| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wojewody Łódzkiego; Wójta Gminy Domaniewice

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

zawarte w dniu 28 marca 2012 r.
pomiędzy Wojewodą Łódzkim
Jolantą Chełmińską, zwaną dalej "Wojewodą"
a Gminą Domaniewice reprezentowaną
przez Wójta Gminy Pawła Kwiatkowskiego.

§ 1. Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. z 1933 r. Nr 39, poz. 311, z 1959 r. Nr 11, poz. 62, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 144, poz. 1041), art. 8 ust. 2 i 2b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Wojewoda powierza a Gmina Domaniewice przyjmuje do wykonania do dnia 3 grudnia 2012 roku remont mogiły wojennej ppor. Bronisława Klusko-Sobykowskiego, zamordowanego 24 sierpnia 1943 roku, położonej na cmentarzu rzymskokatolickim pw.Św. Bartłomieja w Domaniewicach.

§ 2. Na wykonanie zadania określonego w § 1, Gmina Domaniewice zobowiązuje się wykorzystać dotację do dnia 3 grudnia 2012 roku.

§ 3. 1. Na realizację zadania powierzonego niniejszym Porozumieniem Wojewoda przekaże w 2012 roku Gminie Domaniewice dotację celową w wysokości 4.000,00 zł ( cztery tysięce złotych ) w dziale : 710, rozdziale : 71035, § 2020.

2. Dotacja będzie przekazana przelewem na rachunek bankowy Gminy Domaniewice 10 9288 1037 1980 0329 2000 0020 po podpisaniu Porozumienia przez obie strony i po dokonaniu zmian w planie dotacji celowych dla Gminy Domaniewice na rok 2012, nie później niż w terminie 30 dni od dokonania zmiany planu.

3. Na podstawie przepisów art.152 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Gmina Domaniewice obowiązana jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

4. Na podstawie art. 150 i art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

a) niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi do budżetu Wojewody w terminie do 17 grudnia 2012 roku,

b) środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu Wojewody wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z trybem w art. 169 ust. 1 i 5.

5. W przypadku zaniechania lub opóźnienia realizacji obowiązku określonego w § 1, Gmina Domaniewice powiadomi o tym fakcie Wojewodę w terminie do 31 sierpnia 2012 roku oraz przekaże w formie pisemnej informację o przyczynach niewykonania w ustalonym terminie postanowień porozumienia.

§ 4. Gmina Domaniewice jest zobowiązana do przestrzegania wymogów wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228, z 2011r. Nr 5, poz.13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386).

§ 5. 1. Wojewoda ma prawo kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej ( Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092).

2. Pisemne rozliczenie końcowe dotacji celowej zawierające potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie umów, protokołów odbioru, rachunków i dowodów zapłaty wraz z dokumentacją fotograficzną wykonanych prac, Gmina Domaniewice przedłoży Wojewodzie do 17 grudnia 2012 r.

3. W imieniu Wojewody Łódzkiego nadzór nad przygotowaniem i realizacją zadań ujętych w § 1 Porozumienia, sprawuje Dyrektor Biura Wojewody Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

§ 6. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. 1. Porozumienie zawarte zostaje do dnia 17 grudnia 2012 roku.

2. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień Porozumienia lub nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszego Porozumienia, druga strona ma prawo rozwiązać Porozumienie przez oświadczenie złożone na piśmie, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 8. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego i ustawy o finansach publicznych.

§ 9. Ewentualne spory majątkowe wynikłe z Porozumienia będą poddane do rozstrzygnięcia sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Wojewody.

§ 10. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 11. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wójt Gminy Domaniewice


Paweł Kwiatkowski

Wojewoda Łódzki


Jolanta Chełmińska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »