| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr 1/2012 Burmistrza Miasta Łowicza; Wójta Gminy Chąśno

z dnia 5 stycznia 2012r.

w sprawie współdziałania Gminy Miasto Łowicz z Gminą Chąśno w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Chąśno

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/33/2006 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie współdziałania Gminy Miasta Łowicz z Gminą Chąśno w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Chąśno i Uchwały Nr IV/13/06 Rady Gminy w Chąśnie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie współdziałania Gminy Chąśno z Gminą Miasta Łowicz w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Chąśno zostaje zawarte w dniu 5 stycznia 2012 roku Porozumienie Międzygminne, zwane dalej "Porozumieniem", pomiędzy: Gminą Miasto Łowicz z siedzibą w Łowiczu ul. Stary Rynek 1 (NIP: 834-00-06-833) reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Łowicza - Krzysztofa Jana Kalińskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Arkadiusza Podsędka, zwaną dalej "Miastem", a Gminą Chąśno z siedzibą w Chąśnie (NIP: 834-10-17-655) reprezentowaną przez: Wójta Gminy Chąśno - Dariusza Reczulskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Alicji Klimkiewicz, zwana dalej "Gminą".

§ 1. Przedmiotem Porozumienia jest współdziałanie Miasta z Gminą w zakresie wykonywania zadania oświatowego polegającego na zapewnieniu wychowania przedszkolnego dzieciom 3,4-letnim oraz posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zamieszkałym na terenie Gminy.

§ 2. 1. Zadanie będzie realizowane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto.

2. Realizacja zadania, o którym mowa w § 1 Porozumienia nie może spowodować zmian organizacyjnych w placówkach wychowania przedszkolnego Miasta.

§ 3. 1. Działając w trybie art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) Gmina udziela Miastu dotacji celowej w wysokości 10.912 złotych (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset dwanaście złotych) na realizację zadania w roku 2012.

2. Dotacja celowa zostaje udzielona na sfinansowanie zadania określonego w § 1 Porozumienia wykonywanego w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r.

3. Kwota dotacji celowej w wysokości określonej w ust.1 zostanie przekazana jednorazowo przez Gminę na rachunek bankowy Miasta: Kredyt Bank Nr 89 1500 1689 1216 8005 0166 0000, w terminie do 31 stycznia 2011 r.

4. Miesięczna kwota dotacji stanowi iloczyn liczby dzieci - mieszkańców Gminy uczęszczających do przedszkoli publicznych dla których organem prowadzącym jest Miasto i planowanego średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w przedszkolu.

5. Miesięczny średni koszt utrzymania jednego dziecka podlegający zwrotowi przez Gminę w 2012 roku wynosi 682,00 zł.

6. Za miesiące lipiec - sierpień liczba dzieci - mieszkańców Gminy będzie ustalona jako średnia za okres styczeń - czerwiec 2012r.

7. Miasto zobowiązuje się do udostępniania - na wniosek Gminy dokumentacji potwierdzającej pobyt dzieci w przedszkolach.

§ 4. 1. Miasto zobowiązuje się do wydatkowania udzielonej dotacji celowej wyłącznie na realizację zadań objętych zakresem Porozumienia.

2. Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane listy dzieci uczęszczających do poszczególnych przedszkoli.

3. Dotację określoną w § 3 ust. 1 Porozumienia Miasto jest zobowiązane wykorzystać do dnia 31.08.2012 r. Dotację niewykorzystaną do tego terminu w całości lub w części Miasto jest zobowiązane zwrócić w terminie do dnia 15.09.2012 r. na rachunek bankowy Gminy: Nr 19 9288 1112 1014 7177 2000 0010.

§ 5. 1. Porozumienie Gminy i Miasta może być rozwiązane na mocy porozumienia stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają to współdziałanie.

2. W przypadku przerwania współdziałania skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych strony określą w odrębnym Porozumieniu.

3. W przypadku konieczności zmiany wysokości dotacji na realizację zadania w trakcie roku budżetowego spowodowanej zwiększoną lub zmniejszoną liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli wysokość środków określonych w § 3 ust. 1 ulegnie odpowiednio zmianie, począwszy od daty ustalenia nowej liczby dzieci.

§ 6. 1. Miasto na każde żądanie Gminy udziela niezbędnych informacji z zakresu realizacji Porozumienia.

2. Gmina współdziała i udziela niezbędnej pomocy Miastu w trakcie realizacji Porozumienia.

§ 7. 1. Dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem Miasto jest zobowiązane zwrócić wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczonych od dnia przekazania dotacji przez Gminę na rachunek bankowy Gminy.

2. Dotację pobraną nienależnie Miasto jest zobowiązane zwrócić wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczonych od dnia stwierdzenia nienależnego pobrania dotacji na rachunek bankowy Gminy.

3. Zwrotowi podlega ta część dotacji celowej, która została niewykorzystana, została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.

§ 8. 1. Osobami odpowiedzialnymi za merytoryczną realizację Porozumienia są :

1) ze strony Gminy : Grażyna Żyto - sekretarz Gminy

2) ze strony Miasta : Joanna Mostowska - dyrektor ZOPM

2. Osobami odpowiedzialnymi za finansową realizację porozumienia są :

1) ze strony Gminy : Alicja Klimkiewicz - skarbnik Gminy

2) ze strony Miasta : Arkadiusz Podsędek - skarbnik Miasta

§ 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.).

§ 10. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 11. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 12. Porozumienie zostało spisane w sześciu egzemplarzach po 3 dla każdej ze stron.

Wójt Gminy Chąśno


Dariusz Reczulski

Burmistrz Miasta Łowicza


Krzysztof Jan Kaliński

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Hewalex Leszek Skiba

Firma Hewalex jest polskim producentem kolektorów słonecznych o największym udziale w rynku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »