| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/172/11 Rady Gminy Andrespol

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Andrespol

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40 poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 147 poz. 881, nr 217 poz. 1281) i art.7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z 2006r. Nr 144, poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 47, poz. 278 z 2011r. Nr 5 poz. 13, Nr 106, poz. 622) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r. Nr 5, poz. 33)- Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Andrespol.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości musi spełniać następujące wymagania:

1) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością przeznaczoną na bazę transportową z zapleczem techniczno-biurowym. Teren bazy powinien być utwardzony, ogrodzony zabezpieczony przed dostępem osób trzecich, wielkość powierzchni dostosowana do ilości pojazdów oraz ilości sprzętu. Baza powinna posiadać:

- miejsca postojowe dla pojazdów,

- miejsca do przechowywania kontenerów , pojemników i worków,

- miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów oraz urządzeń do gromadzenia odpadów, spełniające wymagania ochrony środowiska. Dopuszcza się posiadanie umowy z firmą uprawnioną do świadczenia usług w tym zakresie.

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania uniwersalnymi i specjalistycznymi pojazdami do odbioru odpadów w ilości zapewniającej pełną i nieprzerwaną obsługę. Pojazdy powinny być sprawne technicznie i przystosowane do przewozu odpadów w sposób niepowodujący zanieczyszczania środowiska wyposażone w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie załadunku. Środki transportu przeznaczone do odbioru i transportu odpadów zmieszanych powinny być przystosowane do bezpyłowego ich odbioru.

3) posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej;

4) posiadać pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów utrzymywane w należytym stanie technicznym i sanitarno-higienicznym oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów spełniające wymagania określone w Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrespol (Uchwała Nr LIII/528/06 Rady Gminy Andrespol z dnia 27 października 2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrespol).

5) trwale i czytelnie oznakować pojemniki, kontenery i worki - nazwa firmy, numer telefonu;

6) oznakować pojazdy do odbierania odpadów w sposób trwały i czytelny, umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługę odbioru odpadów komunalnych- nazwa firmy, dane adresowe, numer telefonu;

7) poddawać pojazdy i urządzenia służące do odbierania odpadów komunalnych myciu, odkażaniu i dezynfekcji z częstotliwością zapewniającą im właściwy stan sanitarny nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim raz na dwa tygodnie;

8) posiadać dokument potwierdzający gotowość przyjęcia odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów;

9) posiadać biuro wyposażone w sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem pozwalającym na przekazywanie do gmin informacji wymaganych przepisami oraz prowadzenie ewidencji zawartych i rozwiązanych umów na odbieranie odpadów komunalnych;

10) przedłożyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działania przedsiębiorstwa odpowiada działalności zawartej we wniosku

3. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, obejmujących niesegregowane odpady komunalne jest zobowiązany także do odbierania wszystkich selektywnie zebranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym:

- powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

- zużytych baterii

- zużytych akumulatorów

- odpadów niebezpiecznych

- odpadów z remontu.

4. Gospodarkę odpadami komunalnymi, w tym zebranymi selektywnie, należy prowadzić zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrespol oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Andrespol

5. Określa się, że miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów są miejsca wskazane w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Łódzkiego.

§ 3. 1. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych musi spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zaplecze techniczno- biurowe w postaci bazy transportowej, wraz z garażami i miejscami postojowymi oraz miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów. Dopuszcza się posiadanie umowy z firmą uprawnioną do mycia i dezynfekcji pojazdów. Miejsce garażowania pojazdów powinno być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich

2) posiadać pojazdy (co najmniej jeden) asenizacyjne spełniające wymagania rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. Nr 193, poz. 1617). Pojazdy powinny być sprawne technicznie;

3) oznakować w sposób trwały i widoczny pojazdy asenizacyjne, przeznaczone do opróżniania zbiorników bezodpływowych i nieczystości ciekłych poprzez umieszczenie nazwy firmy, danych adresowych i numeru telefonu;

4) udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną wymienioną we wniosku;

5) poddawać pojazdy asenizacyjne myciu, odkażaniu i dezynfekcji z częstotliwością zapewniającą im właściwy stan sanitarny nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim raz na dwa tygodnie;

6) przedłożyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działania przedsiębiorstwa odpowiada działalności zawartej we wniosku

7) posiadać zaplecze biurowe pozwalające na prowadzenie ewidencji zawartych i rozwiązanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz przekazanie do gminy informacji wymaganych przepisami..

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

§ 5. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Andrespol i zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Andrespol http://andrespol.bip.cc

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol


Jan Woźniak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »