| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/177/11 Rady Miasta Zgierza

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie nadania Statutu Miejskim Usługom Komunikacyjnym w Zgierzu

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), § 26 ust. 4 Statutu Miasta Zgierza (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2006 r. Nr 280, poz. 2173, z 2007 r. Nr 247, poz. 2297, z 2009 r. Nr 126, poz. 1259, Nr 245, poz. 2224, z 2010 r. Nr 163, poz. 1350) Rada Miasta Zgierza

uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Miejskim Usługom Komunikacyjnym w Zgierzu, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr VIII/62/95 Rady Miasta Zgierza z dnia 2 lutego 1995 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu zakładu budżetowego Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu oraz uchwała Nr XXXIII/352/2001 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/62/95 Rady Miasta Zgierza z dnia 2 lutego 1995 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu zakładu budżetowego Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza


Jarosław Komorowski


Załącznik do uchwały
Nr XVIII/177/11
Rady Miasta Zgierza
z dnia 29 grudnia 2011 r.

STATUT
Miejskich Usług Komunikacyjnych

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu, zwane dalej "Jednostką" działają jako jednostka budżetowa Gminy Miasto Zgierz.

2. Jednostka jest finansowana i rozliczana z budżetu Gminy Miasto Zgierz.

3. Siedziba Jednostki mieści się przy placu Jana Kilińskiego 7, 95-100 Zgierz.

§ 2. Jednostka działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

4) uchwały Nr LII/474/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego "Miejskie Usługi komunikacyjne w Zgierzu" w celu przekształcenia w jednostkę budżetową Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu, zmienionej uchwałą Nr LIV/501/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/474/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego "Miejskie Usługi komunikacyjne w Zgierzu" w celu przekształcenia w jednostkę budżetową Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu;

5) niniejszego Statutu.

Rozdział 2
Przedmiot i zakres działania

§ 3. Przedmiotem działania Jednostki jest:

1) organizacja miejskiej komunikacji autobusowej oraz tramwajowej;

2) kontrola wykonania usług przez przewoźników;

3) rozliczanie przewoźników w zakresie świadczonych usług przewozowych;

4) dystrybucja biletów obowiązujących w komunikacji miejskiej autobusowej i tramwajowej oraz kontrola opłat za przejazdy i windykacja należności z tytułu przejazdu bez biletu lub bez ważnego biletu;

5) organizowanie remontów i napraw środków trwałych Jednostki związanych z miejską komunikacją publiczną;

6) realizowanie zadań wynikających z zawartych porozumień międzygminnych dotyczących komunikacji autobusowej i tramwajowej.

Rozdział 3
Struktura organizacyjna i nadzór nad Jednostką

§ 4. 1. Całokształtem działalności Jednostki kieruje jej Kierownik, który reprezentuje Jednostkę i dokonuje czynności prawnych w jej imieniu. Kierownik Jednostki może ustanawiać pełnomocników.

2. Prezydent Miasta Zgierza nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Kierownikiem Jednostki.

3. Kierownik jednostki jest przełożonym wszystkich pracowników, którzy wykonują na swoich stanowiskach pracy zadania zgodne z powierzonym zakresem czynności ustalanym przez Kierownika Jednostki.

4. Szczegółową strukturę organizacyjną Jednostki określa Regulamin organizacyjny Jednostki opracowany przez Kierownika Jednostki i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Zgierza.

§ 5. 1. Organem sprawującym nadzór nad Jednostką jest Prezydent Miasta Zgierza.

2. Prezydent Miasta Zgierza dokonuje oceny działalności Kierownika Jednostki.

Rozdział 4
Majątek i finanse

§ 6. 1. Jednostka prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych przepisami prawa dla jednostek budżetowych.

2. Jednostka i jej działalność są finansowane ze środków budżetowych Gminy Miasto Zgierz, a uzyskane dochody odprowadzane na rachunek Gminy Miasto Zgierz.

3. Podstawą gospodarki finansowej Jednostki jest roczny plan finansowy.

§ 7. 1. Jednostka użytkuje i gospodaruje mieniem przekazanym jej przez Gminę Miasto Zgierz.

2. Jednostka prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 8. Zmiany w statucie Jednostki mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »