| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim za 2011 rok

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281) Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego składa Radzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2011.

Na podstawie Zarządzenia Nr 476/10 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim, komisja obradowała w składzie:

1) Krzysztof Chojniak, z mocy ustawy - Przewodniczący Komisji;

2) Ludomir Pencina - delegowany przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

3) Mariusz Staszek -delegowany przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

4) Włodzimierz Krzysztof Budkowski - powołany przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

5) Arkadiusz Winiarski - powołany przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

6) Bogdan Bujak - powołany przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

7) Artur Wnuk - delegowany przez Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim;

8) Tomasz Jędrzejczyk - delegowany przez Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

W pracach komisji uczestniczył prokurator Prokuratury Rejonowej wskazany przez Prokuratora Okręgowegow Piotrkowie Trybunalskim.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano 4 posiedzenia.

Opracowano tematyczny harmonogram posiedzeń Komisji, który m.in. obejmował niżej wymienioną problematykę i zagadnienia:

1) Opracowanie programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2011;

2) Przyjęcie projektu "Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2011;

3) Przyjęcie informacji nt. działań podejmowanych przez Straż Miejską w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2010 r.;

4) Bezpieczeństwo oraz organizację ruchu drogowego na terenie miasta;

5) Ocenę zagrożenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta za 2010 rok;

6) Podsumowanie zagrożeń przestępczością na terenie miasta w 2010 roku, w tym opracowanie i omówienie aktualnej mapy zagrożeń przez przedstawicieli Policji;

7) Przyjęcie informacji o działaniach prowadzonych przez służby, inspekcji i straże na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2010 r.;

8) Działania służb, inspekcji i straży w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia ludzi;

9) Zaopiniowanie budżetu miasta na 2012 rok w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa;

10) Opracowanie "Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2012";

11) Przyjęcie projektu "Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2012";

12) Ustalenie i przyjęcie harmonogramu prac komisji na rok 2012. Ponadto omawiano i analizowano na poszczególnych posiedzeniach wybrane kierunki działań wynikające z przedsięwzięć ujętych w specjalnie opracowanych, ramowych programach m.in.: "Bezpieczne Miasto 2011", "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok", "Program Przeciwdziałania Narkomani dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2011", "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 - 2013 dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego".

Istotną wagę poświęcono zagadnieniom dotyczącym niżej wymienionym obszarom problemowym:

- narkomanii w placówkach oświatowych i wychowawczych,

- demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz młodzieży,

- utrzymaniu porządku i czystości w mieście,

- bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Problematykę bezpieczeństwa upowszechniano i popularyzowano poprzez lokalne mass media, włączając do działań Zespół Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a także inne podmioty działające na terenie miasta.

Część wniosków z posiedzeń komisji, w miarę możliwości realizowano niezwłocznie, natomiast część ujęta została w sporządzonym przez Komisję projekcie "Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2011" pn. "Bezpieczne Miasto 2011".

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim realizowała na przestrzeni 2011 roku zadania określone art. 38a ust. 2 wyżej wymienionej ustawy, wypracowując przy tym formy, sposoby i metody na bazie których uruchamiano szeroki wachlarz działań, zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, a tym samym bezpieczeństwa mieszkańców miasta, tworząc w oparciu o przygotowane projekty, opracowane koncepcje i analizy konkretne programy, realizowane w roku sprawozdawczym, a także w latach następnych.

Kierując się potrzebą wzrostu poziomu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, a także mając na uwadze poprawę stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych, wysunięto na Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wniosek o kontynuowaniu na terenie miasta dodatkowych pieszych patroli policyjnych w ramach systemu służb ponadnormatywnych, opłacanych ze środków finansowych miasta.

z up. Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego sprawującego funkcję starosty
Wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego


Andrzej Kacperek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »