| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/95/2011 Rady Gminy Zadzim

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie likwidacji Samorządowego Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Gminie Zadzim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr. 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 roku ,Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz.420, Nr 157 poz.1241 Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz.142 Nr 28 poz. 146 i Nr 106 poz.675 Dz.U z 2011 r Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113 i Nr 149, poz. 887), art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236), art. 16 ust.1 , 3, 6 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092). Rada Gminy Zadzim uchwala co następuje:

§ 1. Likwiduje się z dniem 31 grudnia 2011 r. Samorządowy Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Gminie Zadzim , zwany dalej Zakładem.

§ 2. Nieruchomości znajdujące się w użytkowaniu Zakładu przechodzą pod zarząd Wójta Gminy Zadzim, zarząd nad nimi będzie sprawowany za pośrednictwem odpowiedniej komórki Urzędu Gminy Zadzim, która dokona przejęcia zadań i majątku zarządzanego dotychczas przez kierownika Zakładu.

§ 3. Majątek ruchomy Zakładu do czasu utworzenia w nowej formie organizacyjnej nowego Zakładu przekazany zostanie Wójtowi Gminy Zadzim, który zadecyduje o przeznaczeniu poszczególnych składników majątku. Przekazanie majątku ruchomego nastąpi według stanu ustalonego w wyniku inwentaryzacji dokonanej w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2012r.

§ 4. Czynności likwidacyjne rozpoczynają się z dniem wejścia w życie uchwały i winny zostać zakończone do dnia 31 stycznia 2012r. Czynności te obejmują przede wszystkim: uregulowanie spraw pracowniczych, zamknięcie ksiąg rachunkowych i likwidację rachunku bankowego Zakładu, zarchiwizowanie akt i dokumentów oraz przekazanie ich do archiwum Urzędu Gminy w Zadzimiu, sporządzenie protokołów stanu majątku, wierzytelności długów, uregulowanie wymaganych należności, zgłoszenie likwidacji do odpowiednich rejestrów i instytucji, przekazanie majątku zgodnie z §2 i 3.

§ 5. Należności i zobowiązania likwidowanego Zakładu po likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami Gminy Zadzim.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zadzim.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, a także podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady


Piotr Trybura

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »