| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Łasku; Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia 29 grudnia 2011r.

Na podstawie upoważnień wynikających z właściwych uchwał:

1. Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr III/29/10 z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Pabianic do zawierania umów i porozumień dotyczących realizacji zadań z zakresu oświaty i opieki społecznej z innymi jednostkami samorządu terytorialnego jak i jednostkami administracji rządowej;

2. Uchwały Rady Miejskiej w Łasku Nr XI/88/07 z dnia 5 września 2007 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Łasku do zawierania porozumień międzygminnych dotyczących realizacji zadań z zakresu oświaty strony ustalają, co następuje:

§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad zwrotu kosztów za ucznia, będącego mieszkańcem Gminy, a uczęszczającym na religię w Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym mieszczącym się przy Parafii Ewangelicko - Augsburskiej św. Piotra i św. Pawła w Pabianicach, przy ul. Zamkowej 8.

2. Nauczyciel religii - katecheta wskazany przez Proboszcza w/w Parafii, zatrudniony jest w Gimnazjum Nr 2 w Pabianicach.

§ 2. 1. Wynagrodzenie katechety w 2012 roku wynosi: 3.423 zł.

2. Ilość uczniów uczęszczających na religię: 6 dzieci.

3. Gmina zobowiązuje się do zwrotu 1/ 6 kosztów zatrudnienia katechety ponoszonych przez Miasto w 2012 roku, co stanowi kwotę 570 zł. (słownie: pięćset siedemdziesiąt zł.) na cały rok za jedno dziecko uczęszczające na religię do Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego w Pabianicach.

§ 3. 1. Należność, o której mowa w § 2 ust.3 Gmina zapłaci przelewem na rachunek bankowy Gmina "Miasto Pabianice" 48 1050 1461 1000 0023 4545 0817:

a) I transza płatna do 15 lipca 2012 r. (za 6 miesięcy): 285 zł.,

b) II transza płatna do 31 grudnia 2012 r. (za 6 miesięcy): 285 zł.

2. W przypadku zwłoki w zapłacie, Miastu przysługiwać będzie uprawnienie do naliczania odsetek ustawowych.

§ 4. W przypadku rezygnacji z uczęszczania na religię ucznia Gminy, Miasto powiadomi niezwłocznie Gminę.

§ 5. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 6. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31 sierpnia.

§ 7. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 8. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Prezydent Miasta Pabianic


Zbigniew Dychto


Burmistrz Łasku


Gabriel Szkudlarek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »