| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/119/12 Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 15 lutego 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta Rawa Mazowiecka działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777 Nr 145, poz.887 i Nr 217, poz.1281) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 i Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 106, poz. 622 Nr 152, poz.807 i Nr 230, poz. 1373), Rada Miasta w Rawie Mazowieckiej uchwala, co następuje :

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, w zakresie:

1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Rawa Mazowiecka


Grażyna Dębska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/119/12
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 15 lutego 2012 r.

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG NA TERENIE MIASTA RAWA MAZOWIECKA W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności, w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać specjalistyczne środki, przeznaczone do wyłapywania oraz transportu bezdomnych zwierząt, w tym:

a) atestowane urządzenia i sprzęt, przy pomocy, którego zwierzęta będą wyłapywane lub obezwładniane, nie stwarzając przy tym zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz uniemożliwiające zadawania im cierpienia,

b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, który posiada:

- odpowiednią powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) umożliwiającą ustawienie klatek w ilości równiej co najmniej czterech, odpowiadających wielkością średniej wielkości zwierzęcia, w sposób uniemożliwiający przesuwanie się klatek w czasie transportu oraz zapewniający prawidłową wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie,

- zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi;

2) zatrudniać przeszkolonych pracowników obsługujących sprzęt i urządzenia do wyłapywania, obezwładniania i transportu zwierząt, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług;

3) zapewnić całodobową dyspozycyjność wykonania usług w zakresie świadczenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

4) zapewnić w razie potrzeby opiekę weterynaryjną;

5) posiadać umowę na odbiór lub pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru zwierząt wyłapanych, z przedsiębiorcą prowadzącym schronisko dla zwierząt;

6) posiadać wyznaczone, zadaszone i ogrodzone miejsce, umożliwiające czasowy pobyt wyłapanych zwierząt w okresie, kiedy ich dostarczenie do schroniska dla zwierząt nie będzie możliwe.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/119/12
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 15 lutego 2012 r.

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG NA TERENIE MIASTA RAWA MAZOWIECKA W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług;

2) dysponować nieruchomością, na której będzie zlokalizowane schronisko, wyposażoną w:

a) ogrodzenie wykonane z trwałego materiału, uniemożliwiające przedostanie się zwierząt poza teren schroniska, jak i wejście osób postronnych na teren schroniska,

b) tablice informujące o charakterze i przeznaczeniu obiektu, godzinach pracy oraz możliwości kontaktu z prowadzącym schronisko;

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.);

4) dysponować sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia schroniska, a w szczególności:

a) urządzeniami przystosowanymi do wyłapywania i obezwładniania zwierząt,

b) pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt,

c) środkami służącymi do transportu zwierząt (np. klatkami);

5) zapewnić nadzór i opiekę weterynaryjną.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/119/12
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 15 lutego 2012 r.

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG NA TERENIE MIASTA RAWA MAZOWIECKA W ZAKRESIE GRZEBOWISK

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, powinien spełniać następujące wymagania:

1) dysponować nieruchomością, na której będzie zlokalizowane grzebowisko lub spalarnia;

2) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.);

3) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym, które będzie wykonane z trwałego materiału, w sposób uniemożliwiający przedostanie się na teren grzebowiska zwierząt i osób postronnych oraz oznakowaną tabliczkami informującymi o charakterze i przeznaczeniu obiektu, godzinach pracy oraz możliwości kontaktu z prowadzącym grzebowisko;

4) dysponować sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia grzebowiska, w szczególności:

a) środkami służącymi do transportu zwłok zwierzęcych i ich części,

b) narzędziami służącymi do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

c) pojazdem przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych i ich części,

d) chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych, w przypadku grzebowiska,

e) środkami do czyszczenia i odkażania sprzętu wykorzystywanego do transportu zwłok zwierzęcych, w przypadku grzebowiska;

5) zatrudniać przeszkolonych pracowników obsługujących grzebowisko;

6) zapewnić nadzór weterynaryjny, w przypadku grzebowiska;

7) dysponować sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia spalarni, w szczególności:

a) środkami służącymi do transportu zwłok zwierzęcych i ich części,

b) instalacją do spalania zwłok zwierzęcych i ich części, spełniającą wymagania odrębne,

c) chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,

d) środkami niezbędnymi do przechowywania bądź gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania zwłok zwierzęcych i ich części;

8) zatrudniać przeszkolonych pracowników obsługujących instalację oraz kierownika spalarni, posiadającego kwalifikacje wymagane przepisami odrębnymi.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »