Przyznane środki finansowe, za prawidłową realizację zadania, w wysokości określonej w § 3 będą sukcesywnie przekazywane na konto Gminy o nr 54 8788 0009 0300 1948 2047 0007 - 15 dni po przedstawieniu Powiatowi comiesięcznych, cząstkowych rozliczeń przez Gminę oraz ich zatwierdzeniu przez Powiat.

2. Terminem przekazania rozliczeń cząstkowych jest 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie. Pierwsze rozliczenie obejmujące listopad oraz grudzień należy złożyć w dniach 1-15 stycznia 2012 r. Wzór rozliczenia został określony w załączniku nr 3.

3. Dowody zapłaty za faktury objęte danym rozliczeniem należy załączyć do następnego składanego rozliczenia. Dowody zapłaty za faktury dotyczące ostatniego rozliczenia Gmina przedłoży Powiatowi do dnia 15.05.2012 r.

4. Zatwierdzenie rozliczenia Gminy przez Powiat nastąpi w terminie 15 dni od dnia jego przedstawienia przez Gminę.

§ 5. 1. W przypadku niewykonania przez Gminę niniejszego porozumienia, jest ona zobowiązana do niezwłocznego zwrotu Powiatowi środków o jakich mowa w § 3 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

2. W przypadku, gdy dotacja, bądź jej część nie zostanie wykorzystana w terminie 30 dni od dnia złożenia rozliczenia zadania przez Gminę, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji. Po upływie terminu zwrotu zostaną naliczone odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu.

3. W przypadku, gdy dotacja zostanie wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości podlega ona zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 15 dni od stwierdzenia takiej okoliczności. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zostaną naliczone począwszy od dnia przekazania dotacji przez Powiat. W przypadku dotacji pobranej w nadmiernej wysokości odsetki naliczane będą począwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu dotacji.

§ 6. Gmina oświadcza, iż przekazane środki o których mowa w § 3 są środkami koniecznymi do realizacji zadania wymienionego w § 1 (zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym - t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), jednakże w przypadku zaistnienia sytuacji pogodowej, której nie można było przewidzieć, a która spowoduje przekroczenie kwoty określonej w § 3 strony ustalą w formie aneksu do niniejszego porozumienia kwotę, termin i formę przekazania należnych środków finansowych.

§ 7. Powiatowi przysługuje prawo kontroli oraz nadzoru nad realizacją zadania przez Gminę. Gmina obowiązana jest stosować się do zaleceń Powiatu w zakresie realizacji zadania.

§ 8. Powiatowi i Gminie przysługuje prawo rozwiązania porozumienia w trybie natychmiastowym w razie naruszenia postanowień porozumienia przez jedną ze stron.

§ 9. Strony porozumienia zgodnie ustalają, iż załączniki do porozumienia stanowią integralną część porozumienia. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 10. Strony porozumienia oświadczają, iż do kontaktów związanych z realizacją postanowień porozumienia wyznaczają następujące osoby:

a) Powiat Pabianicki: Jolanta Nowicka - Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów

b) Gmina Dłutów: Anna Małecka - Inspektor

§ 11. Spory majątkowe związane z realizacją porozumienia rozpatruje sąd powszechny.

§ 12. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem stosuje się postanowienia kodeksu cywilnego oraz ustaw o samorządzie powiatowym, o samorządzie gminnym, o zamówieniach publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o drogach publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

§ 13. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu.

§ 14. Niniejsze porozumienie sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Gminy, trzy dla Powiatu, z których dwa z przeznaczeniem do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wójt Gminy Dłutów


Grażyna Maślanka - Olczyk

Starosta Pabianicki


Krzysztof Habura


Wicestarosta


Irena Grenda


Załącznik Nr 1 do Porozumienia
Zarządu Powiatu Pabianickiego
z dnia 31 października 2011 r.

Gmina Dłutów

Pierwsza kolejność Zimowego Utrzymania

Droga nr 3313E Dłutów - Górki Duże - 5,6 km - 28.000 m2

Razem: 5,6 km - 28.000 m2

Druga kolejność Zimowego Utrzymania

a) Droga nr 1512E Zofiówka - Leszczyny Duże - 5,2 km - 26.000 m2

b) Droga nr 2904E Tuszyn - Czyżemin - 1,0 km - 5.500 m2

c) Droga nr 3310E Dłutów - Rydzyny - 2,0 km - 8.000 m2

d) Droga nr 3313E Róża - Dłutów - 10,9 km - 54.805 m2

Razem: 19,1 km - 94.305 m2

OGÓŁEM I + II kolejność - 24,7 km - 122.305 m2

Wszystkie drogi należy utrzymywać w 5 STANDARDZIE zimowego utrzymania dróg.

STANDARD 5 - jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

Wszystkie drogi I - szej i II - ej kolejności odśnieżania.


Załącznik Nr 2 do Porozumienia
Zarządu Powiatu Pabianickiego
z dnia 31 października 2011 r.

Obowiązki Gminy związane z realizacją zadania: zimowe utrzymanie dróg.

1) Prowadzenie całodobowego zimowego utrzymania dróg (odśnieżania, usuwania śliskości zimowej i wywozu śniegu).

2) Dysponowanie do wykonania usługi sprzętem oraz urządzeniami do zimowego utrzymania dróg.

3) Utrzymywanie sprzętu oraz urządzeń w okresie obowiązywania porozumienia w sprawności technicznej.

4) Wykonanie porozumienia obejmuje wszystkie dni kalendarzowe i godziny w ciągu całej doby w okresie jego obowiązywania.

5) Odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie zadania, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, prowadzenie utrzymania zgodnie ze standardami, jakość materiałów oraz zastosowane metody organizacyjno - techniczne.

6) Gmina odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie.

7) Odpowiedzialność wobec osób trzecich wynikająca ze stanu dróg w okresie trwania porozumienia spoczywa na Powiecie. Gmina dostarczy wszelkie dokumenty potwierdzające wykonanie prac. W przypadku stwierdzenia, że szkoda powstała na skutek zaniechania, bądź niezgodnego z porozumieniem wykonania zadania, Powiat ma prawo dochodzić należnego odszkodowania ze strony Gminy na zasadach określonych w porozumieniu.

8) Sprzęt do zimowego utrzymania dróg zostanie wyposażony w żółte światła pulsujące zgodnie z art. 54 ust.1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 108 poz. 908)

9) Należy zawiadomić telefonicznie i faxem Wydział Dróg i Mostów o wyjazdach dotyczących zimowego utrzymania dróg majacych miejsce dnia poprzedniego. W przypadku, gdy wyjazd ma miejsce w dzień wolny od pracy zawiadomienia należy dokonać w pierwszy dzień roboczy po wyjeździe.


Załącznik Nr 3 do Porozumienia
Zarządu Powiatu Pabianickiego
z dnia 31 października 2011 r.

Sprawozdanie miesięczne z wykonania zadania powinno być sporządzone przez Gminę według przedstawionego poniżej wzoru (w załączeniu kserokopie faktur z opisem, których dróg powiatowych dotyczą oraz długością odcinków, które były utrzymywane w ramach danej faktury).

Rozliczenie dotacji na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów

Lp.

NR FAKTURY

DATA WYSTAWIENIA

DATA ZAPŁATY

WYSTAWCA FAKTURY

TREŚĆ FAKTURY (na co wydatkowano zawartą w nim kwotę)

KWOTA FAKTURY(zł)

UWAGI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OGÓŁEM

-

-

Sporządził: Główny Księgowy/Skarbnik

data: ........................, tel. ..........................

podpis: .............................

Podpis Kierownika jednostki/Przewodniczącego Zarządu: ...................................

W rozliczeniu prac wykonanych przez pracowników własnych oraz sprzęt będący własnością Gminy przedstawia się faktyczne koszty własne poniesione przy realizacji zadania.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »