| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/219/12 Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 21 marca 2012r.

w sprawie wyznaczenia targowisk na terenie miasta i gminy Łask oraz uchwalenia Regulaminu funkcjonowania targowisk

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się nowy Regulamin targowisk miejskich, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Położenie targowisk miejskich stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.

§ 4. Tracą moc:

1) uchwała Nr XIV/204/04 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie wyznaczenia targowisk na terenie miasta i gminy Łask oraz uchwalenia Regulaminu funkcjonowania targowisk;

2) uchwała Nr XLIII/448/10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu funkcjonowania targowisk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku


Robert Bartosik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/219/12
Rady Miejskiej w Łasku
z dnia 21 marca 2012 r.

REGULAMIN TARGOWISK MIEJSKICH

§ 1. Targowiska administrowane są przez Gminę Łask reprezentowaną przez Burmistrza Łasku.

§ 2. Handel na targowiskach jest dozwolony na zasadach określonych prawem i niniejszym regulaminem.

§ 3. Godziny otwarcia targowisk:

1) targowisko przy ulicy Berlinga oraz place targowe "Witaminka" przy ul. Skłodowskiej w Łasku i przy Pl. Szarych Szeregów - ul. Kopernika w Kolumnie czynne są codziennie w godz. 6:00 - 18:00;

2) targowisko przy ul. Szerokiej czynne jest w każdy czwartek w godz. 6:00 - 15:00.

§ 4. Na placu targowym ,,Witaminka" przy ulicy Skłodowskiej w Łasku obowiązuje podział na sekcje:

1) stanowiska handlowe od nr 1-12 przeznaczone są dla dokonania sprzedaży artykułów pozostałych;

2) stanowiska handlowe od nr 13-30 przeznaczone są dla dokonania sprzedaży produktów rolno-spożywczych.

§ 5. Na targowiskach może być prowadzona działalność gospodarcza w zakresie handlu, gastronomii i usług.

§ 6. Do prowadzenia działalności gospodarczej na targowiskach uprawnieni są:

1) przedsiębiorcy posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców w krajowym rejestrze sądowym lub do innego właściwego rejestru;

2) producenci rolni i działkowicze w zakresie sprzedaży własnych, nieprzetworzonych produktów oraz osoby sprzedające produkty pochodzenia leśnego, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2;

3) twórcy ludowi i artystyczni - w zakresie sprzedaży własnych wyrobów;

4) właściciele rzeczy używanych, nieprowadzący zawodowo działalności gospodarczej w zakresie handlu.

§ 7. Sprzedaż na targowiskach może być prowadzona ze straganów, stanowisk handlowych, przyczep, pojazdów samochodowych, stołów, koszy, z ręki itp.

§ 8. Na targowiskach zabrania się:

1) prowadzenia gier hazardowych oraz sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów;

2) wnoszenia i używania materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i życia;

3) prowadzenia w handlu okrężnym sprzedaży:

a) lekarstw,

b) substancji i płynów łatwopalnych, toksycznych i żrących,

c) broni, amunicji, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,

d) papierów wartościowych, zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu,

e) kamieni szlachetnych, metali szlachetnych i przedmiotów z nich wykonanych,

f) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na postawie odrębnych przepisów;

5) prowadzenia działalności handlowej na ciągach komunikacyjnych (jezdni, chodnikach przejściach przeznaczonych dla ruchu lub w sposób hamujący ruch na targowiskach);

6) zaśmiecania i zanieczyszczania targowiska.

§ 9. 1. Sprzedaż artykułów spożywczych może być prowadzona wyłącznie w sposób określony w odrębnych przepisach sanitarnych i weterynaryjnych.

2. Sprzedaż grzybów dziko rosnących może być prowadzona na targowisku, po spełnieniu wymogów określonych w odrębnych przepisach.

3. Sprzedający drób, mięsa z uboju obowiązani są w szczególności do:

1) przestrzegania przepisów sanitarnych;

2) posiadania aktualnego badania weterynaryjnego mięsa i dowodu dopuszczenia mięsa do sprzedaży przez lekarza weterynarii;

3) posiadania aktualnej książeczki zdrowia;

4) osoby prowadzące sprzedaż drobiu i mięsa z uboju obowiązane są do posiadania lad chłodniczych.

4. Na targowiskach miejskich obowiązuje zakaz handlu żywym inwentarzem.

§ 10. 1. Wszystkie towary mogą być wystawiane tylko w granicach stoiska, z którego prowadzona jest sprzedaż.

2. Zabrania się odstępowania miejsca sprzedaży przez osoby, którym miejsce to wyznaczono.

3. Obiekty i urządzenia handlowe ustawione niezgodnie z planem zagospodarowania targowiska oraz w ciągach komunikacyjnych będą usuwane na koszt i ryzyko właścicieli.

§ 11. 1. Sprzedawcy i inne osoby przebywające na targowiskach powinny wykonywać swe czynności, w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie.

2. Na targowiskach zabrania się zakłócania spokoju, w szczególności poprzez głośne odtwarzanie nagrań.

3. Sprzedawcy są zobowiązani do bezwzględnego utrzymania porządku i czystości zajmowanego stanowiska oraz do jego uporządkowania po zakończeniu sprzedaży, w szczególności osoby prowadzące handel na terenie targowiska zobowiązane są do zabierania ze sobą opakowań tekturowych, foliowych i odpadów z warzyw i owoców.

§ 12. 1. Przedsiębiorcy wymienieni w § 6 pkt 1 zobowiązani są do:

1) oznaczenia swoich stanowisk szyldem zawierającym określenie podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, przedmiotu tej działalności oraz numeru ewidencyjnego w rejestrze przedsiębiorców;

2) posiadania przy sobie oryginalnego dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie działalności gospodarczej lub poświadczonej urzędowo kopii tego dokumentu.

2. Osoby prowadzące handel na targowiskach, wymienione w § 6 zobowiązane są do uiszczania następujacych opłat:

1) dziennej opłaty targowej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łasku.Opłatę targową pobiera iunkasent.Wyłącznym dowodem opłaty targowej jest pokwitowanie, które nalezy zachować do chwili opuszczenia terenu targowiska i okazywać do kontroli osobom uprawnionym;

2) kwartalnej opłaty za rezerwację stanowiska handlowego zgodnie z podpisaną umową dzierżawy.

§ 13. 1. Nadzór nad pracą inkasenta sprawuje Urząd Miejski w Łasku.

2. Inkasent podczas wykonywania swojej pracy zobowiązany jest do posiadania identyfikatora oraz wykazu obowiązujących stawek opłat targowych.

§ 14. 1. Upoważnionymi do prowadzenia kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu są wyznaczeni przez Burmistrza Łasku pracownicy Urzędu Miejskiego w Łasku.

2. W zakresie prowadzonej sprzedaży kontrolę prowadzą powołane do tego służby i instytucje.

§ 15. Administrator targowiska nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione na targowisku.

§ 16. Wnioski i skargi dotyczące funkcjonowania targowisk należy składać do Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14 w Biurze Obsługi Intereseanta (parter).


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/219/12
Rady Miejskiej w Łasku
z dnia 21 marca 2012 r.

POŁOŻENIE TARGOWISK MIEJSKICH

1. Targowisko przy ulicy Berlinga - zlokalizowane na działce nr 272/1 obręb 14, teren częściowo zagospodarowany i ogrodzony, główna droga wjazdowa od strony ul. Warszawskiej.

2. Targowisko przy ulicy Szerokiej - zlokalizowane na działkach nr: 106/1, 106/3, 106/4, 108 obręb 14 , teren nieogrodzony.

3. Plac targowy "Witaminka" przy ul. Skłodowskiej w Łasku - zlokalizowane na działce nr 50/5 obręb 20, teren nieogrodzony, utwardzony.

4. Plac targowy przy Pl. Szarych Szeregów - ul. Kopernika w Kolumnie - zlokalizowane na części działki nr 181 obręb 4, teren nieogrodzony, utwardzony.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »