| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/91/2011 Rady Gminy Ostrówek

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Ostrówek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117,poz.679, Nr 134,poz.777, Nr 217,poz.1281) oraz art. 14 ust. 5, art. 6 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 205,poz.1206) Rada Gminy Ostrówek uchwala co następuje:

§ 1. W publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ostrówek zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie w zakresie realizacji podstawy programowej przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy przedszkola.

§ 2. 1. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) dziecka za świadczenia realizowane w przedszkolu w czasie przekraczającym wskazany w §1 wymiar godzin w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę zajęć realizowanych z dzieckiem.

2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalona jest jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w ust.1, deklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych) liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin dziennie.

3. Zakres świadczeń oraz zasady odpłatności za te świadczenia, termin obowiązywania umowy określi umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

4. Opłata, o której mowa w ust.1 nie obejmuje kosztów zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) oraz kosztów wyżywienia.

5. Nie nalicza się opłat za godziny nieobecności dziecka w przedszkolu.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XII/76/2011 Rady Gminy Ostrówek z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Ostrówek.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrówek.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Wojewoda

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »